Specjalny obszar ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1584

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 sierpnia 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035 2 ), obejmujący obszar 29,71 ha, położony w województwie lubuskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĘBOWE ALEJE W GRYŻYNIE I ZAWISZACH (PLH080035)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1480694,52247302,68
2480598,76247244,63
3480613,69247234,04
4480745,70247310,43
5480870,47247348,82
6481169,18247430,39
7481351,20247480,10
8481532,67247541,96
9481676,63247581,55
10481981,34247675,12
11482257,64247759,97
12482331,53247834,01
13482423,84247907,63
14482508,49247975,14
15482554,64248011,95
16482567,48248022,19
17482590,77248040,76
18482672,22248169,04
19482729,36248260,41
20482816,24248406,34
21483017,41248737,81
22483004,26248745,79
23482955,61248665,63
24482887,32248553,12
25482840,14248475,38
26482799,90248409,07
27482717,05248263,87
28482658,52248170,61
29482587,90248059,76
30482581,69248049,53
31482470,43247961,53
32482317,81247840,81
33482246,47247773,49
34482143,30247748,30
35481882,97247670,32
36481515,32247560,20
37481162,49247454,51
38480744,88247333,21
39480694,52247302,68

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

2)
granica drugiej enklawy obszaru 3)
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 2)
XY
123
1488564,30245123,52
2488546,15245128,37
3488605,44245356,89
4488585,01245364,06
5488520,73245135,81
6488519,82245136,25
7488211,78245229,39
8488432,54245409,66
9488387,52245417,31
10488175,77245250,18
11487731,42245398,64
12487557,09245479,00
13487541,39245480,87
14487515,18245662,99
15487494,61245824,20
16487481,78245899,71
17487511,60245965,10
18487511,93245965,21
19487551,93246023,37
20487574,56246030,22
21487603,44246055,81
22487720,52246102,87
23487788,89246130,35
24487923,40246147,41
25487912,26246181,48
26487767,58246153,37
27487609,51246098,02
28487447,43246025,55
29487357,49245983,20
30487311,20245927,99
31487203,28245877,16
32487002,91245832,90
33486897,92245853,03
34486892,47245831,00
35486918,83245819,90
36486974,44245799,46
37487011,17245785,69
38487038,72245748,96
39487325,19245536,23
40487451,81245473,35
41487542,61245439,43
42487717,08245357,94
43487939,75245274,15
44488148,65245211,02
45487919,09245010,16
46487898,56245017,55
47487822,75245056,18
48487585,55245130,75
49487173,00245271,77
50486772,89245409,69
51486645,56245497,50
52486595,60245513,81
53486522,10245510,03
54486516,94245490,89
55486566,73245480,00
56486560,75245473,71
57486538,51245450,33
58486555,62245450,33
59486583,56245477,70
60486584,19245478,90
61486596,65245479,15
62486594,40245462,30
63486595,59245450,95
64486588,12245422,95
65486596,68245420,67
66486618,35245445,19
67486614,36245466,87
68486625,25245479,74
69486674,15245429,48
70486752,19245372,14
71486901,00245323,52
72487445,70245145,58
73487838,26245009,74
74487896,67244983,94
75488054,10244856,79
76488216,64244801,03
77488232,01244819,37
78488095,85244868,98
79487953,11244989,11
80487937,45244996,38
81488185,38245205,28
82488511,98245104,74
83488419,84244734,41
84488440,41244720,82
85488537,96245096,80
86488705,01245049,03
87488699,72245078,74
88488564,30245123,52

3) W drugiej enklawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035) występuje jedno wyłączenie terenu spod ochrony.

a)
granica drugiej enklawy obszaru - wyłączenie
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1487369,29245559,19
2487053,56245784,05
3487076,06245808,59
4487115,21245827,52
5487248,39245859,15
6487317,83245875,64
7487355,62245900,08
8487372,24245910,52
9487416,29245896,56
10487419,94245894,62
11487421,03245888,11
12487463,41245812,47
13487511,62245496,83
14487369,29245559,19

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĘBOWE ALEJE W GRYŻYNIE I ZAWISZACH (PLH080035)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĘBOWE ALEJE W GRYŻYNIE I ZAWISZACH (PLH080035)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1jelonek rogaczLucanus cervusosiadła
2kozioróg dęboszCerambyx cerdoosiadła
3pachnica dębowaOsmoderma eremita (Osmoderma barnabita)osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).