Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.988 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.

USTAWA
z dnia 5 września 2016 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.  Do zamówień na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, zwanego dalej "mięsem", lub produktów mięsnych z mięsa, zwanych dalej "produktami mięsnymi", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), jeżeli:
1) świnie, od których pochodzi mięso lub produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów odrębnych;
2) zamówienie jest udzielane podmiotom produkującym mięso lub produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3) mięso lub produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;
4) podmioty, o których mowa w pkt 2, nabyły świnie po cenach netto nie niższych niż:
a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub
b) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte

- opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych;

5) produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4;
6) przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których są położone gospodarstwa rolne, o których mowa w ust. 1, kierując się przepisami Unii Europejskiej wydanymi w związku z afrykańskim pomorem świń oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną lub liczbę świń w gospodarstwach rolnych położonych na tych obszarach.
1.  Udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, zamawiający:
1) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;
3) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane;
4) zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
2.  Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, w przypadku gdy przebieg tego postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia przed określonym w umowie terminem jego realizacji. Przepis art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się.
3.  Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.  Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wraz z ofertą składa oświadczenie:
1) o wyprodukowaniu oferowanego mięsa oraz oferowanych produktów mięsnych zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
2) że oferowane mięso oraz produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;
3) że mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1 ust. 1;
4) o nabyciu świń po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4;
5) że produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4.
2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj produktów mięsnych oraz ich szczegółowe wymagania,
2) sposób postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów mięsnych

- mając na względzie zapewnienie właściwej jakości handlowej, o której mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, oraz biorąc pod uwagę w szczególności wskazanie zawartości mięsa wieprzowego w tych produktach lub określenie ich składu lub właściwości, a także wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego.

1.  Jednostki sektora finansów publicznych, udzielając zamówień na dostawę:
1) mięsa wieprzowego lub
2) produktów z mięsa wieprzowego, które co do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4

- w pierwszej kolejności udzielają takich zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych.

2.  Udzielenie zamówienia niezgodnie z ust. 1 stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3.  Do naruszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192 oraz z 2019 r. poz. 730) stosuje się odpowiednio.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.