Metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1581

Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się metodę zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 polegającą na wykonywaniu szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej, zwanych dalej "szczepieniami".
 Szczepieniami obejmuje się osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia.
1.  3
 Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko grypie dedykowanej na sezon 2021/2022 do dnia 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania stanów magazynowych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
2. 
Szczepienia są wykonywane w:
1)
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych;
2)
punktach szczepień;
3)
miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do miejsc, o których mowa w pkt 1 i 2.
Dokumentowanie lekarskiego badania kwalifikacyjnego i przeprowadzenia szczepienia odbywa się w Karcie Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292).
Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się:
1) 4
 (uchylony);
2) 5
 (uchylony);
3)
przepisy dotyczące zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2098) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2021 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2098) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2021 r.
4 § 5 pkt 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U.2021.1688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2021 r.
5 § 5 pkt 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U.2021.1688) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2021 r.