Dotacja budżetowa przeznaczona na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.684

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 628) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej, zwanej dalej "dotacją", przeznaczonej na finansowanie:
a)
likwidacji kopalń,
b)
zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni,
c)
naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,
d)
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń;
2)
tryb rozliczania przyznanej dotacji;
3)
szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.
Dotację wykorzystuje się na finansowanie:
1)
zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, w szczególności:
a)
likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych,
b)
likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików,
c)
zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,
d)
likwidację infrastruktury kopalni,
e)
rekultywację terenów pogórniczych,
f)
utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczną likwidację kopalni, a także bezpieczne funkcjonowanie kopalń sąsiednich,
g)
prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom w związku z likwidowaną kopalnią,
h)
opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań, o których mowa w lit. a-g;
2)
działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, w szczególności:
a)
likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych,
b)
likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików,
c)
zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,
d)
likwidację infrastruktury kopalni,
da) 2
 prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom w związku ze zlikwidowaną kopalnią, inne niż wymienione w lit. a-c,
e)
rekultywację terenów pogórniczych,
f)
utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni,
g)
opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją działań, o których mowa w lit. a-f;
3)
pokrywanie kosztów ogólnego zarządu:
a)
oddziału wchodzącego w skład przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zwanej dalej "ustawą", realizującego:
zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalni,
działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalni,
b)
przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, związanych wyłącznie z zadaniami wykonywanymi w trakcie likwidacji kopalni i działaniami wykonywanymi po zakończeniu likwidacji kopalni;
4)
naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
1. 
Dotację na finansowanie zadań i kosztów, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a tiret pierwsze, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, w przypadku zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin:
1)
programu likwidacji kopalni;
2)
rocznego planu zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni, w podziale na miesiące, obejmującego:
a)
zakres rzeczowy zadań oraz harmonogram ich realizacji,
b)
zakres finansowy zadań,
c)
przychody z likwidacji majątku kopalni oraz innych źródeł,
d)
koszty ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a tiret pierwsze.
2. 
Dotację na finansowanie działań i kosztów, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 2 oraz pkt 3 lit. a tiret drugie i lit. b, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, w przypadku zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin odpowiednio:
1)
rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, w podziale na miesiące, obejmującego:
a)
zakres rzeczowy działań oraz harmonogram ich realizacji,
b)
zakres finansowy działań,
c)
przychody z działań polikwidacyjnych oraz innych źródeł,
d)
koszty ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a tiret drugie;
2)
rocznego planu kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
2)
tytuły zadań przewidzianych do realizacji w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni;
3)
strukturę kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3;
4)
preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni w danym roku kalendarzowym;
5)
określenie stanu zaawansowania zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni.
1. 
Dotację, o której mowa w § 2 pkt 4, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;
2)
tytuł zadania przewidzianego do realizacji w ramach obowiązku naprawiania szkód, w tym podstawę prawną wykonania tego obowiązku;
3)
preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań w zakresie naprawienia szkód w danym roku kalendarzowym;
4)
opis zamierzonego sposobu naprawienia szkód;
5)
stan zaawansowania prac związanych z naprawieniem szkód.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu albo ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem górniczym a poszkodowanym.
1. 
Dotacja przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin jest przekazywana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez przedsiębiorstwo górnicze rachunek bankowy.
2. 
Podstawę do przekazania rat dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze:
1)
wniosku o wypłacenie raty dotacji wynikającej z rocznych planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, lub
2)
wniosku o wypłacenie raty dotacji w wysokości wynikającej z aktualnego stanu realizacji zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;
3)
sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, z wykorzystania raty dotacji i realizacji zadań rzeczowych za okres poprzedni.
1. 
Przedsiębiorstwo górnicze składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe:
1)
zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni, o których mowa w § 2 pkt 1, oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, o których mowa w § 2 pkt 2;
2)
kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3;
3)
wykonywanych zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
2. 
Przedsiębiorstwo górnicze przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowofinansowym, sprawozdanie z realizacji:
1)
rocznego planu zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
2)
rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;
3)
rocznego planu kosztów ogólnego zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;
4)
zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze wykorzystało ją niezgodnie z przeznaczeniem.
Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo górnicze nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, w wyznaczonym terminie, sprawozdań wraz z rozliczeniami, o których mowa w § 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2 § 2 pkt 1 lit. da dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2024 r. (Dz.U.2024.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 stycznia 2024 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym (Dz. U. poz. 937), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).