Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1550

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 533) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.