Law Journal

Świadczenia w naturze, podlegające specjalnemu podatkowi od wynagrodzeń, wypłacane z funduszów publicznych.

Dz.U.1936.33.255 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Statystyka cen.

Dz.U.1936.33.254 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Austrji do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, z dnia 24 września 1931 r.

Dz.U.1936.32.251 | oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Obrót pieniężny z zagranicą oraz obrót zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi.

Dz.U.1936.32.250 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie terminu płatności I raty podatku od lokali za rok 1936.

Dz.U.1936.31.248 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby Izby Rzemieślniczej z Grudziądza do Torunia.

Dz.U.1936.31.246 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U.1936.30.243 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1936 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1936.30.242 | dekret z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt indywidualny

Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.30.241 | ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.30.240 | ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie dyscyplinarne izb lekarskich.

Dz.U.1936.29.239 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Holandia-Polska. Konwencja taryfowa. Haga.1936.04.09.

Dz.U.1936.29.238 | umowa międzynarodowa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ubój zwierząt gospodarskich w rzeźniach.

Dz.U.1936.29.237 | ustawa z dnia 17 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wydawanie Dziennika Taryf i Zarządzeń Kolejowych.

Dz.U.1936.29.234 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1936.28.233 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Opłaty stemplowe od pism, sporządzanych w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.

Dz.U.1936.28.231 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1936 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Dz.U.1936.28.230 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1936 r. | Akt jednorazowy

Pielęgniarstwo.

Dz.U.1936.28.229 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1936.28.228 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie spisu ludności miasta Gdyni.

Dz.U.1936.28.227 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o Policji Państwowej.

Dz.U.1936.28.226 | dekret z dnia 17 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Obrony Narodowej.

Dz.U.1936.28.225 | dekret z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian statutu Banku Polskiego.

Dz.U.1936.28.224 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1936.28.222 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Użycie broni przez wartowników cywilnych, będących pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Dz.U.1936.28.221 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie nieruchomości na cele budowy portów i innych urządzeń morskich.

Dz.U.1936.28.220 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie stanu prawnego niektórych gruntów, wywłaszczonych na cele obrony Państwa.

Dz.U.1936.28.219 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zamiana nieruchomości państwowej (Ambasada R. P. w Paryżu).

Dz.U.1936.28.218 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1936.28.217 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt indywidualny

Przejęcie przez Skarb Państwa niektórych zobowiązań finansowych m. Gdyni.

Dz.U.1936.28.216 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1936 r. | Akt indywidualny

Dodatkowe kredyty na rok 1935/36.

Dz.U.1936.27.215 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na 1934/35 r.

Dz.U.1936.27.214 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 października 1935 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.26.213 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Wartość znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U.1936.26.212 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zaciągnięcie pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon.

Dz.U.1936.26.210 | ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zaciągnięcie pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.

Dz.U.1936.26.209 | ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Finansowanie państwowych inwestycyj wodnych.

Dz.U.1936.26.208 | ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu w protokóle taryfowym między Polską a Finlandją z dnia 30 czerwca 1934 r.

Dz.U.1936.25.206 | obwieszczenie z dnia 2 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie i utworzenie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1936.25.205 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1936.25.204 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1936 r. | Akt indywidualny

Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1936.03.23.

Dz.U.1936.25.203 | umowa międzynarodowa z dnia 23 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Nikaragui do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z dnia 30 września 1921 r.

Dz.U.1936.24.199 | oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1936 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r.

Dz.U.1936.24.198 | oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1936 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r.

Dz.U.1936.24.197 | oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie I serii 4% państwowej renty złotej.

Dz.U.1936.24.194 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja gruntów pod lasami.

Dz.U.1936.24.193 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1936 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre wykroczenia.

Dz.U.1936.23.192 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Ostrołęki w powiecie ostrołęckim, województwie białostockim.

Dz.U.1936.23.190 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic obwodów okręgów urzędowych w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem.

Dz.U.1936.23.189 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu urzędowania tymczasowych organów gminy m.st. Warszawy.

Dz.U.1936.23.188 | ustawa z dnia 30 marca 1936 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dz.U.1936.23.186 | ustawa z dnia 30 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Ustawa Skarbowa na okres od 1 kwietnia 1936 do 31 marca 1937.

Dz.U.1936.23.185 | ustawa z dnia 30 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Dziekanów w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1936.22.184 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Przymusowe szczepienie ochronne przeciw błonnicy (dyfterji).

Dz.U.1936.22.183 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.

Dz.U.1936.22.182 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.

Dz.U.1936.22.181 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.

Dz.U.1936.22.180 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach.

Dz.U.1936.22.179 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem i powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem.

Dz.U.1936.22.176 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie państwowej renty złotej.

Dz.U.1936.21.175 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 września 1934 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Skutki prawne konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.

Dz.U.1936.21.174 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1936 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie miejsc przelotu granic Państwa przez statki powietrzne.

Dz.U.1936.21.173 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Emisja 4 1/2% obligacyj Banku Akceptacyjnego, spółki akcyjnej.

Dz.U.1936.21.172 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1936 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie celne w formie wymiany not. Warszawa.1936.03.03.

Dz.U.1936.21.171 | umowa międzynarodowa z dnia 3 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne i odszkodowanie za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1936.20.169 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1934 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty specjalnej na cele, związane z gospodarką cukrową.

Dz.U.1936.20.168 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1936 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1936 r.

Dz.U.1936.20.165 | zarządzenie z dnia 9 marca 1936 r. | Akt utracił moc