Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Waszyngton.1973.03.03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.27.112

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

KONWENCJA
O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM
sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. *

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

PREZYDENT POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 marca 1973 r. została sporządzona w Waszyngtonie Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 3 listopada 1989 r.

(Tekst konwencji zawiera załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM

Umawiające się państwa,

uznając, że dzikie zwierzęta i rośliny w ich wielorakich, pięknych i różnorodnych formach stanowią niezastąpioną część naturalnych systemów przyrody ziemskiej, która musi być zachowana dla obecnych i przyszłych pokoleń;

świadome stale rosnącej wartości dzikich zwierząt i roślin z punktu widzenia estetyki, nauki, kultury, rekreacji i ekonomiki;

uznając, że społeczeństwa i państwa są i powinny być najlepszymi obrońcami własnej dzikiej zwierzyny i roślinności;

uznając ponadto, że współpraca międzynarodowa jest podstawowym czynnikiem ochrony niektórych gatunków dzikich zwierząt i roślin przed nadmierną eksploatacją powodowaną handlem międzynarodowym;

przekonane o pilności podjęcia właściwych kroków w tym celu;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

Definicje

W rozumieniu niniejszej konwencji, jeżeli z treści nie wynika inaczej:

(a) "gatunek" - oznacza każdy gatunek, podgatunek bądź odrębną geograficzną populację;

(b) "okaz" - oznacza:

(i) każde zwierzę lub roślinę, żywe lub martwe;

(ii) w odniesieniu do zwierząt - gdy chodzi o gatunki objęte załącznikami I i II - każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany ze zwierzęcia, a gdy chodzi o gatunki objęte załącznikiem III - każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany ze zwierzęcia, jeżeli zostały one objęte tym załącznikiem, oraz

(iii) w odniesieniu do roślin - gdy chodzi o gatunki objęte załącznikiem I - każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany z rośliny, a gdy chodzi o gatunki objęte załącznikami II i III - każdą łatwo rozpoznawalną ich część lub produkt otrzymany z rośliny, jeżeli są one objęte tymi załącznikami;

(c) "handel" - oznacza eksport, reeksport, import i sprowadzenie z morza;

(d) "reeksport" - oznacza eksport każdego okazu, który został uprzednio wwieziony;

(e) "sprowadzenie z morza" - oznacza wwiezienie do państwa okazów jakiegokolwiek gatunku, które zostały pobrane ze środowiska morskiego nie będącego pod jurysdykcją żadnego państwa;

(f) "organ naukowy" - oznacza państwowy organ naukowy, wyznaczony zgodnie z artykułem IX;

(g) "organ administracyjny" - oznacza państwowy organ administracyjny, wyznaczony zgodnie z artykułem IX;

(h) "Strona" - oznacza państwo, w stosunku do którego niniejsza konwencja weszła w życie.

Artykuł  II

Podstawowe zasady

1.
Załącznik I obejmuje wszystkie gatunki zagrożone wyginięciem, które są lub mogą być przedmiotem handlu. Handel okazami tych gatunków powinien być poddany szczególnie ścisłej reglamentacji w celu zapobieżenia dalszemu zagrożeniu ich istnienia i może być dozwolony jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
2.
Załącznik II obejmuje:

(a) wszystkie gatunki, które wprawdzie niekoniecznie już teraz są zagrożone wyginięciem, nie mniej mogą stać się takimi, jeżeli handel okazami tych gatunków nie zostanie poddany ścisłej reglamentacji mającej zapobiec eksploatacji nie dającej się pogodzić z ich utrzymaniem, oraz

(b) niektóre gatunki, które powinny być przedmiotem reglamentacji w celu poddania skutecznej kontroli handlu okazami gatunków objętych załącznikiem II w myśl punktu (a).

3.
Załącznik III obejmuje wszystkie gatunki, co do których jedna ze Stron uzna swoją właściwość do objęcia ich reglamentacją mającą na celu zapobieżenie lub ograniczenie eksploatacji tych gatunków i wymagającą współpracy innych Stron w zakresie kontroli handlu.
4.
Strony będą zezwalały na handel okazami gatunków objętych załącznikami I, II i III, wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji.
Artykuł  III

Reglamentacja handlu okazami gatunków objętych załącznikiem I

1.
Wszelki handel okazami gatunków objętych załącznikiem I powinien odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
2.
Eksport jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia eksportowego. Takie zezwolenie można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ naukowy państwa eksportu wyda opinię, że eksport nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;

(b) organ administracyjny państwa eksportu ustali, że okaz nie został pozyskany z naruszeniem obowiązującego prawa tego państwa o ochronie zwierząt i roślin;

(c) organ administracyjny państwa eksportu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania;

(d) organ administracyjny państwa eksportu ustali, że zostało uzyskane zezwolenie importowe na dany okaz.

3. 1
Import okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia importowego oraz zezwolenia eksportowego albo świadectwa reeksportu. Zezwolenie importowe będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ naukowy państwa importu wyda opinię, że import nie przyniesie szkody w utrzymaniu określonego gatunku;

(b) organ administracyjny państwa importu ustali, że proponowany odbiorca żywego okazu posiada wyposażenie odpowiednie do przetrzymywania go i opieki nad nim;

(c) organ administracyjny państwa importu ustali, że okaz nie zostanie przeznaczony głównie do celów handlowych.

4.
Reeksport jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia świadectwa reeksportu. Takie świadectwo będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ administracyjny państwa reeksportu ustali, że okaz został importowany do tego państwa zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji;

(b) organ administracyjny państwa reeksportu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania;

(c) organ administracyjny państwa reeksportu ustali, że na każdy żywy okaz zostało uzyskane zezwolenie importowe.

5.
Sprowadzenie z morza okazów należących do gatunków objętych załącznikiem I będzie wymagało uprzedniego uzyskania świadectwa od organu administracyjnego państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie. Takie świadectwo można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ naukowy państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, wyda opinię, że nie przyniesie ono szkody w utrzymaniu określonego gatunku;

(b) organ administracyjny państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, ustali, że proponowany odbiorca żywego okazu posiada wyposażenie odpowiednie do przetrzymywania go i opieki nad nim;

(c) organ administracyjny państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, ustali, że okaz nie zostanie przeznaczony głównie do celów handlowych.

