Wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.258.1753

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
2. 
Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Decyzje o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydawane przez:
1)
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego sporządza się na papierze w kolorze jasnoszarym, formatu A4;
2)
służby określone w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych sporządza się na papierze w kolorze jasnofioletowym, formatu A4;
3)
pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

.......................................................................

(oznaczenie organu wydającego decyzję)

DECYZJA NR ___________

O ODMOWIE WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie art. 30 ust. 1/art. 30 ust. 2* ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji

niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), po przeprowadzeniu na wniosek/polecenie*

___________________________________________________________________________

(nazwa wnioskodawcy albo stanowiska osoby, która poleciła przeprowadzenie postępowania)

przez ______________________________________________________________________

(nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził postępowanie)

zwykłego/poszerzonego* postępowania sprawdzającego, stwierdza się, że Pani (Pan)

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko, data urodzenia)

nie daje rękojmi zachowania tajemnicy

w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: _____________________________

(nazwa klauzuli tajności)

W związku z powyższym odmawia się wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

UZASADNIENIE
______________________________________________________
(miejscowość i data)mp.(podpis i imienna pieczątka upoważnionej osoby)

Pouczenie

Na decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa

Rady Ministrów/Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego/Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego*. Odwołanie

wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

za pośrednictwem organu, który ją wydał.

______

* Niepotrzebne skreślić.