Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.850

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 oraz z 2014 r. poz. 498) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze "Wzrastanie" w Katowicach, erygowanej przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.
§  2. Siedzibą Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego "Wzrastanie" są Katowice.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).