§ 8. - Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1687

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2017 r.
§  8. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 7, zawiera co najmniej:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2)
kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;
3)
informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika, w tym o jego zobowiązaniach;
4)
podanie przyczyn ubiegania się o odroczenie terminu spłaty całości albo części należności, albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty;
5)
proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.
2. 
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, Prezes agencji płatniczej wzywa na piśmie dłużnika do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Jeżeli dłużnik nie dokona czynności, o której mowa w ust. 2, w określonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym dłużnik jest powiadamiany na piśmie.