Artykuł  IV

Reglamentacja handlu okazami gatunków objętych załącznikiem II

1.
Wszelki handel okazami gatunków objętych załącznikiem II powinien odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
2.
Eksport jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia eksportowego. Takie zezwolenie można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ naukowy państwa eksportu wyda opinię, że eksport nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;

(b) organ administracyjny państwa eksportu ustali, że okaz nie został pozyskany z naruszeniem obowiązującego prawa tego państwa o ochronie zwierząt i roślin;

(c) organ administracyjny państwa eksportu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

3.
Organ naukowy każdej ze Stron będzie kontrolował wydawanie przez Stronę zezwoleń eksportowych na okazy należące do gatunków objętych załącznikiem II, jak i efektywny eksport tych okazów. Jeżeli organ naukowy stwierdzi, że eksport okazów któregokolwiek z tych gatunków powinien być ograniczony w celu utrzymania tego gatunku na całym obszarze jego występowania, na poziomie zgodnym z jego rolą w ekosystemach, w których występuje, i wyraźnie wyższym od poziomu, który mógłby kwalifikować ten gatunek do objęcia go załącznikiem I, organ ten zaleci właściwemu organowi administracyjnemu odpowiednie środki, jakie należy podjąć w celu ograniczenia udzielania zezwoleń eksportowych na okazy tego gatunku.
4.
Import okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagał uprzedniego przedstawienia zezwolenia eksportowego albo świadectwa reeksportu.
5.
Reeksport jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia świadectwa reeksportu. Takie świadectwo można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ administracyjny państwa reeksportu ustali, że okaz został importowany do tego państwa zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji;

(b) organ administracyjny państwa reeksportu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

6.
Sprowadzenie z morza okazów należących do gatunków objętych załącznikiem II będzie wymagało uprzedniego uzyskania świadectwa od organu administracyjnego państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie. Takie świadectwo można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ naukowy państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, wyda opinię, że sprowadzenie to nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;

(b) organ administracyjny państwa, na którego terytorium następuje sprowadzenie, ustali, że każdy żywy okaz będzie przetrzymywany w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

7.
Świadectwa, o których mowa w ustępie 6 niniejszego artykułu, można będzie uzyskać - po wydaniu opinii przez organ naukowy, skonsultowanej z innymi narodowymi organami naukowymi lub, w razie potrzeby, z międzynarodowymi organami naukowymi - na okresy nie przekraczające jednego roku w odniesieniu do ogólnej liczby okazów, których sprowadzenie zostało dopuszczone w tych okresach.
Artykuł  V

Reglamentacja handlu okazami gatunków objętych załącznikiem III

1.
Wszelki handel okazami gatunków objętych załącznikiem III będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
2.
Eksport jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem III z każdego państwa, które objęło te gatunki załącznikiem III, będzie wymagał uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia eksportowego. Takie zezwolenie można będzie uzyskać jedynie po spełnieniu następujących warunków:

(a) organ administracyjny państwa eksportu ustali, że okaz nie został pozyskany z naruszeniem obowiązującego prawa tego państwa o ochronie zwierząt i roślin;

(b) organ administracyjny państwa eksportu ustali, że każdy żywy okaz zostanie przygotowany i będzie przewożony w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

3.
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 4 niniejszego artykułu, import jakichkolwiek okazów należących do gatunków objętych załącznikiem III będzie wymagał uprzedniego przedstawienia świadectwa pochodzenia, a w przypadkach gdy import następuje z państwa, które objęło określone gatunki załącznikiem III - zezwolenia eksportowego.
4.
W przypadku reeksportu dowodem dla państwa importującego, że postanowienia konwencji zostały zachowane w odniesieniu do danego okazu, będzie świadectwo uzyskane od organu administracyjnego państwa reeksportu stwierdzające, że określony okaz został przetworzony w tym państwie lub jest reeksportowany.
Artykuł  VI

Zezwolenia i świadectwa

1.
Zezwolenia i świadectwa uzyskiwane w myśl postanowień artykułów III, IV i V będą zgodne z postanowieniami niniejszego artykułu.
2.
Zezwolenie eksportowe będzie zawierało informacje wyszczególnione we wzorze podanym w załączniku IV; będzie ono uprawniać do eksportu jedynie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia.
3.
Każde zezwolenie lub świadectwo będzie zawierać tytuł niniejszej konwencji, nazwę i pieczęć organu administracyjnego, który je wydał, oraz numer kontrolny przydzielony przez organ administracyjny.
4.
Każda kopia zezwolenia lub świadectwa wydanego przez organ administracyjny będzie wyraźnie oznaczona jako kopia; kopii tych nie można używać zamiast oryginału, chyba że na kopii stwierdzono inaczej.
5.
Na każdą wysyłkę okazów będzie wymagane odrębne zezwolenie lub świadectwo.
6.
Organ administracyjny państwa, do którego importowano jakikolwiek okaz, zatrzyma i anuluje zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu oraz każde odnośne zezwolenie importowe przedstawione przy imporcie tego okazu.
7.
Jeżeli jest to wskazane i możliwe, organ administracyjny może opatrzyć okaz znakiem pozwalającym na jego identyfikację. Przez "znak" rozumie się wszelkie nie dające się zetrzeć piętna, plomby ołowiane, pieczęcie lub inne odpowiednie środki umożliwiające identyfikację okazów i sporządzone w sposób utrudniający jego naśladownictwo przez osoby niepowołane, tak dalece, jak tylko jest to możliwe.
Artykuł  VII

Zwolnienia i inne specjalne postanowienia dotyczące handlu 2

1.
Postanowień artykułów III, IV i V nie będzie się stosować do tranzytu okazów lub ich przeładunku przez lub na terytorium Strony, w czasie gdy okazy te znajdują się w kontroli celnej.
2.
W przypadku gdy organ administracyjny państwa eksportu lub reeksportu ustali, że okaz został nabyty zanim postanowienia niniejszej konwencji zaczęły w stosunku do niego obowiązywać, postanowienia artykułów III, IV i V nie będą obowiązywały w stosunku do tego okazu, pod warunkiem wydania przez organ administracyjny odpowiedniego świadectwa.
3. 3
Postanowienia artykułów III, IV i V nie będą obowiązywały w stosunku do okazów będących przedmiotami osobistymi lub domowymi. Takie zwolnienie nie będzie miało zastosowania:

(a) w odniesieniu do okazów gatunków objętych załącznikiem I, które zostały nabyte przez właściciela poza granicami państwa jego stałego pobytu i są importowane do tego państwa, lub

(b) w odniesieniu do okazów gatunków objętych załącznikiem II, które:

(i) zostały nabyte przez właściciela poza państwem jego stałego pobytu i w państwie, w którego dzikim środowisku zostały odłowione lub zebrane;

(ii) są importowane do państwa stałego pobytu właściciela oraz

(iii) gdy państwo, w którym zostały odłowione lub zebrane, wymaga uprzedniego udzielenia zezwolenia eksportowego,

chyba że organy administracyjne ustalą, iż okazy zostały nabyte zanim postanowienia niniejszej konwencji zaczęły w stosunku do nich obowiązywać.

