Zmiana rozporządzenia w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1515

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1299 oraz z 2020 r. poz. 1851) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10:
a)
uchyla się ust. 4,
b)
ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Rozmowę z żołnierzem rezerwy lub z osobą, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, przeprowadza organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej. Rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem środków łączności na odległość.

7. Po pozytywnym zakończeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na możliwość wyznaczenia na stanowisko służbowe po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.",

c)
ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 7, lub o braku takiej zgody.

12. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 11, żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, składają do wojskowego komendanta uzupełnień w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej, zwany dalej "wnioskiem".",

d)
w ust. 14:
uchyla się pkt 1 i 2,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie ubiegającej się o powołanie postępowania karnego;",

uchyla się pkt 5 i 6,
e)
po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

"14a. W uzasadnionych przypadkach organ wojskowy może wezwać żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do dostarczenia na potrzeby procesu powołania do zawodowej służby wojskowej innych dokumentów niż wymienione w ust. 14.",

f)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Dokumenty wymienione w ust. 14 pkt 3 i 8 może uwierzytelnić organ wojskowy, który przyjmuje dokumenty od żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy.",

g)
ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 14 i 14a, wtórnikiem karty ewidencyjnej, informacją o karalności z ewidencji wojskowej lub z Krajowego Rejestru Karnego, informacją o wyrażeniu zgody na możliwość wyznaczenia na stanowisko służbowe po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, opinią dotyczącą wcześniejszych okresów pełnienia służby wojskowej, sporządzoną na podstawie dokumentów znajdujących się w wojskowej komendzie uzupełnień, oraz w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - teczką akt personalnych wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego, o którym mowa w art. 10 ustawy.",

h)
dodaje się ust. 18 w brzmieniu:

"18. Ustalenia i dokumenty wymienione w ust. 5, 7, 8, 10-12 i 14-17 mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) organizowanych przez resort obrony narodowej.";

2)
§ 10a otrzymuje brzmienie:

"§ 10a. 1. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych ustalenia określone w § 10 zmierzające do powołania do zawodowej służby wojskowej można podjąć wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), spełniającego warunki do powołania do zawodowej służby wojskowej.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, udostępnia żołnierzowi wykaz wolnych stanowisk służbowych, na których mógłby pełnić zawodową służbę wojskową. Dowódca zapoznaje żołnierza, któremu udostępniono wykaz, z warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, po wyrażeniu przez żołnierza woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym niezwłocznie informuje o tym organ właściwy do wyznaczenia tego żołnierza na to stanowisko służbowe lub wskazanego przez ten organ dowódcę jednostki wojskowej i ustala z tym organem lub wskazanym przez niego dowódcą termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy.

4. Rozmowę z żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową przeprowadza organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej. Rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem środków łączności na odległość.

5. Po pozytywnym zakończeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na możliwość wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe po powołaniu go do zawodowej służby wojskowej. Przepisy § 10 ust. 8-11 stosuje się odpowiednio.

6. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe lub wskazany przez niego dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza, dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 5, lub o braku takiej zgody.

7. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej żołnierz pełniący czynną służbę wojskową składa do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz po złożeniu przez żołnierza wniosku kieruje tego żołnierza do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przepisy § 10 ust. 14, 14a, 15, 17 i 18 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku gdy żołnierz pełniący czynną służbę wojskową złożył wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni tę służbę, i nie został powołany do zawodowej służby wojskowej przed zakończeniem służby czynnej, dowódca ten przekazuje ten wniosek właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz informuje o tym tego żołnierza.";

3)
w § 11a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 10a ust. 7, organ wojskowy wskazany w art. 10 ustawy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który następnie przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem. Przepisy § 11 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

2. Wydanie rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz o wyznaczeniu na pierwsze stanowisko służbowe może nastąpić w trakcie pełnienia przez żołnierza czynnej służby wojskowej, z tym że dzień stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej nie może nastąpić wcześniej niż w ostatnim dniu czynnej służby wojskowej.";

4)
w § 12:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wojskowy komendant uzupełnień lub w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - dowódca jednostki wojskowej doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której ten żołnierz lub ta osoba zostali wyznaczeni na stanowisko służbowe.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednocześnie z doręczeniem skierowania wojskowy komendant uzupełnień lub w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - dowódca jednostki wojskowej zawiadamia pracodawcę zatrudniającego żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołaniu tego żołnierza lub tej osoby do zawodowej służby wojskowej.";

5)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia stawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień oraz w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - do wiadomości dowódcy jednostki wojskowej potwierdzenie stawienia się żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.".

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.