Law Journal

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Dz.U.2006.177.1305 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.177.1307 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.177.1308 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2006.172.1239 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2006.183.1359 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U.2006.183.1362 | rozporządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/06.

Dz.U.2006.181.1337 | wyrok z dnia 26 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.172.1235 | rozporządzenie z dnia 26 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Dz.U.2006.186.1373 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.474 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.1501 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin.

Dz.U.2006.174.1254 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa oraz inne dokumenty Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2014.977 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Legitymacja służbowa oraz inne dokumenty Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2014.984 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.173.1241 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2019.2296 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1277 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1278 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Pomoc finansowa udzielana funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

Dz.U.2006.174.1268 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Pomoc finansowa udzielana funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

Dz.U.2019.1879 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przebieg służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.175.1294 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Przebieg służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2015.1487 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przejazd funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.175.1292 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Przejazd funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.175.1293 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Przenoszenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego do dyspozycji.

Dz.U.2006.175.1286 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Przenoszenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji.

Dz.U.2006.175.1287 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1248 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1249 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Świadectwo służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1252 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Świadectwo służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1253 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1283 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1284 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.175.1296 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.175.1297 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1262 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Urlopy funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1263 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.175.1290 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.175.1291 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem.

Dz.U.2006.177.1309 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

Dz.U.2006.174.1276 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza opinii służbowej oraz opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1250 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza opinii służbowej oraz opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2006.174.1251 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Dz.U.2006.186.1374 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny.

Dz.U.2006.174.1255 | rozporządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2006.183.1361 | rozporządzenie z dnia 23 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2006.181.1329 | rozporządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych.

Dz.U.2006.186.1377 | rozporządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2018.221 t.j. | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyróżnienia i nagrody dla zawodników.

Dz.U.2006.181.1332 | rozporządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich.

Dz.U.2006.172.1237 | rozporządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy