§ 11. - Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1687

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2017 r.
§  11. 
Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności z tytułu wypłaconych przez Agencję Rynku Rolnego jako agencję płatniczą przed dniem 1 września 2017 r.:
1)
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2)
krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy wymienionych w pkt 1

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.