Rejestracja maszyn i przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.31.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 1950 r.
o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych. 1

W celu umożliwienia pełnego wykorzystania wszystkich środków produkcji dla dobra gospodarki narodowej i przyśpieszenia realizacji narodowych planów gospodarczych - stanowi się, co następuje:
1.
Osoby prawne i fizyczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są lub po tym dniu staną się właścicielami, posiadaczami lub dzierżycielami maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych, obowiązane są zgłosić je do rejestracji.
2.
Obowiązek, określony w ust. 1, obejmuje także obowiązek zgłaszania wszelkich późniejszych zmian okoliczności, objętych rejestracją maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych.
3.
Ilekroć w ustawie niniejszej jest mowa o "maszynach", rozumie się przez to maszyny przemysłowe i urządzenia techniczne.

Nie podlegają rejestracji maszyny:

1)
przekazane przez Państwo do dyspozycji przedsiębiorstwom i instytucjom państwowym,
2)
stanowiące własność jednostek spółdzielczych,
3)
znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstw pod zarządem państwowym,
4)
wyprodukowane przez przedsiębiorstwo dla ich dalszego zbycia,
5)
stanowiące własność rzemieślnika i wykorzystywane we własnym czynnym zakładzie rzemieślniczym,
6)
stanowiące własność osób fizycznych i nadające się do wykorzystania wyłącznie dla celów gospodarstwa domowego.
1.
Obowiązek rejestracji, przewidziany w art. 1, powinien być dopełniony w prezydium powiatowej rady narodowej, właściwym ze względu na miejsce, w którym znajdują się maszyny podlegające rejestracji, a na terenie m. st. Warszawy i m. Łodzi - w prezydium rad narodowych tych miast.
2.
Obowiązek rejestracji powinien być dopełniony w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wejścia w życie ustawy albo od dnia wejścia w posiadanie lub od dnia wyprodukowania maszyny.
3.
Obowiązek zgłoszenia zmian (art. 1 ust. 2) powinien być dopełniony w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia zmiany.
4.
Rejestracji dokonuje się przez złożenie wypełnionej deklaracji, której wzór ustali Prezes Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości. Prezes Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wyda szczegółowe przepisy, dotyczące organizacji i sposobu rejestracji oraz kontroli wykonania obowiązku rejestracji. Zarządzenie to podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Zbycie lub oddanie w użytkowanie maszyn, podlegającym rejestracji, może pod nieważnością nastąpić tylko za zezwoleniem władzy rejestracyjnej (art. 3 ust. 1).

1.
Maszyny nieczynne mogą ulec przymusowemu wykupowi przez Państwo.
2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może w drodze rozporządzenia rozciągnąć przymusowy wykup, o którym mowa w ust. 1, na maszyny niedostatecznie wykorzystywane. Rozporządzenie to określi, jakie maszyny uważa się za niedostatecznie wykorzystywane.
1.
O wykupie maszyny orzeka prezydium wojewódzkiej rady narodowej, właściwe ze względu na miejsce, w którym znajduje się przedmiot podlegający wykupowi, na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej albo wykonawcy narodowych planów gospodarczych.
2.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi szczegółowo tryb postępowania w sprawach przymusowego wykupu, zasady szacowania maszyn, zasady i sposób wypłaty odszkodowania oraz tryb i zasady przekazywania przedmiotu wykupu wykonawcom narodowych planów gospodarczych.

Kto w celu uchylenia się od obowiązku rejestracji albo wykupu ukrywa maszynę, uszkadza ją albo w inny sposób udaremnia wykonanie postanowień niniejszej ustawy

- podlega karze więzienia do lat trzech i grzywnie.

Kto:

1)
nie dopełni obowiązku rejestracji maszyn albo
2)
świadomie lub z niedbalstwa bądź zgłasza do rejestracji dane niezgodne z prawdą, bądź zataja okoliczności istotne dla rejestracji

- podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzywnie do 150.000 zł albo jednej z tych kar. Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.

W razie skazania za czyn, przewidziany w art. 7 i 8, można orzec przepadek przedmiotu, objętego obowiązkiem rejestracji.

1.
Przepisy art. 1, art. 2 pkt 1-4, art. 5, 6, 7 i 9 stosuje się odpowiednio do autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych.
2.
W odniesieniu do autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników i przyczep samochodowych w miejsce przepisów ustawy dotyczących rejestracji stosuje się przepisy o ewidencji pojazdów mechanicznych.

 Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i właściwym ministrom.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 18 lutego 1955 r. (Dz.U.55.9.54) zmieniającego nin. ustawę z dniem 28 lutego 1955 r.
2 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 18 lutego 1955 r. (Dz.U.55.9.54) zmieniającego nin. ustawę z dniem 28 lutego 1955 r.
3 Art. 11 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 18 lutego 1955 r. (Dz.U.55.9.54) zmieniającego nin. ustawę z dniem 28 lutego 1955 r.
4 Art. 12 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 18 lutego 1955 r. (Dz.U.55.9.54) zmieniającego nin. ustawę z dniem 28 lutego 1955 r.