Law Journal

Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa.

Dz.U.2017.1946 | rozporządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2017.2013 | rozporządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Dz.U.2017.1971 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dz.U.2017.1919 | rozporządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2017.1965 | rozporządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2056 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2017.2178 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2181 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017".

Dz.U.2017.2228 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy egzamin wymagany w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni.

Dz.U.2017.1924 | rozporządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych.

Dz.U.2017.2014 | rozporządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku.

Dz.U.2017.1974 | rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2017 r.

Dz.U.2017.1887 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2017 r.

Dz.U.2017.1890 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dodatkowej za 2017 r.

Dz.U.2017.1895 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności za zazielenienie za 2017 r.

Dz.U.2017.1894 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r.

Dz.U.2017.1891 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r.

Dz.U.2017.1893 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do zwierząt za 2017 r.

Dz.U.2017.1886 | rozporządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.1866 | obwieszczenie z dnia 6 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.

Dz.U.2017.1873 | rozporządzenie z dnia 6 października 2017 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.

Dz.U.2017.2012 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.

Dz.U.2017.1975 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii.

Dz.U.2017.1912 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Dz.U.2017.1900 | rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Kierujący lotami.

Dz.U.2017.1960 | rozporządzenie z dnia 4 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Dz.U.2017.1914 | rozporządzenie z dnia 3 października 2017 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 31/15.

Dz.U.2017.1883 | wyrok z dnia 3 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.

Dz.U.2017.1884 | rozporządzenie z dnia 2 października 2017 r. | Akt utracił moc

Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Dz.U.2017.1877 | rozporządzenie z dnia 2 października 2017 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne.

Dz.U.2017.1901 | rozporządzenie z dnia 2 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia i tryb aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.

Dz.U.2017.1817 | rozporządzenie z dnia 29 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Dz.U.2017.1953 | ustawa z dnia 29 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U.2017.1910 | ustawa z dnia 29 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Dane zamieszczane we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów.

Dz.U.2017.1815 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposoby utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

Dz.U.2017.1862 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.U.2017.1812 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów.

Dz.U.2017.1810 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dz.U.2017.1813 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Dz.U.2017.1811 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2017.1809 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.2017.1872 | rozporządzenie z dnia 28 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Audiowizyjny system kontroli gier.

Dz.U.2017.1833 | rozporządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.1915 | obwieszczenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/15.

Dz.U.2017.1842 | wyrok z dnia 27 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U.2017.1990 | rozporządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2017.1879 | rozporządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2017.1814 | rozporządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2017.1882 | rozporządzenie z dnia 27 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 2/16.

Dz.U.2017.1822 | wyrok z dnia 26 września 2017 r. | Akt jednorazowy