Zakaz przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.130.1383

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór2)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:
 Do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz przywozu z krajów trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
1.
Zakaz przywozu, o którym mowa w § 1, nie dotyczy ilości towarów pochodzących z tradycyjnych polowań dokonywanych przez Eskimosów.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sposobem udokumentowania przywożonych towarów jest przedstawienie organowi celnemu pisemnego oświadczenia, że towar zgłaszany do procedury dopuszczenia do obrotu pochodzi z tradycyjnych polowań dokonywanych przez Eskimosów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 091 z 09.04.1983 r.), zmienioną dyrektywą 89/370/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. zmieniającą dyrektywę 83/129/EWG dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 163 z 14.06.1989 r.).

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH Z KRAJÓW TRZECICH OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU

Kod CNWyszczególnienie
12
4301Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103:
4301 80- Pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami:
ex 4301 80 70- - Ze szczeniąt foczych z gatunku "harp" (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku "hooded" (blue-backs)
4302Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami), niepołączone lub połączone (bez dodatków z innych materiałów), inne niż te objęte pozycją 4303:

- Skóry, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami, niełączone:

4302 19- - Pozostałe:

- - - Z fok:

4302 19 41- - - - Ze szczeniąt foczych z gatunku "harp" (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku "hooded" (blue-backs)
4303Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych:
4303 10- Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe:
4303 10 10- - Ze skór futerkowych ze szczeniąt foczych z gatunku "harp" (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku "hooded" (blue-backs)
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.255.1714) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.255.1714) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.