Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.255.1714

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 23 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór2)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór (Dz. U. Nr 130, poz. 1383) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz przywozu z krajów trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1539).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 091 z 09.04.1983, str. 30), zmienioną dyrektywą 89/370/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. zmieniającą dyrektywę 83/129/EWG dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 163 z 14.06.1989, str. 37).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH Z KRAJÓW TRZECICH OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU

Kod CNWyszczególnienie
12
4301Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103:
4301 80- Pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami:
ex 4301 80 70- - Ze szczeniąt foczych z gatunku "harp" (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku "hooded" (blue-backs)
4302Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami), niepołączone lub połączone (bez dodatków z innych materiałów), inne niż te objęte pozycją 4303:

- Skóry, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami, niełączone:

4302 19- - Pozostałe:

- - - Z fok:

4302 19 41- - - - Ze szczeniąt foczych z gatunku "harp" (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku "hooded" (blue-backs)
4303Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych:
4303 10- Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe:
4303 10 10- - Ze skór futerkowych ze szczeniąt foczych z gatunku "harp" (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku "hooded" (blue-backs)