4.
Okazy gatunków zwierząt objętych załącznikiem I, rozmnażane w niewoli dla celów handlowych, lub gatunków roślin objętych załącznikiem I, sztucznie rozmnażanych dla celów handlowych, będą uważane za okazy gatunków objętych załącznikiem II.
5.
Jeżeli organ administracyjny państwa eksportu ustali, że okaz określonego gatunku zwierząt został wyhodowany w niewoli lub okaz gatunku roślin został sztucznie wyhodowany albo że chodzi o część takiego zwierzęcia lub rośliny, lub też o otrzymany z nich produkt, wydane przez organ administracyjny świadectwo stwierdzające ten fakt będzie akceptowane zamiast zezwoleń lub świadectw wymaganych zgodnie z postanowieniami artykułów III, IV lub V.
6.
Postanowienia artykułów III, IV i V nie będą obowiązywały w przypadku pożyczek, darów lub wymiany, nie mających celu handlowego, pomiędzy naukowcami lub instytucjami naukowymi zarejestrowanymi przez organy administracyjne ich państw, dotyczących okazów zielnikowych lub okazów muzealnych zakonserwowanych, zasuszonych lub umieszczonych w płynie albo dotyczących żywego materiału roślinnego zaopatrzonego w etykietę wydaną lub potwierdzoną przez organ administracyjny.
7.
Organ administracyjny każdego państwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od wymogów artykułów III, IV i V oraz wyrazić zgodę na przewożenie bez zezwoleń lub świadectw okazów stanowiących część objazdowych ogrodów zoologicznych, cyrków, menażerii, wystaw roślin lub innych wystaw objazdowych, pod warunkiem że:

(a) eksporter lub importer poda temu organowi administracyjnemu pełną charakterystykę tych okazów;

(b) okazy należą do jednej z kategorii wymienionych w ustępach 2 lub 5 niniejszego artykułu oraz

(c) organ administracyjny ustali, że każdy żywy okaz będzie przewożony i doglądany w sposób minimalizujący ryzyko okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

Artykuł  VIII

Środki, które Strony mają podjąć

1.
Strony podejmą odpowiednie środki w celu wprowadzenia w życie postanowień niniejszej konwencji oraz zakazu handlu okazami zwierząt i roślin naruszającego jej postanowienia. Środki te obejmują:

(a) sankcje karne za handel lub przetrzymywanie takich okazów, albo za jedno i drugie naruszenie, oraz

(b) konfiskatę lub odesłanie takich okazów do państwa eksportu.

2.
Poza środkami podjętymi zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu Strona może, gdy uważa to za konieczne, ustanowić wewnętrzny tryb postępowania w sprawie zwrotu wydatków, jakie poniosła w związku z konfiskatą okazów, które były przedmiotem handlu naruszającego postanowienia niniejszej konwencji.
3.
W miarę możliwości, Strony zapewnią, aby wszelkie formalności wymagane w handlu okazami były załatwiane jak najszybciej. W celu ułatwienia tych formalności każda Strona może wyznaczyć porty wyjścia i porty wejścia, w których okazy powinny być przedstawione do oclenia. Strony zapewnią także, aby każdy żywy okaz był w czasie tranzytu, przetrzymywania lub przewozu doglądany w sposób zapobiegający ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.
4.
W przypadku konfiskaty żywego okazu w wyniku środków podjętych na podstawie postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu:

(a) okaz ten zostanie powierzony organowi administracyjnemu państwa, które dokonało konfiskaty;

(b) organ administracyjny, po konsultacji z państwem eksportu, zwróci okaz temu państwu na jego koszt albo przekaże do schroniska lub do innego miejsca, które ten organ uzna za odpowiednie i zgodne z celami niniejszej konwencji, oraz

(c) organ administracyjny może zasięgnąć opinii organu naukowego lub - jeśli uzna to za pożądane - skonsultować się z Sekretariatem w celu ułatwienia podjęcia decyzji przewidzianej w punkcie (b) niniejszego ustępu, łącznie z wyborem schroniska lub innego miejsca.

5.
Schronisko, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu, oznacza instytucję powołaną przez organ administracyjny do opiekowania się żywymi okazami, zwłaszcza tymi, które zostały skonfiskowane.
6.
Każda Strona będzie prowadziła wykaz danych dotyczących handlu okazami gatunków objętych załącznikami I, II i III, który będzie obejmował:

(a) nazwiska i adresy eksporterów i importerów;

(b) liczbę i rodzaj wydanych zezwoleń i świadectw; państwa, z którymi taki handel miał miejsce; liczbę lub ilości i rodzaj okazów, nazwy gatunków, takie jakie zostały zamieszczone w załącznikach I, II i III oraz, stosownie do okoliczności, wielkość i płeć okazów.

7.
Każda Strona będzie sporządzać okresowe sprawozdania dotyczące stosowania przez nią niniejszej konwencji i przekazywać Sekretariatowi:

(a) roczne sprawozdanie zawierające streszczenie informacji wymienionych w punkcie (b) ustępu 6 niniejszego artykułu oraz

(b) dwuletnie sprawozdanie o środkach ustawodawczych, reglamentacyjnych i administracyjnych, podejmowanych w celu wykonania postanowień niniejszej konwencji.

8.
Informacje, o których mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, będą publicznie udostępnione w takiej mierze, w jakiej na to pozwala ustawodawstwo i przepisy zainteresowanego państwa.
Artykuł  IX

Organy administracyjne i naukowe

1.
Dla celów niniejszej konwencji każda Strona wyznaczy:

(a) jeden lub więcej organów administracyjnych właściwych do wydawania zezwoleń lub świadectw w imieniu tej Strony oraz

(b) jeden lub więcej organów naukowych.

2.
Równocześnie ze złożeniem dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, państwo składające poinformuje rząd, będący depozytariuszem, o nazwie i adresie organu administracyjnego upoważnionego do porozumiewania się z innymi Stronami oraz z Sekretariatem.
3.
Wszelkie zmiany dotyczące wyznaczenia lub upoważnienia dokonanego w myśl postanowień niniejszego artykułu zostaną zakomunikowane przez zainteresowaną Stronę Sekretariatowi w celu przekazania wszystkim innym Stronom.
4.
Organ administracyjny, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, przekaże, na prośbę Sekretariatu lub organu administracyjnego innej Strony, odbitki stempli, pieczęci lub innych oznakowań używanych do stwierdzania autentyczności zezwoleń lub świadectw.
Artykuł  X

Handel z państwami, które nie są Stronami konwencji

W przypadku eksportu lub reeksportu przeznaczonego do państwa nie będącego Stroną niniejszej konwencji albo importu pochodzącego z takiego państwa, Strony mogą zamiast zezwoleń i świadectw wymaganych przez niniejszą konwencję uznawać podobne dokumenty wydane przez właściwe organy tego państwa; dokumenty te powinny w zasadzie odpowiadać warunkom co do zezwoleń i świadectw, ustalonym w niniejszej konwencji.

Artykuł  XI

Konferencja Stron

1.
Sekretariat zwoła sesję Konferencji Stron nie później niż dwa lata po wejściu w życie niniejszej konwencji.
2.
Następnie Sekretariat będzie zwoływał sesje zwyczajne Konferencji co najmniej raz na dwa lata, chyba że Konferencja zdecyduje inaczej, a sesje nadzwyczajne - na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej Stron.
3.
Na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych tej Konferencji, Strony dokonują przeglądu całokształtu stosowania niniejszej konwencji i mogą:

(a) podejmować wszelkie decyzje, konieczne dla umożliwienia Sekretariatowi wykonywania jego obowiązków, oraz podejmować postanowienia finansowe;

(b) rozpatrywać i przyjmować poprawki do załączników I i II zgodnie z artykułem XV;

(c) dokonywać przeglądu postępu osiągniętego w dziedzinie odbudowy i zachowania gatunków objętych załącznikami I, II i III;

(d) otrzymywać i rozważać wszelkie sprawozdania przedstawione przez Sekretariat lub którąkolwiek Stronę oraz,

(e) jeżeli jest to wskazane, wydawać zalecenia w celu usprawnienia stosowania niniejszej konwencji.

