Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.330

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1950 r.

USTAWA
z dnia 18 lipca 1950 r.
o zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.

1.
Maszyny i urządzenia techniczne powinny być tak zbudowane, aby zapewniały obsługującym je osobom bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy.
2.
Maszyny i urządzenia techniczne, które nie mogą być zbudowane w sposób przewidziany w ust. 1, powinny być zaopatrzone w osłony i zabezpieczenia, zapewniające osobom - obsługującym maszyny i urządzenia techniczne - bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy.
3.
Obowiązki wynikające z przepisów ust. 1 i 2 ciążą na wytwórcy, a w przypadkach, w których konstrukcja osłon uzależniona jest od warunków lokalnych - również i na użytkowniku.
1.
Typy maszyn i urządzeń technicznych oraz typy osłon i zabezpieczeń, dopuszczonych do wytwarzania, obrotu i używania, ustala stosownie do wymagań art. 1 Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i zainteresowanymi ministrami oraz po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych.
2.
Rada Ministrów określi tryb i sposób wykonania postanowień ust. 1.

Wytwarzanie, obrót i używanie maszyn i urządzeń technicznych, nie odpowiadających wymaganiom art. 1, oraz dopuszczanie pracowników do używania takich maszyn i urządzeń jest zabronione.

Maszyny i urządzenia techniczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie odpowiadają wymaganiom art. 1 ust. 1 lub ust. 2, powinny być zaopatrzone w osłony i zabezpieczenia według typów, ustalonych w myśl przepisów art. 2. Przepis art. 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i zainteresowanymi ministrami oraz po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych ustali terminy zastosowania przepisu art. 3 w stosunku do poszczególnych rodzajów maszyn i urządzeń oraz terminy zaopatrzenia w osłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń, określonych w art. 4.

1.
Kto narusza przepisy niniejszej ustawy lub przepisy wydane na jej podstawie - podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzywny do 150.000 zł lub jednej z tych kar.
2.
Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
1.
Uchyla się art. 1 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 325).
2.
Rozporządzenia wykonawcze, wydane na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 325), zachowują moc obowiązującą w zakresie, unormowanym niniejszą ustawą, do czasu wydania przepisów w niej przewidzianych.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Ministrem Przemysłu Ciężkiego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.