Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2006.226.1655 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu.

Dz.U.2006.206.1515 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych.

Dz.U.2006.206.1517 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.

Dz.U.2006.206.1518 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej.

Dz.U.2006.198.1456 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/06.

Dz.U.2006.202.1492 | wyrok z dnia 30 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 36/05.

Dz.U.2006.202.1491 | wyrok z dnia 30 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007.

Dz.U.2006.197.1451 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt utracił moc

Łódzka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.200.1473 | rozporządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.

Dz.U.2006.200.1474 | rozporządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2006.226.1647 | ustawa z dnia 27 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Międzynarodowej umowy w sprawie kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.

Dz.U.2007.118.816 | oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

Dz.U.2006.238.1726 | oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2006.194.1435 | rozporządzenie z dnia 26 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2006.198.1462 | obwieszczenie z dnia 25 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii.

Dz.U.2006.195.1441 | rozporządzenie z dnia 25 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 28/05.

Dz.U.2006.200.1479 | wyrok z dnia 25 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2006.198.1455 | rozporządzenie z dnia 25 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego.

Dz.U.2006.201.1481 | rozporządzenie z dnia 25 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 41/05.

Dz.U.2006.198.1464 | wyrok z dnia 24 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2006.195.1440 | rozporządzenie z dnia 24 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Dz.U.2006.200.1475 | rozporządzenie z dnia 23 października 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dz.U.2006.206.1516 | rozporządzenie z dnia 23 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 42/04.

Dz.U.2006.198.1463 | wyrok z dnia 23 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U.2014.1465 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 października 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

Dz.U.2006.192.1420 | rozporządzenie z dnia 20 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz.U.2006.191.1417 | rozporządzenie z dnia 19 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy.

Dz.U.2006.198.1460 | rozporządzenie z dnia 19 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Dz.U.2006.199.1468 | rozporządzenie z dnia 19 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji.

Dz.U.2006.199.1467 | rozporządzenie z dnia 19 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2006.198.1458 | rozporządzenie z dnia 19 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Dz.U.2006.198.1457 | rozporządzenie z dnia 19 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa.

Dz.U.2006.200.1476 | rozporządzenie z dnia 19 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja niepodjętych depozytów.

Dz.U.2006.208.1537 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.

Dz.U.2006.208.1538 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim.

Dz.U.2006.202.1483 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych.

Dz.U.2006.192.1419 | rozporządzenie z dnia 18 października 2006 r. | Akt utracił moc

Udzielanie ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom.

Dz.U.2015.1054 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dz.U.2020.2141 t.j. | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 27/05.

Dz.U.2006.193.1430 | wyrok z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dz.U.2020.1419 t.j. | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.195.1444 | rozporządzenie z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.208.1540 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o orderach i odznaczeniach.

Dz.U.2006.194.1432 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.220.1602 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.2006.190.1401 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana i uchylenie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dz.U.2006.220.1600 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2006.217.1587 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.208.1541 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2006.202.1490 | rozporządzenie z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 38/05.

Dz.U.2006.193.1429 | wyrok z dnia 17 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Legnicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.191.1416 | rozporządzenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Konwencji o pomocy żywnościowej, sporządzonej w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r.

Dz.U.2007.118.814 | oświadczenie rządowe z dnia 16 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Systemy wykrywania skażeń i właściwość organów w tych sprawach.

Dz.U.2006.191.1415 | rozporządzenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2006.190.1404 | rozporządzenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/05.

Dz.U.2006.193.1428 | wyrok z dnia 16 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2006.192.1418 | rozporządzenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Chile-Polska. Umowa o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Santiago.2006.10.13.

Dz.U.2007.229.1688 | umowa międzynarodowa z dnia 13 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna stawka płatności dla producentów surowca tytoniowego.

Dz.U.2006.187.1384 | rozporządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe".

Dz.U.2006.193.1427 | rozporządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt indywidualny

Stawki płatności uzupełniających w 2006 r.

Dz.U.2006.186.1366 | rozporządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie mapy pomocy regionalnej.

Dz.U.2006.190.1402 | rozporządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt utracił moc