4.
Na każdej sesji zwyczajnej Strony mogą określić czas i miejsce następnej sesji zwyczajnej, która ma odbyć się zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu.
5.
Na każdej sesji Strony mogą ustalić i przyjąć regulamin wewnętrzny sesji.
6.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej organizacje wyspecjalizowane, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak również każde państwo nie będące Stroną niniejszej konwencji, mogą być reprezentowane na sesjach Konferencji przez obserwatorów, którzy będą mieli prawo uczestniczenia w sesji bez prawa głosowania.
7.
Wszystkie organy lub instytucje, mające techniczne kwalifikacje w dziedzinie ochrony, utrzymania i gospodarowania dzikimi zwierzętami i roślinami, należące do niżej wymienionych kategorii, które poinformują Sekretariat o swym życzeniu przysyłania obserwatorów na sesje Konferencji, zostaną do nich dopuszczone, chyba że co najmniej jedna trzecia Stron wyrazi sprzeciw:

(a) międzynarodowe organizacje albo instytucje rządowe lub też pozarządowe bądź narodowe organizacje i instytucje rządowe oraz

(b) narodowe organizacje albo instytucje pozarządowe upoważnione do tego przez państwo, w którym mają siedzibę.

Dopuszczeni obserwatorzy będą mieli prawo uczestniczenia w sesjach bez prawa głosowania.

Artykuł  XII

Sekretariat

1.
Po wejściu w życie niniejszej konwencji Dyrektor Generalny Programu Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzy Sekretariat. Będzie on mógł - w zakresie i w sposób, jakie uzna za właściwe - korzystać z pomocy odpowiednich międzynarodowych lub narodowych organizacji rządowych lub pozarządowych i instytucji kompetentnych w sprawach ochrony, utrzymania i gospodarowania dzikimi zwierzętami i roślinami.
2.
Funkcje Sekretariatu są następujące:

(a) organizowanie Konferencji Stron i zapewnienie Konferencjom należytej obsługi;

(b) spełnianie funkcji powierzonych mu zgodnie z postanowieniami artykułów XV i XVI niniejszej konwencji;

(c) podejmowanie - zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Konferencję Stron - badań naukowych i technicznych, które będą przyczyniać się do stosowania niniejszej konwencji, łącznie z badaniami dotyczącymi norm, które powinny być przestrzegane przy przygotowaniu i przewozie żywych okazów oraz środków identyfikacji okazów;

(d) studiowanie sprawozdań Stron i żądanie od Stron wszelkich uzupełniających informacji, które uzna za konieczne dla zapewnienia stosowania niniejszej konwencji;

(e) zwracanie uwagi Stron na wszelkie sprawy dotyczące celów niniejszej konwencji;

(f) okresowe publikowanie i rozprowadzanie wśród Stron bieżącego wydania załączników I, II i III, jak również wszelkich informacji, które ułatwiają identyfikację okazów gatunków objętych tymi załącznikami;

(g) przygotowywanie sprawozdań rocznych dla Stron o jego własnych pracach oraz stosowaniu niniejszej konwencji, jak również wszelkich innych sprawozdań, których Strony mogą zażądać podczas sesji Konferencji Stron;

(h) czynienie zaleceń w sprawie realizacji celów i stosowania postanowień niniejszej konwencji, łącznie z wymianą informacji o charakterze naukowym lub technicznym;

(i) spełnianie wszelkich innych funkcji powierzonych mu przez Strony.

Artykuł  XIII

Środki międzynarodowe

1.
W przypadku gdy Sekretariat na podstawie otrzymanych informacji uzna, że jakikolwiek gatunek objęty załącznikiem I lub II jest zagrożony przez handel okazami tego gatunku lub że postanowienia niniejszej konwencji nie są skutecznie przestrzegane, zakomunikuje o tym właściwemu organowi administracyjnemu Strony lub Stron zainteresowanych.
2.
Strona, która otrzyma wiadomość dotyczącą faktów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, poinformuje możliwie niezwłocznie Sekretariat o wszelkich takich faktach w zakresie, w jakim pozwala na to jej ustawodawstwo, i stosownie do okoliczności zaproponuje środki zaradcze. Gdy Strona uzna, że pożądane jest dochodzenie, może ono być przeprowadzone przez jedną lub więcej osób specjalnie upoważnionych przez tę Stronę.
3.
Informacje dostarczone przez Stronę lub wynikające z dochodzenia wspomnianego w ustępie 2 niniejszego artykułu zostaną zbadane przez następną sesję Konferencji Stron, która może skierować do tej Strony zalecenia, jakie uzna za stosowne.
Artykuł  XIV

Stosunek konwencji do ustawodawstwa krajowego i konwencji międzynarodowych

1.
Postanowienia niniejszej konwencji w żadnej mierze nie naruszają prawa Stron do zastosowania:

(a) bardziej surowych środków wewnętrznych dotyczących warunków, jakim podlega handel, odławianie lub zbiór, przetrzymywanie lub przewóz okazów należących do gatunków objętych załącznikami I, II i III, aż do całkowitego zakazu włącznie, lub

(b) wewnętrznych środków ograniczających lub zakazujących handlu, odławiania, zbioru, przetrzymywania lub przewozu okazów gatunków nie objętych załącznikami I, II lub III.

2.
Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają postanowień wewnętrznych ani zobowiązań Stron wynikających z jakiegokolwiek układu, konwencji lub umowy międzynarodowej, dotyczących innych aspektów handlu, odławiania, zbioru, przetrzymywania lub przewozu okazów, które weszły lub mogą później wejść w życie w stosunku do którejkolwiek Strony, łącznie z rozporządzeniami dotyczącymi cła, zdrowia publicznego, weterynarii oraz kwarantanny roślin.
3.
Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają postanowień lub zobowiązań wynikających z układów, konwencji lub umów międzynarodowych zawartych lub takich, które mogą być zawarte pomiędzy państwami, i dotyczących utworzenia unii lub regionalnej strefy handlowej obejmującej utworzenie lub utrzymanie wspólnej zewnętrznej kontroli celnej i zniesienie kontroli celnej wewnętrznej w zakresie, w jakim dotyczą one handlu między państwami członkowskimi takiej unii lub strefy.
4.
Państwo będące Stroną niniejszej konwencji, które jest również Stroną jakiegokolwiek innego układu, konwencji lub umowy międzynarodowej, obowiązującej w chwili wejścia w życie niniejszej konwencji, na mocy której zapewnia się ochronę gatunkom morskim objętym załącznikiem II, zostanie zwolnione z zobowiązań nakładanych na nie w myśl postanowień niniejszej konwencji w odniesieniu do handlu okazami gatunków objętych załącznikiem II, zgodnie z postanowieniami tego innego układu, konwencji lub umowy międzynarodowej, jeżeli okazy te zostały złowione przez statki zarejestrowane w tym państwie.
5.
Bez względu na postanowienia artykułów III, IV i V niniejszej konwencji, wszelki eksport okazów złowionych zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu będzie wymagał jedynie świadectwa organu administracyjnego państwa, do którego okazy zostały sprowadzone, stwierdzającego, że dany okaz został złowiony zgodnie z postanowieniami innego układu, konwencji lub umowy międzynarodowej.
6.
Żadne postanowienie niniejszej konwencji nie stoi na przeszkodzie kodyfikacji i opracowaniu prawa morza przez Konferencję Prawa Morza Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwołaną zgodnie z Rezolucją 2750 C (XXV) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ani obecnym albo przyszłym roszczeniom lub poglądom prawnym jakiegokolwiek państwa na prawo morza oraz charakter i zasięg jego jurysdykcji przybrzeżnej oraz jurysdykcji, którą sprawuje w stosunku do statków podnoszących jego banderę.
Artykuł  XV

