Art. 119. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 119. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  119. 
1. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 85, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 112.
2. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 85, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2012 r.
3. 
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zarządzenia i rozporządzenia w sprawie emisji skarbowych papierów wartościowych zachowują moc, a wyemitowane na ich podstawie obligacje są oferowane i wykupywane na zasadach w nich zawartych.
4.  21
 (uchylony).
21 Art. 119 ust. 4 uchylony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1457) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 listopada 2014 r.