Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1687

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Na podstawie art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb umarzania przez organ agencji płatniczej w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", przypadających agencji płatniczej z tytułu:
1)
wypłaconych przez tę agencję płatniczą:
a)
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b)
krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy wymienionych w lit. a,
2)
kar dotyczących nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 312 z 23.12.1995, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 340) objętych klasyfikacją budżetową Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3)
zabezpieczeń i kar nieobjętych klasyfikacją budżetową Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- zwanych dalej "należnościami".

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do korzyści majątkowych z tytułu należności, które powstały na skutek przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
1. 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany dalej "Prezesem agencji płatniczej", może z urzędu umarzać w całości lub w części należności, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1)
należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego;
2)
dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiając ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiając przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł;
3)
dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
4)
kwota należności nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
5)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
6)
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, decyzję umarzającą należność lub sporządzone na podstawie przepisów prawa cywilnego oświadczenie o umorzeniu należności pozostawia się w aktach sprawy.
1. 
Prezes agencji płatniczej umarza z urzędu należności, o których mowa w § 1 pkt 1, o ile należność w odniesieniu do płatności indywidualnej w ramach programu pomocy lub środka wsparcia nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu ustalonego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.).
Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
W przypadku gdy zachodzą przesłanki dla umorzenia należności, o których mowa w § 3-5, umorzenie obejmuje również umorzenie odsetek za zwłokę naliczonych od należności oraz poniesionych kosztów dochodzenia należności.
W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Prezes agencji płatniczej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 7, zawiera co najmniej:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2)
kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;
3)
informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika, w tym o jego zobowiązaniach;
4)
podanie przyczyn ubiegania się o odroczenie terminu spłaty całości albo części należności, albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty;
5)
proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.
2. 
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, Prezes agencji płatniczej wzywa na piśmie dłużnika do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Jeżeli dłużnik nie dokona czynności, o której mowa w ust. 2, w określonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym dłużnik jest powiadamiany na piśmie.
1. 
Umorzenie należności albo odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje w odniesieniu do należności o charakterze:
1)
administracyjnoprawnym - na podstawie decyzji administracyjnej;
2)
cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie rozłożenia spłaty całości lub części należności na raty, jest wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez dłużnika warunku spłaty całości lub części należności rozłożonej na raty w terminach określonych w tej decyzji.
3. 
Decyzja o rozłożeniu spłaty całości lub części należności na raty zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Umowa cywilnoprawna albo inna czynność cywilnoprawna, na podstawie której następuje umorzenie należności albo odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty, zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie stron umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
2)
przedmiot umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
3)
termin realizacji umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
4)
kwotę należności;
5)
określenie warunków rozwiązania umowy.
Do postępowań w sprawach umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej z tytułu:
1)
wypłaconych przez agencję płatniczą:
a)
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b)
krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy wymienionych w lit. a,
2)
zabezpieczeń i kar nieobjętych klasyfikacją budżetową Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności z tytułu wypłaconych przez Agencję Rynku Rolnego jako agencję płatniczą przed dniem 1 września 2017 r.:
1)
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2)
krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy wymienionych w pkt 1

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. poz. 1747 oraz z 2015 r. poz. 1652), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475).