Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe. - Dz.U.2016.873 - OpenLEX

Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.873

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r. poz. 246 i 1036, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:
Systemami płatności, w których istnieje ryzyko systemowe, są:
1)
system Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie;
2)
system Euro Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe (Dz. U. poz. 998, z 2004 r. poz. 2392 oraz z 2005 r. poz. 535), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).