Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszego rozporządzenia wprowadzone przez:

- § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2021.1924),

- § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2022.2017),

- § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz.U.2023.369),

nie zostały naniesione na tekst.

.................................................

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pola elektromagnetycznego oraz mogącym służyć do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądu lub pola elektromagnetycznego i zaprojektowanym do użytkowania przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zwanym dalej "SEE";
2)
procedury oceny zgodności SEE;
3)
sposób oznakowania SEE oraz wzór znaku.
1a. 
Rozporządzenie stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego należącego do kategorii SEE:
1)
wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego;
2)
małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego;
3)
sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego;
4)
sprzętu konsumenckiego;
5)
sprzętu oświetleniowego;
6)
narzędzi elektrycznych i elektronicznych;
7)
zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
8)
wyrobów medycznych;
9)
przyrządów do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych;
10)
automatów wydających;
11)
pozostałych kategorii SEE, nieobjętych kategoriami, o których mowa w pkt 1-10.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
SEE związanego z ochroną podstawowych interesów państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, w tym broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych;
2)
SEE przeznaczonego do wysłania w przestrzeń kosmiczną;
3)
SEE zaprojektowanego i przeznaczonego do zainstalowania jako część innego sprzętu, do którego nie stosuje się przepisów rozporządzenia, i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część takiego sprzętu oraz być zastąpiony wyłącznie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem;
4)
wielkogabarytowego zespołu maszyn, sprzętu lub elementów składowych współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowanego i odinstalowywanego w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowanego i utrzymywanego przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub instytucie badawczym;
5)
wielkogabarytowego zespołu aparatury oraz innych urządzeń, które są montowane i instalowane przez profesjonalny personel, przeznaczonych do trwałego użytkowania w określonym z góry i przeznaczonym do tego celu miejscu, a także odinstalowywanych przez profesjonalny personel;
6)
środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem elektrycznych pojazdów dwukołowych, które nie posiadają homologacji;
7)
maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach z pokładowym źródłem zasilania lub napędem trakcyjnym zasilanym zewnętrznym źródłem energii, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego, których funkcjonowanie wymaga poruszania się lub ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy;
8)
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
9)
paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalny personel do stałego wykorzystywania w określonym miejscu w celu wytwarzania energii słonecznej do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych;
10)
SEE zaprojektowanego do celów badawczych, który jest udostępniany wyłącznie do użytku profesjonalnego;
11)
organów piszczałkowych.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
części zamienne - elementy urządzeń stosowane w celu naprawy, rozszerzenia funkcjonalności lub podwyższenia parametrów technicznych w celu umożliwienia dalszego użytkowania SEE;
2)
przewody - przewody o napięciu znamionowym mniejszym niż 250 V służące jako przyłączenie lub przedłużenie w celu podłączenia SEE do gniazdka elektrycznego lub wzajemnego połączenia SEE;
3)
materiał jednorodny - materiał użyty w SEE, w tym w przewodach i w częściach zamiennych, o jednolitym składzie albo materiał będący połączeniem materiałów, którego nie można mechanicznie rozłączyć lub rozdzielić na poszczególne materiały składowe, w szczególności przez odkręcenie, przecięcie, kruszenie, mielenie lub ścieranie;
4)
wyrób medyczny - wyrób, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493 oraz z 2021 r. poz. 255);
5)
wyrób medyczny do diagnostyki in vitro - wyrób, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
6)
przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych - przyrządy do nadzoru i kontroli zaprojektowane wyłącznie do celów przemysłowych lub użytku profesjonalnego.
W przypadku gdy SEE jest wprowadzany do obrotu pod nazwą lub znakiem towarowym importera lub dystrybutora albo gdy SEE już wprowadzony do obrotu jest modyfikowany w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z wymaganiami, przepisy § 4-8 stosuje się odpowiednio.
1. 
Maksymalna, dopuszczalna wartość stężenia wagowego w materiałach jednorodnych wynosi:
1)
0,1% - w przypadku:
a)
ołowiu,
b)
rtęci,
c)
sześciowartościowego chromu,
d)
polibromowanych bifenyli oznaczonych symbolem "PBB",
e)
polibromowanych eterów difenylowych oznaczonych symbolem "PBDE",
f)
ftalanu di-2-etyloheksylu oznaczonego symbolem "DEHP",
g)
ftalanu benzylu butylu oznaczonego symbolem "BBP",
h)
ftalanu dibutylu oznaczonego symbolem "DBP",
i)
ftalanu diizobutylu oznaczonego symbolem "DIBP";
2)
0,01% - w przypadku kadmu.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w załączniku III lub IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2011/65/UE".
3. 
Ograniczenie substancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f-h, nie ma zastosowania do zabawek.
4. 
Maksymalny okres obowiązywania wyłączeń określonych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wynosi:
1)
dla kategorii SEE, o których mowa w § 1 ust. 1a pkt \-l i pkt 10 - pięć lat od dnia 21 lipca 2011 r.;
2)
dla kategorii SEE, o której mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 - siedem lat od dnia 22 lipca 2014 r., a dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - od dnia 22 lipca 2016 r.;
3)
dla kategorii SEE, o której mowa w § 1 ust. 1a pkt 9 - siedem lat od dnia 22 lipca 2014 r., a dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych - od dnia 22 lipca 2017 r.;
4)
dla kategorii SEE, o których mowa w § 1 ust. 1a pkt 11 - pięć lat od dnia 22 lipca 2019 r.
1. 
Oceny zgodności SEE z zasadniczymi wymaganiami dokonuje się zgodnie z wewnętrzną kontrolą produkcji.
2. 
W ramach wewnętrznej kontroli produkcji sporządza się dokumentację techniczną.
3. 
Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczące konstrukcji, produkcji oraz działania SEE, w szczególności:
