Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1526

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:
Ustala się Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, określony w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Programy szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz program ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych:
1)
służby podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane, służby podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowane, podmioty prowadzące działalność lotniczą oraz podmioty prowadzące szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dostosowują do wymogów określonych w rozporządzeniu i przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie do dnia 31 października 2021 r.;
2)
zatwierdza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.
2. 
W przypadku niezatwierdzenia w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego programów, o których mowa w ust. 1, programy te nie mogą być stosowane.
1. 
Uprawnienia instruktorów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Wpisy do wykazu instruktorów dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się wpisami na listę instruktorów prowadzoną na podstawie § 16 ust. 5 załącznika do rozporządzenia.
3. 
W przypadku gdy w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w ust. 1, zda egzamin dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, zachowuje on uprawnienia instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
4. 
W przypadku niezdania egzaminu dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, w terminie określonym w ust. 3, instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w ust. 1, skreśla się z listy instruktorów.
5. 
Wnioski o zatwierdzenie instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
6. 
Instruktorów zatwierdzonych zgodnie z ust. 5 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje na listę instruktorów prowadzoną na podstawie § 16 ust. 5 załącznika do rozporządzenia.
7. 
Uprawnienia instruktorów zatwierdzonych zgodnie z ust. 5 zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia.
8. 
W przypadku gdy w okresie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia instruktor zatwierdzony zgodnie z ust. 5 zda egzamin dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, zachowuje on uprawnienia instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
9. 
W przypadku niezdania egzaminu dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, w terminie określonym w ust. 8, instruktora zatwierdzonego zgodnie z ust. 5 skreśla się z listy instruktorów.
10. 
Do postępowań w sprawie skreślenia instruktora z wykazu instruktorów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
1. 
Do szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia zatwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
2. 
Do szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa rozpoczętych po dniu wejścia w życie rozporządzenia i prowadzonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia zatwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
1. 
Do egzaminów dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia przystąpienia kandydata na operatora kontroli bezpieczeństwa do tego egzaminu.
2. 
Do postępowań w sprawie wydania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do dnia 30 grudnia 2021 r. instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:
1)
poddaje się sprawdzeniu przeszłości, o którym mowa w pkt 11.5.1 lit. a załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm. 2 ), w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających pięciu lat, licząc od dnia poprzedniego sprawdzenia przeszłości instruktora;
2)
przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, nie później niż 14 dni przed upływem pięciu lat od dnia poprzedniego sprawdzenia przeszłości, dokumenty potwierdzające, że sprawdzenie przeszłości instruktora zakończyło się wynikiem pozytywnym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 2 pkt 10, § 8 pkt 10, § 9 pkt 10, § 12, § 15 ust. 10 i ust. 11 pkt 1 lit. f oraz § 18 ust. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 98, Dz. Urz. UE L 21 z 27.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 01.07.2020, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 58 z 19.02.2021, str. 23.