Dotacja budżetowa przeznaczona na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.937

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej, zwanej dalej "dotacją", przeznaczonej na finansowanie:
a)
likwidacji kopalń,
b)
zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni,
c)
naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,
d)
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń;
2)
tryb rozliczania przyznanej dotacji;
3)
szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.
Dotację wykorzystuje się na finansowanie:
1)
zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, w szczególności:
a)
likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych,
b)
likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików,
c)
zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,
d)
likwidację infrastruktury kopalni,
e)
rekultywację terenów pogórniczych,
f)
utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczną likwidację kopalni,
g)
prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom w związku z likwidowaną kopalnią,
h)
opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań, o których mowa w lit. a-g;
2)
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, w szczególności:
a)
likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych,
b)
likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików,
c)
zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,
d)
likwidację infrastruktury kopalni,
e)
rekultywację terenów pogórniczych,
f)
utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni,
g)
opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją działań, o których mowa w lit. a-f;
3)
pokrywanie kosztów ogólnego zarządu:
a)
oddziału wchodzącego w skład przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zwanej dalej "ustawą", realizującego:
zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalni,
działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalni,
b)
przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, związanych wyłącznie z zadaniami wykonywanymi w trakcie likwidacji kopalni i działaniami wykonywanymi po zakończeniu likwidacji kopalni;
4)
naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
1.
Dotację na finansowanie zadań i kosztów, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a tiret pierwszym, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, w przypadku zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw energii:
1)
programu likwidacji kopalni;
2)
rocznego planu zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni, w podziale na miesiące, obejmującego:
a)
zakres rzeczowy zadań oraz harmonogram ich realizacji,
b)
zakres finansowy zadań,
c)
przychody z likwidacji majątku kopalni oraz innych źródeł,
d)
koszty ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a tiret pierwszym.
2.
Dotację na finansowanie działań i kosztów, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 2, pkt 3 lit. a tiret drugim i lit. b, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, w przypadku zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw energii odpowiednio:
1)
rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, w podziale na miesiące, obejmującego:
a)
zakres rzeczowy działań oraz harmonogram ich realizacji,
b)
zakres finansowy działań,
c)
przychody z działań polikwidacyjnych oraz innych źródeł,
d)
koszty ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a tiret drugim;
2)
rocznego planu kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
2)
tytuły zadań przewidzianych do realizacji w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni;
3)
strukturę kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3;
4)
preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni w danym roku kalendarzowym;
5)
określenie stanu zaawansowania zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni.
1.
Dotację, o której mowa w § 2 pkt 4, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;
2)
tytuł zadania przewidzianego do realizacji w ramach obowiązku naprawiania szkód, w tym podstawę prawną wykonania tego obowiązku;
3)
preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań w zakresie naprawienia szkód w danym roku kalendarzowym;
4)
opis zamierzonego sposobu naprawienia szkód;
5)
stan zaawansowania prac związanych z naprawieniem szkód.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu albo ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem górniczym a poszkodowanym.
1.
Przyznana przez ministra właściwego do spraw energii dotacja jest przekazywana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez przedsiębiorstwo górnicze rachunek bankowy.
2.
Podstawę do przekazania rat dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze:
1)
wniosku o wypłacenie raty dotacji wynikającej z rocznych planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, lub
2)
wniosku o wypłacenie raty dotacji w wysokości wynikającej z aktualnego stanu realizacji zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;
3)
sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, z wykorzystania raty dotacji i realizacji zadań rzeczowych za okres poprzedni.
1.
Przedsiębiorstwo górnicze składa ministrowi właściwemu do spraw energii, do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe:
1)
zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni, o których mowa w § 2 pkt 1, oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, o których mowa w § 2 pkt 2;
2)
kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3;
3)
wykonywanych zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
2.
Przedsiębiorstwo górnicze przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii, do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji:
1)
rocznego planu zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
2)
rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;
3)
rocznego planu kosztów ogólnego zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;
4)
zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze wykorzystało ją niezgodnie z przeznaczeniem.
Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo górnicze nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw energii, w wyznaczonym terminie, sprawozdań wraz z rozliczeniami, o których mowa w § 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym (Dz. U. poz. 627), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 2300).