Poprawki do załączników I i II

1.
W zakresie poprawek wnoszonych do załączników I i II podczas sesji Konferencji Stron będą stosowane następujące postanowienia:

(a) każda Strona może zaproponować poprawkę do załącznika I lub II w celu rozpatrzenia na następnej sesji Konferencji. Tekst proponowanej poprawki zostanie zakomunikowany Sekretariatowi co najmniej 150 dni przed sesją Konferencji. Sekretariat przekonsultuje poprawkę z innymi Stronami oraz z zainteresowanymi organami, zgodnie z postanowieniami punktów (b) i (c) ustępu 2 niniejszego artykułu oraz powiadomi o ich stanowisku wszystkie Strony nie później niż 30 dni przed sesją Konferencji;

(b) poprawki będą przyjmowane większością dwóch trzecich liczby głosów Stron obecnych i głosujących. Określenie "Strony obecne i głosujące" oznacza Strony obecne i głosujące za lub przeciw. Strony wstrzymujące się od głosu nie będą wliczane do dwóch trzecich wymaganych do przyjęcia poprawki;

(c) poprawki przyjęte na sesji Konferencji wejdą w życie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenie zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu.

2.
W zakresie poprawek do załączników I i II, wnoszonych między sesjami Konferencji Stron, będą stosowane następujące postanowienia:

(a) każda Strona może zaproponować poprawkę do załącznika I lub II w celu rozpatrzenia w okresie między sesjami Konferencji, w trybie korespondencyjnym ustalonym w niniejszym ustępie;

(b) w odniesieniu do gatunków morskich, Sekretariat, po otrzymaniu tekstu proponowanej poprawki, niezwłocznie zakomunikuje ją Stronom. Przekonsultuje ją również z kompetentnymi organizacjami międzyrządowymi, zwłaszcza w celu uzyskania wszelkich danych naukowych, których te organy mogą dostarczyć, i w celu zapewnienia koordynacji wszelkich środków ochrony stosowanych przez te organizacje. Sekretariat możliwie niezwłocznie zakomunikuje Stronom wyrażone opinie oraz dane dostarczone przez te organizacje, jak również swoje własne wnioski i zalecenia;

(c) w odniesieniu do gatunków innych niż morskie Sekretariat, po otrzymaniu tekstu proponowanej poprawki, niezwłocznie zakomunikuje go Stronom, a następnie możliwie szybko przekaże swoje własne zalecenia;

(d) każda Strona może, w ciągu 60 dni od daty przekazania przez Sekretariat Stronom jego zaleceń w myśl punktów (b) lub (c) niniejszego ustępu, przekazać Sekretariatowi swoje komentarze dotyczące zaproponowanej poprawki, jak również wszystkie dane i informacje naukowe;

(e) Sekretariat przekaże Stronom możliwie niezwłocznie otrzymane odpowiedzi wraz ze swymi własnymi zaleceniami;

(f) jeżeli w ciągu 30 dni od daty przekazania odpowiedzi i zaleceń zakomunikowanych w myśl postanowień punktu (e) niniejszego ustępu Sekretariat nie otrzyma żadnych zastrzeżeń co do proponowanej poprawki, poprawka ta wejdzie w życie 90 dni później w stosunku do wszystkich Stron, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenia zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu;

(g) jeżeli Sekretariat otrzyma zastrzeżenie którejkolwiek ze Stron, proponowana poprawka zostanie poddana głosowaniu korespondencyjnemu, zgodnie z postanowieniami punktów (h), (i) i (j) niniejszego ustępu;

(h) Sekretariat powiadomi Strony o otrzymanym zastrzeżeniu;

(i) jeżeli Sekretariat nie otrzyma głosów za, przeciw lub wstrzymujących się od co najmniej połowy Stron w ciągu 60 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w punkcie (h) niniejszego ustępu, proponowana poprawka zostanie odesłana do ponownego rozpatrzenia na następnej sesji Konferencji Stron;

(j) w przypadku otrzymania głosów co najmniej połowy Stron, poprawka zostanie przyjęta większością dwóch trzecich Stron głosujących za lub przeciw;

(k) Sekretariat powiadomi Strony o wyniku głosowania;

(l) w razie przyjęcia proponowanej poprawki, wejdzie ona w życie 90 dni po dacie powiadomienia przez Sekretariat o jej przyjęciu w stosunku do wszystkich Stron, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenie zgodnie z postanowieniami ustępu 3 niniejszego artykułu.

3.
W okresie 90 dni, o którym mowa w punkcie (c) ustępu 1 lub w punkcie (l) ustępu 2 niniejszego artykułu, każda ze Stron może, w drodze pisemnego powiadomienia rządu będącego depozytariuszem, zgłosić zastrzeżenie do tej poprawki. Dopóki takie zastrzeżenie nie zostanie wycofane, Strona ta będzie traktowana - w odniesieniu do handlu gatunkami, których poprawka dotyczy - tak jak państwo nie będące Stroną niniejszej konwencji.
Artykuł  XVI

Załącznik III i poprawki do niego

1.
Każda ze Stron może w każdym czasie przedłożyć Sekretariatowi listę gatunków, które określa - w granicach swojej jurysdykcji - jako podlegające reglamentacji w celach wymienionych w ustępie 3 artykułu 2. Załącznik III będzie obejmował nazwę Strony zgłaszającej gatunek w celu wpisania do załącznika, nazwę naukową tych gatunków, a także wszelkich części zwierząt lub roślin oraz otrzymywane z nich produkty, które będą wyraźnie określone zgodnie z postanowieniami punktu (b) artykułu 1.
2.
Każda lista, przedłożona w myśl postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, zostanie podana do wiadomości Stron przez Sekretariat niezwłocznie po jej otrzymaniu. Taka lista nabierze mocy obowiązującej, jako część integralna załącznika III, 90 dni po dacie jej podania do wiadomości. Po podaniu do wiadomości takiej listy każda ze Stron może, w każdej chwili, w drodze pisemnego powiadomienia rządu będącego depozytariuszem, zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do jakiegokolwiek gatunku, jego części albo produktu pochodnego. Dopóki takie zastrzeżenie nie zostanie wycofane, państwo to będzie traktowane - w zakresie handlu okazami tego gatunku, ich częściami lub produktami pochodnymi - tak jak państwo nie będące Stroną niniejszej konwencji.
3.
Strona, która zaproponowała wpis określonego gatunku do załącznika III, może w każdej chwili wycofać go w drodze pisemnego powiadomienia Sekretariatu, który powiadomi o tym wszystkie Strony. Wycofanie staje się skuteczne 30 dni od daty tego powiadomienia.
4.
Każda ze Stron, przedkładając listę w myśl postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, przedłoży Sekretariatowi kopie wszelkich ustaw i przepisów krajowych stosowanych do ochrony takiego gatunku, wraz z wszelkimi komentarzami, które uważa za niezbędne lub których może zażądać Sekretariat. Dopóki gatunki, o których mowa, pozostaną objęte załącznikiem III, Strona ta będzie przedkładać wszelkie zmiany tych ustaw i przepisów lub wszelkie nowe komentarze - z chwilą ich wprowadzenia.
Artykuł  XVII

