Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1495

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", pomiędzy jego dysponentów,
2)
zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu,
3)
rodzaje świadczeń socjalnych,
4)
dysponentów środków funduszu,
5)
tryb przyznawania świadczeń socjalnych

- w odniesieniu do emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "uprawnionymi".

Środki funduszu przeznacza się na następujące świadczenia socjalne:
1)
zapomogi pieniężne;
2)
dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3)
zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
4)
dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
5)
dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
6)
dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
7)
dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
1. 
Dysponentami środków funduszu są:
1)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
2)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego.
2. 
Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie dokonuje podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wysokości środków zaplanowanych na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszach Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
1. 
Świadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
2)
inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.
3. 
We wniosku uprawniony podaje, w zakresie niezbędnym do przyznania świadczenia socjalnego i ustalenia jego wysokości, swoje dane osobowe. Dysponenci środków funduszu mogą żądać udokumentowania podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń, w tym również o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej uprawnionego.
Wniosek, o którym mowa w § 4, kieruje się do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w komórce organizacyjnej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.
Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.
Przy przyznawaniu świadczeń bierze się pod uwagę:
1)
trudne warunki materialne;
2)
szkody doznane na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
3)
sytuację rodzinną, w szczególności bycie sierotą, samotne wychowywanie dzieci lub wychowywanie dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
Komisje socjalne powołane na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1254) działają do końca kadencji, na które zostały powołane.
Postępowania wszczęte na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 8, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1254), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).