Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.839

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287) w § 1 w pkt 4 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zgłaszanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).