Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.258.1747

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Na podstawie art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb umarzania przez właściwy organ agencji płatniczej w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", przypadających agencjom płatniczym z tytułu:
1) 1
wypłaconych przez nie:
a)
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b)
krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy wymienionych w lit. a,
2) 2
zabezpieczeń i kar nieobjętych klasyfikacją budżetową Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- zwanych dalej "należnościami".

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do korzyści majątkowych z tytułu należności, które powstały na skutek przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
1. 3
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwani dalej "prezesem agencji płatniczej", mogą z urzędu umarzać w całości lub w części należności z tytułu wypłaconych przez te agencje środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także z tytułu zabezpieczeń i kar nieobjętych klasyfikacją budżetową Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
1) 4
należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego;
2)
dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiając przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
3)
dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
4)
kwota należności nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
5)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
6)
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. 5
(uchylony).
1.
Prezes agencji płatniczej umarza z urzędu należności, o których mowa w § 1 pkt 1, o ile należność w odniesieniu do płatności indywidualnej w ramach programu pomocy lub środka wsparcia nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu ustalonego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.).
Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
W przypadku gdy zachodzą przesłanki dla umorzenia należności, o których mowa w § 3-5, umorzenie obejmuje również umorzenie odsetek za zwłokę naliczonych od należności oraz poniesionych kosztów dochodzenia należności.
W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi prezes agencji płatniczej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 7, zawiera w szczególności:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2)
kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;
3)
informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika, w tym o jego zobowiązaniach;
4) 8
podanie przyczyn ubiegania się o odroczenie terminu spłaty całości albo części należności, albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty;
5)
proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.
2.
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, prezes agencji płatniczej wzywa pisemnie dłużnika do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.
Jeżeli dłużnik nie dokona czynności, o której mowa w ust. 2, w określonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym dłużnik jest powiadamiany na piśmie.
1.
Umorzenie należności albo odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje:
1)
w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnoprawnym - na podstawie decyzji administracyjnej;
2)
w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2.
Umowa cywilnoprawna albo inna czynność cywilnoprawna, na podstawie której następuje umorzenie należności albo odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty, zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie stron umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
2)
przedmiot umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
3)
termin realizacji umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
4)
kwotę należności.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 9
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
3 § 3 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
5 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
8 § 8 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U.2015.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2015 r.
9 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 107, poz. 733 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 761), które traci moc z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).