1)
ogólny opis SEE;
2)
projekt koncepcyjny i rysunki dotyczące produkcji, w tym schematy elementów, podzespołów i obwodów;
3)
opisy i wyjaśnienia, umożliwiające zrozumienie rysunków i schematów, o których mowa w pkt 2, oraz działania SEE;
4)
wykaz norm zharmonizowanych lub innych właściwych specyfikacji technicznych, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, stosowanych w całości lub częściowo, oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane; w przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych określa się, które części zostały zastosowane;
5)
wyniki wykonanych obliczeń projektowych i przeprowadzonych badań;
6)
sprawozdania z przeprowadzonych badań.
4. 
Producent podejmuje niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wyprodukowanego SEE z dokumentacją techniczną oraz z mającymi zastosowanie do SEE wymaganiami.
1. 
Deklaracja zgodności UE stanowi potwierdzenie spełnienia przez SEE wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Deklaracja zgodności UE zawiera:
1)
numer (niepowtarzalny identyfikator SEE);
2)
imię, nazwisko lub nazwę oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
3)
określenie przedmiotu deklaracji, umożliwiające identyfikację SEE i odtworzenie jego historii;
4)
oświadczenie o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE;
5)
odniesienie do norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji technicznych, w zakresie których jest deklarowana zgodność;
6)
miejsce i datę sporządzenia deklaracji;
7)
imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do sporządzania deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3. 
Deklaracja zgodności UE może zawierać zdjęcie SEE.
1. 
Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na SEE, a jeżeli nie jest to możliwe - na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE.
2. 
Oznakowanie CE umieszcza się w widocznym miejscu w sposób czytelny i trwały.
3. 
Na SEE wprowadzanym do obrotu umieszcza się oznakowanie CE, którego wzór określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
Na SEE umieszcza się:
1)
nazwę typu, numer partii lub serii lub inną informację umożliwiającą identyfikację SEE, a jeżeli ze względu na wielkość lub charakter SEE nie jest to możliwe - informacje te umieszcza się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE;
2)
nazwisko lub nazwę producenta, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy, a jeżeli ze względu na wielkość lub charakter SEE nie jest to możliwe - informacje te umieszcza się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE; adres wskazuje miejsce, w którym można skontaktować się z producentem;
3)
nazwisko lub nazwę importera, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy, a jeżeli ze względu na wielkość lub charakter SEE nie jest to możliwe - informacje te umieszcza się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE - w przypadku wprowadzania do obrotu SEE przez importera.
Dystrybutor, wykazując się należytą starannością, przed udostępnieniem SEE upewnia się, że SEE spełnia wymagania określone w § 7 i § 8.
1. 
Przepisów § 4 ust. 1 nie stosuje się do:
1)
przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.;
2)
przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;
3)
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r.;
4)
przypadków, w których zakres i okres ich obowiązywania został określony w załączniku III i IV do dyrektywy 2011/65/UE;
5)
przewodów lub części zamiennych:
a)
SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.,
b)
przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.,
c)
przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;
5a)
części zamiennych:
a)
odzyskanych z SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 1 lipca 2016 r.,
b)
odzyskanych z wyrobów medycznych lub przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2024 r.,
c)
odzyskanych z wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2026 r.,
d)
odzyskanych z przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r. i użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2027 r.,
e)
odzyskanych z SEE, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 i 9, wprowadzonego do obrotu do dnia 22 lipca 2019 r., oraz użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 22 lipca 2029 r.
6)
części zamiennych, o których mowa w pkt 5a, jeżeli:
a)
ponowne zastosowanie części zamiennych odzyskanych z SEE jest zgodne z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
b)
konsument został powiadomiony o zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia odzyskanych ze zużytego sprzętu;
7)
SEE, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 8 i 9, wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r.
2. 
Ograniczenie substancji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f-i, ma zastosowanie do wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz do przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, od dnia 22 lipca 2021 r.
3. 
Ograniczenie substancji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f-i, nie ma zastosowania do przewodów lub części zamiennych służących do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r. ani do wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2021 r.
4. 
Udostępnianie SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 25 maja 2013 r. i niespełniającego wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-e oraz pkt 2, jest możliwe do dnia 22 lipca 2019 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 547).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f-i, które wchodzą w życie z dniem 22 lipca 2019 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U.2018.93).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112, Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32, Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38 i 41, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109, 112, 122, 125 i 129, Dz. Urz. UE L 273 z 20.08.2020, str. 16, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54, Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 37, Dz. Urz. UE L 402 z 15.11.2021, str. 65, 69 i 73 oraz Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 54, 57 i 64)..

–––––

Odnośnik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 października 2021 r. (Dz.U.2021.1924) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1361) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 września 2022 r. (Dz.U.2022.2017) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.369) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2023 r.