Law Journal

Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Dz.U.2016.1501 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Dz.U.2006.190.1405 | rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 3/06.

Dz.U.2006.190.1409 | wyrok z dnia 11 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

Dz.U.2007.46.298 | oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej.

Dz.U.2006.193.1424 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą.

Dz.U.2006.186.1369 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą.

Dz.U.2006.186.1367 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą.

Dz.U.2006.186.1368 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych.

Dz.U.2006.193.1426 | rozporządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dz.U.2006.193.1423 | rozporządzenie z dnia 9 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/06.

Dz.U.2006.187.1389 | wyrok z dnia 9 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.187.1386 | rozporządzenie z dnia 6 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu.

Dz.U.2006.220.1605 | rozporządzenie z dnia 5 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenia i nagrody pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców.

Dz.U.2006.183.1358 | rozporządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania.

Dz.U.2006.187.1382 | rozporządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta.

Dz.U.2006.187.1385 | rozporządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/05.

Dz.U.2006.186.1380 | wyrok z dnia 3 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2006.189.1395 | rozporządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2006.194.1436 | rozporządzenie z dnia 2 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 34/06.

Dz.U.2006.186.1379 | wyrok z dnia 2 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.182.1350 | rozporządzenie z dnia 2 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2006.179.1322 | rozporządzenie z dnia 2 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2014.1036 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Oddelegowanie funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.182.1346 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.188.1391 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.188.1392 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.182.1344 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Dz.U.2006.189.1393 | rozporządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2006.186.1375 | rozporządzenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2014.1058 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.182.1343 | rozporządzenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 45/04.

Dz.U.2006.183.1363 | wyrok z dnia 28 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

Dz.U.2006.186.1378 | rozporządzenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2006.172.1238 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Przebieg służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2015.503 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności.

Dz.U.2006.181.1330 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Dz.U.2006.177.1305 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.177.1307 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.177.1308 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2006.172.1239 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2006.183.1359 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.2006.183.1362 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/06.

Dz.U.2006.181.1337 | wyrok z dnia 26 września 2006 r. | Akt jednorazowy