Wzory formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposób ich przekazywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.90.853

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 kwietnia 2003 r.
w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania

Na podstawie art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór formularza zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub zachorowania albo rozpoznania choroby zakaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
2)
wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na gruźlicę;
3)
wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na AIDS, kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zakażenia dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i inne chlamydiozy oraz rzęsistkowicę;
4)
wzór formularza zgłoszenia stwierdzenia lub podejrzenia, że zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
5)
sposób przekazywania formularzy zgłoszeń, o których mowa w pkt 1-4.
Podejrzenia zachorowań oraz zachorowania na grypę zgłasza się w formie raportów zbiorczych, których wzór określają przepisy o statystyce publicznej.
Ustala się wzór formularza zgłoszenia:
1)
o którym mowa w § 1 pkt 1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
o którym mowa w § 1 pkt 3, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 4;
4)
podejrzenia oraz rozpoznania zachorowania na AIDS i zakażenia HIV, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
o którym mowa w § 1 pkt 4, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1. 
Formularze zgłoszeń określone w § 1 pkt 1-4 lekarz lub felczer:
1)
przesyła pocztą, w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem "dokumentacja medyczna" lub
2)
przesyła elektronicznie, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych, lub
3)
przekazuje bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem

- w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem zawartych w formularzu informacji.

2. 
Przy przesyłaniu formularzy zgłoszeń, o których mowa w § 1 pkt 1-4, stosuje się odpowiednio przepisy o udostępnianiu dokumentacji medycznej wydane na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.).
1. 
Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje otrzymane od lekarzy lub felczerów formularze zgłoszeń, o których mowa w § 1 pkt 4, odpowiednio powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym, wojewódzkim jednostkom specjalistycznym właściwym w zakresie gruźlicy i chorób płuc, jednostkom specjalistycznym właściwym w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, w zależności od rodzaju rejestrowanych przez nie chorób.
2. 
Do przesyłania formularzy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2

WZÓR

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na chorobę zakaźną (1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3

WZÓR

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na gruźlicę (1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4

WZÓR

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na chorobę przenoszoną drogą płciową (1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  5

WZÓR

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia)* HIV (1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  6

WZÓR

Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu)* z powodu choroby zakaźnej (1)

wzór

1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.
5 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.
6 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.