Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.833

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2013 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. 1 (Dz. U. poz. 404) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. XVI ust. 2 konwencji, w dniu 31 lipca 2013 r. podjął decyzję o zmianie zakresu obowiązywania konwencji przez zgłoszenie zastrzeżenia odnośnie do następujących gatunków i podgatunków wymienionych w Załączniku III konwencji: Vulpes vulpes griffithi, Vulpes vulpes montana, Vulpes vulpes pusilla (podgatunki lisa pospolitego) oraz Mustela altaica (łasica górska), Mustela erminea ferghanae (gronostaj), Mustela kathiah (łasica żółtobrzucha) i Mustela sibirica (łasica syberyjska).
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. XVI ust. 2 konwencji zastrzeżenie zostało zgłoszone Sekretariatowi Dyrektora Generalnego Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 4 października 2013 r.
1 Tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1991 r. poz. 112, z 2000 r. poz. 802, z 2004 r. poz. 1183 oraz z 2014 r. poz. 428.