Rejestr inżynierów i techników. - Dz.U.1950.36.329 - OpenLEX

Rejestr inżynierów i techników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.329

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1950 r.

USTAWA
z dnia 18 lipca 1950 r.
w sprawie rejestru inżynierów i techników.

Celem zapewnienia stałej kontroli nad właściwym wykorzystaniem kadr inżynierów i techników, koniecznym dla sprawnego wykonywania planowych zadań gospodarki narodowej, stanowi się, co następuje:
1.
Tworzy się rejestr inżynierów i techników, zwany w dalszym ciągu "rejestrem".
2.
Rejestr prowadzi Naczelna Organizacja Techniczna.
3.
Sposób prowadzenia rejestru, zmian danych, wpisanych do rejestru, spis osób, uprawnionych do korzystania z rejestru oraz osób obowiązanych do zgłaszania zmian określi Prezes Rady Ministrów.
1.
W celu przygotowania rejestru przeprowadzony będzie przez Naczelną Organizację Techniczną spis obywateli polskich, zamieszkałych na obszarze Państwa, którzy:
1)
posiadają prawo do używania tytułu inżyniera,
2)
posiadają prawo do używania tytułu technika względnie
3)
wykonują czynności powierzane zwykle inżynierom i technikom bądź też zajmują stanowiska powierzane zwykle inżynierom lub technikom.
2.
Termin przeprowadzenia spisu (ust. 1) określi Prezes Rady Ministrów.

Osoby, określone w art. 2, obowiązane są zgłosić się do spisu i podać dane, podlegające wpisowi do rejestru.

Rejestr obejmuje osoby, wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz te kategorie osób, wymienionych w pkt 3), które określi Prezes Rady Ministrów.

W rejestrze wpisuje się następujące dane:

1)
imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,
2)
posiadane wykształcenie i wyuczoną specjalność,
3)
zakład pracy, stanowisko i czynności wykonywane w tym zakładzie,
4)
inne dane, ustalone przez Naczelną Organizację Techniczną.
1.
Osoby objęte rejestrem (art. 4), które po dniu zakończenia spisu:
1)
nabędą prawo do używania tytułu inżyniera,
2)
nabędą prawo do używania tytułu technika względnie
3)
podejmą wykonywanie czynności powierzanych zwykle inżynierom lub technikom bądź też zajmą stanowiska, powierzane zwykle inżynierom lub technikom, jeżeli kategorie te zostały objęte rejestrem -

obowiązane są do zgłoszenia do rejestru danych, o których mowa w art. 5.

2.
Obowiązek zgłoszenia winien być wykonany przed upływem trzydziestu dni od chwili nabycia praw wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) względnie od chwili podjęcia czynności (objęcia stanowisk), określonych w ust. 1 pkt 3).
1.
O zmianach, odnoszących się do danych, podlegających wpisaniu do rejestru, należy zawiadomić Naczelną Organizację Techniczną, prowadzącą rejestr.
2.
Zawiadomienie powinno nastąpić przed upływem trzydziestu dni od chwili nastąpienia zmiany.
1.
Osoby, które wykonały obowiązek zgłoszenia się do spisu względnie obowiązek przewidziany w art. 6, otrzymują zaświadczenie.
2.
Na dowód zgłoszenia zmian w danych, podlegających wpisowi do rejestru, wydaje się potwierdzenie.
1.
Kto świadomie lub przez niedbalstwo uchyla się od wykonania obowiązków, przewidzianych w art. 3, 6 i 7, podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzywny do 100.000 zł albo jednej z tych kar.
2.
Tej samej karze ulega ten, kto świadomie zgłasza do rejestru dane nieprawdziwe.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.