Art. 23. - [Wszczęcie i zakres podmiotowy postępowań sprawdzających] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.756 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r.
Art.  23.  [Wszczęcie i zakres podmiotowy postępowań sprawdzających]
1. 
Pełnomocnik ochrony przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.
2. 
ABW albo SKW przeprowadzają poszerzone postępowania sprawdzające:
1)
na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby uprawnionej do obsady stanowiska lub zlecenia prac;
2)
wobec funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w ABW albo SKW;
3)
wobec osób wykonujących czynności zlecone lub ubiegających się o wykonywanie tych czynności na rzecz ABW albo SKW.
3. 
ABW przeprowadza poszerzone postępowania sprawdzające wobec:
1)
Szefa SKW, Szefa Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", Szefa CBA, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz osób przewidzianych na te stanowiska;
2)
pełnomocników ochrony, zastępców pełnomocników ochrony oraz osób przewidzianych na te stanowiska w SKW, AW, CBA, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Służbie Więziennej oraz Straży Granicznej.
4. 
SKW przeprowadza poszerzone postępowania sprawdzające wobec:
1)
Szefa ABW, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SWW", Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz osób przewidzianych na te stanowiska;
2)
pełnomocników ochrony, zastępców pełnomocników ochrony oraz osób przewidzianych na te stanowiska w ABW, SWW oraz Żandarmerii Wojskowej.
5. 
AW, CBA, Służba Ochrony Państwa, Policja, Służba Więzienna, SWW, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa przeprowadzają samodzielnie postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające odpowiednio wobec:
1)
własnych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy,
2)
osób wykonujących na ich rzecz czynności zlecone lub ubiegających się o wykonywanie tych czynności

- z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

6. 
W zakresie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez służby i instytucje, o których mowa w ust. 5, przysługują tym służbom i instytucjom uprawnienia ABW oraz SKW.