Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2011.224.1344 | rozporządzenie z dnia 3 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.

Dz.U.2011.222.1329 | rozporządzenie z dnia 3 października 2011 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2011.230.1374 | obwieszczenie z dnia 30 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.

Dz.U.2011.213.1266 | rozporządzenie z dnia 30 września 2011 r. | Akt utracił moc

Centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Dz.U.2011.207.1236 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dz.U.2011.221.1313 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

Dz.U.2011.220.1309 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Dz.U.2015.1852 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Dz.U.2011.207.1237 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury.

Dz.U.2011.207.1233 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania poręczeń jako pomocy de minimis.

Dz.U.2011.221.1315 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki oceny programowej i oceny instytucjonalnej.

Dz.U.2011.207.1232 | rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.220.1300 | rozporządzenie z dnia 28 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.220.1301 | rozporządzenie z dnia 28 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2011.209.1246 | rozporządzenie z dnia 28 września 2011 r. | Akt utracił moc

Kontrola korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych.

Dz.U.2015.1200 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sporządzanie raportu wojewódzkiego.

Dz.U.2011.220.1308 | rozporządzenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zeznanie podatkowe składane przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2011.216.1276 | rozporządzenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1199 | rozporządzenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

Dz.U.2011.214.1268 | rozporządzenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dz.U.2011.216.1278 | rozporządzenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dz.U.2011.207.1238 | rozporządzenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu.

Dz.U.2011.216.1279 | rozporządzenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach.

Dz.U.2011.214.1272 | rozporządzenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Wzór dokumentu wycofania.

Dz.U.2011.217.1289 | rozporządzenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dane zamieszczane w ogólnopolskim wykazie studentów.

Dz.U.2011.204.1201 | rozporządzenie z dnia 22 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 6/10.

Dz.U.2011.217.1293 | wyrok z dnia 21 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Dz.U.2011.217.1291 | rozporządzenie z dnia 21 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Tryb doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.

Dz.U.2011.197.1171 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt utracił moc

Tryb dostępu i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.

Dz.U.2011.203.1193 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Duszniki Zdrój - młyn papierniczy".

Dz.U.2011.217.1282 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej".

Dz.U.2011.217.1283 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.2011.217.1284 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.205.1213 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2011.198.1174 | rozporządzenie z dnia 20 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dz.U.2011.217.1290 | rozporządzenie z dnia 19 września 2011 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego.

Dz.U.2019.1566 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2011.236.1397 | rozporządzenie z dnia 19 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2011.210.1249 | rozporządzenie z dnia 19 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U.2019.1805 t.j. | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Redukcja niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Dz.U.2011.232.1378 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt utracił moc

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Dz.U.2021.379 t.j. | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Timeshare.

Dz.U.2011.230.1370 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Współpraca rozwojowa.

Dz.U.2020.1648 t.j. | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.240.1431 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.233.1381 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2011.240.1432 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.234.1391 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.U.2011.230.1373 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.244.1454 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dz.U.2011.230.1372 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2011.234.1390 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2011.240.1430 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.2011.234.1387 | ustawa z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący