Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób funkcjonowania, organizację i tryb działania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwanej dalej "Krajową Komisją", oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwanych dalej "regionalnymi komisjami" .
§  2.
1. Krajowa Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych i na posiedzeniach zespołów roboczych.
2. Wnioski, uchwały, opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji są przyjmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Krajowej Komisji, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W przypadku równej liczby głosów wynik głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego Krajowej Komisji lub głos osoby upoważnionej przez przewodniczącego do przewodniczenia posiedzeniu plenarnemu Krajowej Komisji.
4. Na wniosek przewodniczącego Krajowej Komisji, jego zastępców, sekretarza Krajowej Komisji oraz każdego z członków Krajowej Komisji może zostać podjęta uchwała o głosowaniu tajnym. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Członek Krajowej Komisji nie może uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym Krajowej Komisji na prawach jej członka, w przypadku gdy jest autorem lub współautorem opracowania będącego dokumentacją w rozpatrywanej sprawie oraz w przypadku autorstwa lub współautorstwa opinii do rozpatrywanego opracowania, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonanie tej opinii było wnioskowane przez Krajową Komisję.
6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do posiedzeń zespołów roboczych Krajowej Komisji.
7. Realizując swoje zadania, Krajowa Komisja bierze pod uwagę w szczególności prognozy oddziaływania na środowisko, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak również opracowania, informacje i okoliczności sporządzania tych dokumentów, mogące przyczynić się do kompleksowej analizy opiniowanej sprawy.
8. Rozpatrywanie spraw i przygotowywanie wniosków, uchwał, opinii i stanowisk przez Krajową Komisję następuje w terminie 6 tygodni od dnia przedłożenia sprawy do rozpatrzenia Krajowej Komisji.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.
§  3.
1. Posiedzenia plenarne Krajowej Komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący Krajowej Komisji lub upoważniony przez niego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
2) co najmniej dziesięciu członków Krajowej Komisji.
2. O terminie posiedzenia plenarnego Krajowej Komisji lub posiedzenia jej zespołu roboczego powiadamia się odpowiednio członków Krajowej Komisji lub członków zespołu roboczego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. Wnioski, uchwały, opinie oraz stanowiska z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji przewodniczący Krajowej Komisji przedkłada Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, a z posiedzeń plenarnych regionalnych komisji przewodniczący regionalnej komisji - regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.
4. Posiedzenia plenarne regionalnej komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący regionalnej komisji lub upoważniony przez niego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
2) co najmniej pięciu członków regionalnej komisji.
5. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.
§  4.
1. W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni przez prezydium Krajowej Komisji przedstawiciele zainteresowanych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3)).
2. W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych poświęconych określonym przedsięwzięciom lub dokumentom mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, z głosem doradczym, po uprzednim zgłoszeniu udziału odpowiednio u sekretarza Krajowej Komisji lub sekretarza zespołu roboczego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.
§  5.
1. Zespół roboczy Krajowej Komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium Krajowej Komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż piętnaście osób.
2. Prezydium Krajowej Komisji może powoływać stałe zespoły robocze do rozpatrywania określonych spraw.
3. Prezydium Krajowej Komisji powołuje przewodniczącego i sekretarza zespołu roboczego Krajowej Komisji.
4. Zespół roboczy regionalnej komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium regionalnej komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż dziesięć osób.
5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.
§  6.
1. Prezydium Krajowej Komisji tworzą: przewodniczący Krajowej Komisji, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz Krajowej Komisji.
2. Prezydium Krajowej Komisji:
1) ustala plan pracy Krajowej Komisji;
2) dokonuje wstępnej oceny wniosków i dokumentacji dotyczących rozpatrzenia określonej sprawy;
3) podejmuje decyzje o skierowaniu określonej sprawy na posiedzenie plenarne Krajowej Komisji lub do rozpatrzenia przez jej zespół roboczy;
4) zgłasza konieczność opracowania opinii, koreferatu lub ekspertyzy do prognoz oddziaływania na środowisko, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych opracowań dotyczących kierowanych do rozpatrzenia spraw Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
5) podejmuje decyzje o upoważnieniu przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji do publicznego wyrażania stanowiska zespołu roboczego w rozpatrywanej sprawie;
6) udostępnia na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska plan pracy, wnioski, uchwały, opinie oraz stanowiska Krajowej Komisji, jak również dodatkowe opracowania, ekspertyzy i koreferaty przygotowane na jej posiedzenie.
3. Prezydium regionalnej komisji tworzą: przewodniczący regionalnej komisji, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz regionalnej komisji.
4. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do prezydium regionalnej komisji, z tym że prezydium regionalnej komisji:
1) zgłasza konieczność opracowania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska;
2) udostępnia na stronie internetowej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 6.
§  7.
1. Przewodniczący Krajowej Komisji:
1) zwołuje posiedzenia plenarne Krajowej Komisji, posiedzenia jej prezydium oraz posiedzenia zespołów roboczych;
2) przewodniczy posiedzeniom plenarnym Krajowej Komisji oraz posiedzeniom prezydium Krajowej Komisji albo upoważnia do tego jednego z zastępców;
3) przedstawia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności Krajowej Komisji;
4) akceptuje protokoły z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
5) reprezentuje Krajową Komisję na zewnątrz.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego regionalnej komisji, z tym że wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności regionalnej komisji przewodniczący regionalnej komisji przedstawia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.
§  8.
1. Zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji:
1) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w sprawach z nim uzgodnionych;
2) zwołują posiedzenia plenarne Krajowej Komisji, posiedzenia jej prezydium oraz posiedzenia zespołów roboczych, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;
3) przedstawiają Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności Krajowej Komisji, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;
4) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w czasie jego nieobecności.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępcy przewodniczącego regionalnej komisji, z tym że wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności regionalnej komisji zastępca przewodniczącego regionalnej komisji przedstawia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w uzgodnieniu z przewodniczącym regionalnej komisji.
§  9.
1. Sekretarz Krajowej Komisji:
1) gromadzi dokumentację niezbędną do przeprowadzenia kompleksowej analizy i zaopiniowania określonej sprawy;
2) przygotowuje teksty wniosków, uchwał, opinii i stanowisk Krajowej Komisji w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach plenarnych oraz teksty wniosków, uchwał, opinii i stanowisk z posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
3) opracowuje protokoły z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
4) zawiadamia o terminie posiedzenia członków Krajowej Komisji, prezydium Krajowej Komisji, członków zespołów roboczych oraz zaproszonych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1;
5) informuje o posiedzeniach Krajowej Komisji przez zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
6) współpracuje z komórką organizacyjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odpowiedzialną za obsługę kancelaryjno-biurową oraz finansową Krajowej Komisji.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza regionalnej komisji, z tym że sekretarz regionalnej komisji:
1) zamieszcza informacje o posiedzeniach regionalnej komisji na stronie internetowej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska;
2) współpracuje z komórką organizacyjną regionalnej dyrekcji ochrony środowiska odpowiedzialną za obsługę kancelaryjno-biurową oraz finansową regionalnej komisji.
§  10.
1. Przewodniczący zespołu roboczego Krajowej Komisji:
1) prowadzi posiedzenia zespołu roboczego Krajowej Komisji;
2) formułuje propozycje wniosków, uchwał, opinii i stanowisk na posiedzeniach zespołu roboczego Krajowej Komisji;
3) akceptuje protokoły z posiedzeń zespołów roboczych;
4) przekazuje wnioski, uchwały, opinie i stanowiska zespołu roboczego Krajowej Komisji przewodniczącemu Krajowej Komisji lub jego zastępcom.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego zespołu roboczego regionalnej komisji.
§  11.
1. Sekretarz zespołu roboczego Krajowej Komisji:
1) przygotowuje teksty wniosków, uchwał, opinii i stanowisk zespołu roboczego Krajowej Komisji;
2) przygotowuje protokoły z posiedzeń zespołu roboczego Krajowej Komisji;
3) przekazuje sekretarzowi Krajowej Komisji, w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia sprawy, podpisane przez przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji wnioski, uchwały, opinie, stanowiska i protokoły.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza zespołu roboczego regionalnej komisji.
§  12.
1. Rozpatrywanie określonej sprawy w oparciu o prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub inne opracowanie Krajowa Komisja może poprzedzać opinią, koreferatem lub ekspertyzą, których celem jest:
1) zbadanie kompletności opiniowanej dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów;
2) ustosunkowanie się do opiniowanej dokumentacji, a także do wszystkich związanych z nią opinii i wniosków;
3) ocena przydatności opiniowanej dokumentacji do celów, jakim miała służyć;
4) przedstawienie wykazu zagadnień, które wymagają uzupełnienia lub uszczegółowienia niezbędnego dla wydania właściwej opinii.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 134, poz. 1139), które na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko utraciło moc z dniem 16 listopada 2010 r.