Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/09.

Dz.U.2011.206.1227 | wyrok z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 33/09.

Dz.U.2011.206.1228 | wyrok z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

Dz.U.2011.192.1141 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską.

Dz.U.2011.195.1154 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za egzamin konkursowy.

Dz.U.2011.195.1155 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

Dz.U.2011.195.1156 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1196 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1197 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2011.206.1224 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2011.204.1198 | rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Dz.U.2015.1388 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rejestr zaciągniętych kredytów oraz rejestr wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze.

Dz.U.2011.193.1144 | rozporządzenie z dnia 12 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Wzór Europejskiej karty broni palnej.

Dz.U.2011.206.1222 | rozporządzenie z dnia 12 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

Dz.U.2011.210.1258 | rozporządzenie z dnia 12 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2011.191.1139 | rozporządzenie z dnia 9 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługujące żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2011.210.1252 | rozporządzenie z dnia 8 września 2011 r. | Akt obowiązujący

USA-Polska. Memorandum o porozumieniu o wzajemności w ramach zamówień obronnych. Waszyngton.2011.08.27. Warszawa.2011.09.08.

Dz.U.2012.975 | umowa międzynarodowa z dnia 8 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2011.187.1116 | rozporządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego.

Dz.U.2011.210.1254 | rozporządzenie z dnia 6 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Współczynnik ilościowy za rok gospodarczy 2009/2010.

Dz.U.2011.194.1149 | rozporządzenie z dnia 6 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej.

Dz.U.2011.189.1127 | rozporządzenie z dnia 2 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Dz.U.2011.196.1165 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt utracił moc

Kształcenie na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Dz.U.2015.172 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Dz.U.2011.196.1168 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt utracił moc

Spis wyborców przebywających za granicą.

Dz.U.2011.186.1108 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Dz.U.2011.214.1270 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dz.U.2011.206.1218 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011.

Dz.U.2011.196.1162 | rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru uprzedniej zgody przewozowej.

Dz.U.2011.206.1220 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru zgody przewozowej.

Dz.U.2015.1234 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zawiadamianie gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.

Dz.U.2011.184.1091 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks wyborczy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2011.217.1281 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2011.224.1340 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2011.222.1326 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.217.1280 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o europejskich radach zakładowych.

Dz.U.2011.213.1265 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.207.1230 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2011.224.1341 | ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Dz.U.2014.406 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymogi, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Dz.U.2017.1347 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2011.194.1150 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rencie socjalnej.

Dz.U.2011.224.1338 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dz.U.2011.176.1050 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Internaty zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2014.763 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Rada Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Dz.U.2011.184.1089 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

Dz.U.2011.178.1062 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw.

Dz.U.2011.181.1080 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący