§ 9. - Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1687

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2017 r.
§  9. 
1. 
Umorzenie należności albo odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje w odniesieniu do należności o charakterze:
1)
administracyjnoprawnym - na podstawie decyzji administracyjnej;
2)
cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie rozłożenia spłaty całości lub części należności na raty, jest wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez dłużnika warunku spłaty całości lub części należności rozłożonej na raty w terminach określonych w tej decyzji.
3. 
Decyzja o rozłożeniu spłaty całości lub części należności na raty zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Umowa cywilnoprawna albo inna czynność cywilnoprawna, na podstawie której następuje umorzenie należności albo odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty, zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie stron umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
2)
przedmiot umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
3)
termin realizacji umowy albo innej czynności cywilnoprawnej;
4)
kwotę należności;
5)
określenie warunków rozwiązania umowy.