Poprawki do konwencji

1.
Sekretariat zwoła nadzwyczajną sesję Konferencji Stron na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej Stron w celu rozpatrzenia i przyjęcia poprawek do niniejszej konwencji. Takie poprawki będą przyjmowane większością dwóch trzecich liczby głosów Stron obecnych i głosujących. Przez określenie "Strony obecne i głosujące" rozumie się Strony obecne i głosujące za lub przeciw. Strony wstrzymujące się od głosowania nie będą wliczane do dwóch trzecich wymaganych do przyjęcia poprawki.
2.
Sekretariat przekaże Stronom tekst każdej zaproponowanej poprawki co najmniej 90 dni przed sesją Konferencji.
3.
Poprawka wejdzie w życie w stosunku do Stron, które ją przyjęły 60 dni po złożeniu przez dwie trzecie Stron rządowi będącemu depozytariuszem dokumentów stwierdzających przyjęcie poprawki. Po tym czasie poprawka wejdzie w życie w stosunku do każdej innej Strony 60 dni po złożeniu przez tę Stronę dokumentu stwierdzającego przyjęcie poprawki.
Artykuł  XVIII

Załatwianie sporów

1.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy dwiema lub więcej Stronami niniejszej konwencji, w związku z interpretacją lub stosowaniem jej postanowień, będą przedmiotem negocjacji między zainteresowanymi Stronami.
2.
Jeżeli spór nie może być załatwiony w trybie przewidzianym w ustępie 1 niniejszego artykułu, Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór arbitrażowi, a w szczególności Stałemu Trybunałowi Arbitrażowemu w Hadze. Strony które poddały spór arbitrażowi, będą związane decyzją arbitrażową.
Artykuł  XIX

Podpisanie

Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisu w Waszyngtonie do dnia 30 kwietnia 1973 r., a następnie w Bernie do dnia 31 grudnia 1974 r.

Artykuł  XX

Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie

Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone rządowi Konfederacji Szwajcarskiej, który będzie rządem depozytariuszem.

Artykuł  XXI 4

Przystąpienie

1.
Niniejsza konwencja będzie stale otwarta do przystąpienia. Dokumenty przystąpienia będą składane rządowi depozytariuszowi.
2.
Niniejsza konwencja będzie otwarta do przystąpienia dla regionalnych organizacji integracji gospodarczej utworzonych przez suwerenne Państwa, posiadających kompetencje w sprawach negocjacji, zawierania i realizacji międzynarodowych porozumień w sprawach przekazanych im przez ich Państwa Członkowskie i dotyczących konwencji
3.
W swoich dokumentach przystąpienia, organizacja taka określa zakres swoich kompetencji w sprawach regulowanych konwencją. Organizacje takie poinformują również rząd depozytariusz o każdej istotnej zmianie zakresu swoich kompetencji. Rząd depozytariusz przekazuje Stronom złożone przez regionalne organizacje integracji gospodarczej powiadomienia dotyczące ich kompetencji w sprawach regulowanych niniejszą konwencją i wszelkich ich zmian
4.
W sprawach mieszczących się w ich kompetencjach regionalne organizacje integracji gospodarczej korzystają z praw i spełniają obowiązki, jakie niniejsza konwencja przypisuje ich Państwom Członkowskim, będącymi Stronami konwencji. W takich przypadkach Państwa Członkowskie należące do organizacji nie są uprawnione do indywidualnego korzystania z takich praw
5.
W zakresie swoich kompetencji regionalne organizacje integracji gospodarczej korzystają z prawa głosu dysponując liczbą głosów równą liczbie swoich Państw Członkowskich, będących Stronami konwencji. Organizacje takie nie korzystają z prawa głosu, jeśli z takiego prawa korzystają ich Państwa Członkowskie i odwrotnie
6.
Każde odwołanie do "Strony" w znaczeniu przyjętym w art. 1 (h) niniejszej konwencji, do "Państwa"/"Państw" lub do "Państwa Strony"/"Państw Stron" niniejszej konwencji jest rozumiane jako odwołujące się do każdej regionalnej organizacji integracji gospodarczej posiadającej kompetencje w sprawach negocjacji, zawarcia i stosowania międzynarodowych porozumień w sprawach dotyczących konwencji
Artykuł  XXII

Wejście w życie

1.
Niniejsza konwencja wejdzie w życie 90 dni po dacie złożenia rządowi depozytariuszowi dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.
2.
W stosunku do każdego państwa, które ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi niniejszą konwencję albo do niej przystąpi po złożeniu dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, niniejsza konwencja wejdzie w życie 90 dni po złożeniu przez to państwo dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.
Artykuł  XXIII

Zastrzeżenia

1.
Niniejsza konwencja nie może być przedmiotem zastrzeżeń ogólnych. Mogą być zgłoszone tylko zastrzeżenia szczegółowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu oraz artykułu XV i XVI.
2.
Każde państwo może, składając swój dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, zgłosić określone zastrzeżenia w odniesieniu do:

(a) jakiegokolwiek gatunku wymienionego w załączniku I, II lub III albo

(b) jakichkolwiek części lub produktów pochodzenia zwierzęcego albo roślinnego, należących do gatunku objętego załącznikiem III.

3.
Dopóki państwo będące Stroną niniejszej konwencji nie wycofa swego zastrzeżenia, zgłoszonego w myśl postanowień niniejszego artykułu, będzie ono traktowane - w zakresie handlu gatunkami lub częściami albo produktami otrzymanymi ze zwierząt lub roślin wymienionych w tym zastrzeżeniu - tak jak państwo nie będące Stroną niniejszej konwencji.
Artykuł  XXIV

Wypowiedzenie

Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do rządu będącego depozytariuszem. Wypowiedzenie to stanie się skuteczne po upływie 12 miesięcy od otrzymania zawiadomienia przez rząd będący depozytariuszem.

