Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.627

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie:
a) likwidacji kopalń,
b) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń,
c) naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,
d) zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni

- zwanej dalej "dotacją";

2) tryb rozliczania przyznanej dotacji;
3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.
§  2. Dotację wykorzystuje się na finansowanie:
1) zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, w szczególności:
a) likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych,
b) likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików,
c) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,
d) likwidację infrastruktury kopalni,
e) rekultywację terenów pogórniczych,
f) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczną likwidację zakładu górniczego,
g) prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom w związku z likwidowanym zakładem górniczym,
h) opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją zadań, o których mowa w lit. a-g;
2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, w szczególności:
a) likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk korytarzowych,
b) likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików,
c) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym,
d) likwidację infrastruktury kopalni,
e) rekultywację terenów pogórniczych,
f) utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni,
g) opracowywanie wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z realizacją działań, o których mowa w lit. a-f;
3) pokrywanie kosztów ogólnego zarządu:
a) oddziału wchodzącego w skład przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zwanej dalej "ustawą", realizującego:
zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalni,
działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalni,
b) przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, zwanego dalej "przedsiębiorstwem górniczym", związanych wyłącznie z zadaniami wykonywanymi w trakcie likwidacji kopalni i działaniami wykonywanymi po zakończeniu likwidacji kopalni;
4) naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
§  3.
1. Dotację na finansowanie zadań i kosztów, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a tiret pierwsze, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego w przypadku zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki:
1) programu likwidacji kopalni;
2) rocznego planu zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni w podziale na miesiące, obejmującego:
a) zakres rzeczowy zadań oraz harmonogram ich realizacji,
b) zakres finansowy zadań,
c) przychody z likwidacji majątku kopalni oraz innych źródeł,
d) koszty ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a tiret pierwsze.
2. Dotację na finansowanie działań i kosztów, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 2, pkt 3 lit. a tiret drugie i lit. b, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego w przypadku zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki odpowiednio:
1) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni w podziale na miesiące, obejmującego:
a) zakres rzeczowy działań oraz harmonogram ich realizacji,
b) zakres finansowy działań,
c) przychody z działań polikwidacyjnych oraz innych źródeł,
d) koszty ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a tiret drugie;
2) rocznego planu kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;
2) tytuły zadań przewidzianych do realizacji w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni;
3) strukturę kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwa górniczego, o których mowa w § 2 pkt 3;
4) preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni w danym roku kalendarzowym;
5) określenie stanu zaawansowania zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni lub działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni.
§  4.
1. Dotację, o której mowa w § 2 pkt 4, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa górniczego;
2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji w ramach obowiązku naprawiania szkód, w tym podstawę prawną wykonania tego obowiązku;
3) preliminarz wydatków planowanych na realizację zadań w zakresie naprawienia szkód w danym roku kalendarzowym;
4) opis zamierzonego sposobu naprawienia szkód;
5) stan zaawansowania prac związanych z naprawieniem szkód.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu albo ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem górniczym a poszkodowanym.
§  5.
1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest przekazywana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez przedsiębiorstwo górnicze rachunek bankowy.
2. Podstawę do przekazania rat dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo górnicze:
1) wniosku o wypłacenie raty dotacji wynikającej z rocznych planów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, lub
2) wniosku o wypłacenie raty dotacji w wysokości wynikającej z aktualnego stanu realizacji zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;
3) sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1, z wykorzystania raty dotacji i realizacji zadań rzeczowych za okres poprzedni.
§  6.
1. Przedsiębiorstwo górnicze składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe:
1) wykonywanych zadań w trakcie likwidacji kopalni, o których mowa w § 2 pkt 1, oraz działań wykonywanych po zakończeniu jej likwidacji, o których mowa w § 2 pkt 2;
2) kosztów ogólnego zarządu, o których mowa w § 2 pkt 3;
3) wykonywanych zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
2. Przedsiębiorstwo górnicze przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do dnia 20. lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji:
1) rocznego planu zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalni, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
2) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;
3) rocznego planu kosztów ogólnego zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;
4) zadań w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
§  7. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo górnicze wykorzystało ją niezgodnie z przeznaczeniem.
§  8. Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo górnicze nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w wyznaczonym terminie, sprawozdań wraz z rozliczeniami, o których mowa w § 6.
§  9. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego (Dz. U. Nr 118, poz. 751);
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym (Dz. U. Nr 118, poz. 752).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).