§ 6. - Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1687

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2017 r.
§  6. 
W przypadku gdy zachodzą przesłanki dla umorzenia należności, o których mowa w § 3-5, umorzenie obejmuje również umorzenie odsetek za zwłokę naliczonych od należności oraz poniesionych kosztów dochodzenia należności.