Szczegółowy zakres informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.254.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego o:
a)
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych,
b)
wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych,
c)
wydanych opiniach o wyrobach budowlanych;
2)
sposób i termin przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1.
1.
Informacje o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i działaniach podjętych w wyniku ustaleń kontroli powinny zawierać:
1)
nazwę organu prowadzącego kontrolę;
2)
wskazanie, że podmiotem, u którego przeprowadzono kontrolę, jest producent, upoważniony przedstawiciel producenta, sprzedawca lub importer;
3)
firmę i adres siedziby kontrolowanego;
4)
miejsce przeprowadzenia kontroli;
5)
czas trwania kontroli;
6)
dane identyfikujące kontrolowany wyrób budowlany, w tym jego nazwę, partię, rodzaj oraz miejsce i rok produkcji;
7)
ogólną informację o skontrolowanym wyrobie budowlanym, w tym o sposobie jego oznakowania;
8)
określenie zakresu kontroli;
9)
wyniki kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia z kontroli;
10)
rodzaj i wynik podjętych działań naprawczych, w przypadku posiadania takich informacji;
11)
dane identyfikujące producenta, przedstawiciela producenta oraz importera;
12)
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego.
2.
Informacje są przekazywane w terminie 14 dni od dnia, w którym organ ustosunkował się do uwag zgłoszonych do protokołu kontroli przez kontrolowanego, albo od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie uwag, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 10, są przekazywane niezwłocznie.
1.
Informacje o wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych powinny zawierać:
1)
nazwę organu, który wydał postanowienie lub decyzję;
2)
datę wydania i znak postanowienia lub decyzji;
3)
informację o przedmiocie orzeczenia;
4)
informacje identyfikujące strony postępowania;
5)
wskazanie podstawy prawnej i rodzaju rozstrzygnięcia;
6)
informację o wszczęciu postępowania odwoławczego, w tym datę wniesienia odwołania.
2.
Informacje są przekazywane niezwłocznie.
1.
Informacje o wydanych opiniach o wyrobach budowlanych powinny zawierać:
1)
nazwę organu, który wydał opinię;
2)
nazwę, rodzaj i przeznaczenie wyrobu budowlanego, którego dotyczy opinia;
3)
firmę i adres siedziby producenta i importera wyrobu budowlanego;
4)
informację o treści opinii dotyczącą spełniania przez wyrób budowlany wymogów określonych w przepisach o wyrobach budowlanych;
5)
nazwę organu, dla którego opinię wydano.
2.
Informacje są przekazywane w terminie 14 dni od dnia wydania opinii.
1.
Informacje, o których mowa w § 2-4, są przekazywane za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2.
Jeżeli teleinformatyczny system nadzoru rynku wyrobów budowlanych nie przewiduje możliwości przekazania danego rodzaju informacji, informacja taka jest przekazywana za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
3.
System, o którym mowa w ust. 1, oraz inne środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia informacje przekazywane w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1, mogą być przekazywane za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2010 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).