Artykuł  XXV

Depozytariusz

1.
Oryginał niniejszej konwencji w językach angielskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, z których każdy jest jednakowo autentyczny, zostanie złożony rządowi będącemu depozytariuszem, który przekaże uwierzytelnione jego kopie państwom, które podpisały konwencję lub złożyły dokumenty przystąpienia do niej.
2.
Rząd będący depozytariuszem poinformuje wszystkie państwa podpisujące lub przystępujące do konwencji oraz Sekretariat o podpisach, złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, o wejściu w życie niniejszej konwencji, zgłoszeniu lub wycofaniu zastrzeżeń, poprawek do niej i o zawiadomieniach o wypowiedzeniu.
3.
Rząd będący depozytariuszem przekaże, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej konwencji, jej uwierzytelniony egzemplarz Sekretariatowi Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania i opublikowania zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Waszyngtonie dnia trzeciego marca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego trzeciego roku.

ZAŁĄCZNIKI I i II

przyjęte podczas Konferencji Stron uczestniczących, stan na 18.01.1990 r.

OBJAŚNIENIA:

1. Gatunki włączone do niniejszych załączników występują jako:

a) nazwy gatunków lub

b) wszystkie gatunki należące do wyższego rangą taksonu lub określone jako jego część.

2. Skrót spp. jest używany do określenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.

3. Inne powołania na taksony wyższe rangą od gatunku uczyniono w celach wyłącznie informacyjnych lub klasyfikacyjnych.

4. Skrót "p.e." jest używany do określenia gatunku, który prawdopodobnie wymarł.

5. Gwiazdka (*) umieszczona przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą wskazuje, że jedna lub więcej populacji izolowanych geograficznie, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu została umieszczona w załączniku I i że wymienione wyżej populacje, podgatunki lub gatunki wyłączono z załącznika II.

6. Dwie gwiazdki (**) umieszczone przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą wskazują, że jedna lub więcej populacji izolowanych geograficznie, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu została umieszczona w załączniku II i że wyżej wymienione taksony wyłączono z załącznika I.

7. Symbol (-) przed liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu oznacza, że określone izolowane geograficznie populacje, gatunki, grupy gatunków lub rodziny, do których należy dany gatunek lub takson, zostały wyłączone z odnośnego załącznika, jak np.:

- 101 populacja z Zachodniej Grenlandii

- 102 populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu

- 103 populacja z ZSRR

- 104 populacja z Chin

- 105 populacja z Australii

- 106 populacja z USA

- 107 - Chile: część populacji z Prowincji Parinacota, la. Region Tarapac?

- Peru: populacje z Narodowego Rezerwatu i Strefy Nuklearnej Pampa Galeras, Pedregal, Oscconta i Sawacocha (Prowincja Lucanas) z Sais Picotani (Prowincja Azangaro), z Sais Tupac Amaru (Prowincja Janin) oraz Narodowego Rezerwatu Salinas Aguada Blanca (Prowincje Arequipa i Cailloma)

- 108 populacje z Afganistanu, Bhutanu, Birmy, Indii, Nepalu i Pakistanu

- 109 Carthartidae

- 110 populacja z USA

- 111 Melopsittacus undulatus, Nymphicus holandicus i Psittacula krameri

- 112 populacja z Konga podlegająca ograniczeniu ilości eksportowanej rocznie do 600 (w latach 1990, 1991 i 1992)

- 113 populacje z Bostwany, Malawii, Zambii i Zimbabwe oraz populacje z krajów takich, jak poniżej podane, podlegają ograniczeniom ilości eksportowanych rocznie, zgodnie z wyszczególnieniem:

1990 1991 1992

Kamerun 0 0 0

Kongo 0 0 0

Etiopia9370 8870 8870 8870

(skóry z hodowli: 6500 6000 6000

żywe młode zwierzęta: 2500 2500 2500

trofea myśliwskie: 50 50 50

osobniki dorosłe: 20 20 20

wyroby artykułów ze zwie-

rząt hodowanych: 300 300 300)

Kenia 5000 6000 8000 (tylko skóry

i produkty

odzwierzęce)

Madagaskar 0 2000 4000 (tylko

osobniki

hodowane)

Somalia 500 500 500

Sudan 5040 0 0

Zjednoczona Republika

Tanzanii 1100 5100 6100

(osobniki hodowane: 0 4000 6000

pozyskane ze stanu

dzikiego: 1000 1000 0

trofea myśliwskie: 100 100 100)

- 114 populacje z Australii i Papuy Nowej Gwinei oraz populacja z Indonezji podlegają ograniczeniom ilości eksportowanych rocznie, zgodnie z wyszczególnieniem:

199019911992

łącznie 5000 6000 7500

osobniki hodowane 2000 3000 5000

skóry pozyskane ze stanu

dzikiego o szerokości

tułowia 10-18" 3000 3000 2500

- 115 populacja z Konga przy zerowej ilości eksportowanej rocznie

- 116 populacja z Indonezji podlegająca wyszczególnionemu ograniczeniu ilości eksportowanej rocznie (1990 r.: 1250, 1991 r.: 1500, 1992 r.: 2500), w tym 50% osobników hodowanych)

- 117 populacja z Chile

- 118 wszystkie gatunki nie będące sukulentami.

8. Symbol (+) poprzedzający liczbę, umieszczony przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą oznacza, że tylko określone izolowane geograficznie populacje, podgatunki lub gatunki, odpowiednio, należące do danego gatunku lub taksonu, zostały umieszczone w załączniku, według poniższego zestawienia:

+201 populacja z Ameryki Południowej (populacje spoza Ameryki Południowej nie zostały uwzględnione w załącznikach)

+202 populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu

+203 populacja z Meksyku

+204 populacje z Kamerunu i Nigerii

+205 populacja z Azji

+206 populacja z Indii

+207 populacje z Ameryki Środkowej i Północnej

+208 populacja z Australii

+209 - Chile: część populacji z Prowincji Parinacota, la. Region Tarapac?

- Peru: populacje z Narodowego Rezerwatu i Strefy Nuklearnej Pampa Galeras, Pedregal, Oscconta i Sawacocha (Prowincja Lucanas), Sais Picotani (Prowincja Azangaro), Sais Tupac Amaru (Prowincja Janin) oraz z Narodowego Rezerwatu Salinas Aguada Blanca (Prowincja Arequipa i Cailloma)

+210 populacje z Afganistanu, Bhutanu, Birmy, Indii, Nepalu i Pakistanu

+211 populacja z Meksyku

+212 populacje z Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowo-Afrykańskiej, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroka, Nigru, Nigerii, Senegalu i Sudanu

+213 populacja europejska, z wyjątkiem ZSRR

+214 populacja z Indonezji podlega wyszczególnionym ograniczeniom ilości eksportowanych rocznie (1990 r.: 1250, 1991 r.: 1500, 1992 r.: 2500, w tym 50% osobników hodowanych)

+215 wszystkie gatunki z Nowej Zelandii

+216 populacja z Chile

9. Symbol (=) przed liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu oznacza, że dany gatunek lub takson powinien być interpretowany następująco:

