Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi... - Dz.U.2016.852 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.852

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej "podmiotami".",

b)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) współdziałaniu z podmiotami w zakresie pozyskiwania informacji o realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do uzyskania pomocy psychologicznej;";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Podmioty przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, informacje o:

1) zakresie pomocy psychologicznej udzielonej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom;

2) liczbie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).