Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.939

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:
1) załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
2) załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń wydane według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
2. Do zezwoleń i wypisów z zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się potwierdzonego przez organ wydający cennika.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).