=301 obejmuje rodzinę Tupaiidae

=302 obejmuje synonim rodzajowy Leontideus

=303 obejmuje synonim Saguinus geoffroyi

=304 obejmuje synonim Cercopithecus roloway

=305 obejmuje synonim Colobus badius kirki

=306 obejmuje synonim Colobus badius rufomitratus

=307 obejmuje synonim rodzajowy Simias

=308 obejmuje synonim rodzajowy Mandrillus

=309 obejmuje synonim rodzajowy Rhinopithecus

=310 obejmuje synonimy Bradypus boliviensis i Bradypus griseus

=311 obejmuje synonim Priodontes giganteus

=312 obejmuje synonim Physeter catodon

=313 obejmuje synonim Eschrichtius glaucus

=314 obejmuje synonim rodzajowy Eubalaena

=315 obejmuje synonim Dusicyon fulvipes

=316 obejmuje synonim rodzajowy Fennecus

=317 zwany również Ursus thibetanus

=318 obejmuje synonim rodzajowy Thalarctos

=319 zwany również Aonyx microdon lub Paraonyx microdon

=320 obejmuje synonimy Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum i Lutra platensis

=321 obejmuje synonim Eupleres major

=322 zwany również Lynx caracal, obejmuje synonim rodzajowy Caracal

=323 zwany również Lynx pardinus lub Felis lynx pardina

=324 zwany również Lynx rufus escuinapae

=325 obejmuje synonimy Equus kiang i Equus onager

=326 obejmuje synonim rodzajowy Dama

=327 obejmuje synonim rodzajowy Axis i Hyelaphus

=328 obejmuje synonim Bos frontalis

=329 obejmuje synonim Bos grunniens

=330 obejmuje synonim rodzajowy Novibos

=331 obejmuje synonim rodzajowy Anoa

=332 obejmuje synonim Oryx tao

=333 obejmuje synonim Ovis aries ophion

=334 zwany również Anas platyrhynchos laysanensis

=335 obejmuje synonim Cygnus bewickii jankowskii

=336 obejmuje synonimy Falco pelagrinoides i Falco babylonicus

=337 obejmuje synonim rodzajowy Pipile

=338 obejmuje synonim rodzajowy Mitu

=339 obejmuje synonim Rheinartia nigrescens

=340 zwany również Eupodotis bengalensis

=341 często o nazwie handlowej niepoprawnej Ara caninde

=342 obejmuje synonim rodzajowy Cyclopsitta

=343 uprzednio włączony do rodzaju Gallirex

=344 zwany również Mimizuku gurneyi

=345 uprzednio zaliczony do rodzaju Ramphodon

=346 zwany również Muscicapa ruecki

=347 uprzednio zaliczony do rodzaju Spinus

=348 obejmuje synonimy rodzajowe Nicoria i Geoemyda (częściowo)

=349 wymieniany również w rodzaju Testudo

=350 uprzednio zaliczony do Podocnemis spp.

=351 obejmuje Alligatoridae, Crocodylidae, Gavialidae

=352 uprzednio włączony do Chamaelco spp.

=353 zwany również Constrictor constrictor occidentalis

=354 obejmuje synonim Pseudoboa cloelia

=355 zwany również Hydrodynastes gigas

=356 obejmuje synonim rodzajowy Megalobatrachus

=357 sensu D'Abrera

=358 wymieniany również w rodzaju Dysnomia

=359 obejmuje synonim rodzajowy Proptera

=360 wymieniany także w rodzaju Carunculina

=361 obejmuje synonim rodzajowy Micromya

=362 obejmuje synonim rodzajowy Papuina

=363 znany również jako Podophyllum emodi

=364 wymieniany także w rodzaju Sclerocactus

=365 wymieniany także w rodzaju Echinocactus

=366 wymieniany także w rodzaju Pachycereus

=367 wymieniany także w rodzaju Escobaria

=368 znany również jako Echinocereus lindsayi

=369 znany również jako Wilcoxia schmollii

=370 wymieniany również jako rodzaj Neolloydia lub rodzaj Sclerocactus

=371 znany również jako Solisia pectinata

=372 znany również jako Lobeira macdougallii

=373 wymieniany także jako rodzaj Neolloydia

=374 zwana także Saussurea lappa

=375 zwana także Engelhardia pterocarpa

=376 obejmuje rodziny Apostasiaceae i Cyprddiaceae jako podrodziny Apostasioideae i Cypripedioideae

=377 zwana także Lycaste virginalis var. alba

=378 zwana także Sarracenia rubra alabamensis

=379 zwana także Sarracenia rubra jonesii

=380 obejmuje synonim Stangeria paradoxa

=381 obejmuje synonim Welwitschia bainesii

10. Symbol (°) przed liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub taksonu wyższego rangą powinien być objaśniony następująco:

°501 Wyłącznie ze względu na umożliwienie międzynarodowego handlu tkaninami z wełny uzyskanej ze strzyży żywych wikunii (wigoni), pochodzących z populacji wymienionych w załączniku II (patrz +209) i wyrobów z tej wełny. Spodnia strona tych tkanin musi mieć oznakowanie przyjęte przez kraje, na których terytoriach istnieje obszar występowania gatunku i które są sygnatariuszami Convenio para la Conversaci?n y Manejo de la Vicu?a, natomiast skraje tkanin muszą być oznakowane słowami VICU ANDES-CHILE lub VICU ANDES-PERU, zależnie od pochodzenia.

°502 Obiekty z wykopalisk nie są objęte postanowieniami CITES.

11. Zgodnie z art. I, ust. b (iii) konwencji, symbol (ą) przed liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą i objęty załącznikiem II, oznacza części lub pochodne produkty, które wyszczególniono w rozumieniu niniejszej konwencji, w sposób następujący:

ą 1 oznacza wszystkie części i produkty pochodne z wyjątkiem:

a) nasion, spor i pyłku (łącznie z pyłkowinami) oraz

b) kultur tkankowych i kultur młodych roślin w probówkach.

ą 2 oznacza wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) nasion i pyłku,

b) kultur tkankowych i kultur młodych roślin w probówkach i

c) pochodnych chemicznych;

ą 3 oznacza korzenie i ich części rozpoznawalne;

ą 4 oznacza wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) nasion i pyłku,

b) kultur tkankowych i kultur młodych roślin w probówkach;

c) owoców i części oraz ich pochodnych z roślin naturalizowanych lub sztucznie rozmnażanych oraz

d) oddzielnych odcinków łodyg, ich części i pochodnych z naturalizowanych lub sztucznie rozmnażanych Opuncji (Opuntia podrodzaj Opuntia spp.);

ą 5 oznacza wszystkie części i pochodne, z wyjątkiem:

a) nasion i pyłku (łącznie z pyłkowinami);

b) kultur tkankowych i kultur młodych roślin w probówkach;

c) izolowanych liści, ich części i pochodnych z naturalizowanych i sztucznie rozmnażanych roślin Aloe vera;

ą 6 oznacza wszystkie części i pochodne, z wyjątkiem:

a) nasion, spor i pyłku (łącznie z pyłkowinami);

b) kultur tkankowych i kultur młodych roślin w probówkach;

c) ciętych kwiatów i sztucznie rozmnażanych roślin i

d) owoców, ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin Vanilla spp.

12. Ponieważ w załączniku I (dotyczącym flory) nie ma wzmianek o gatunkach lub jednostkach wyższych rangą, oznacza to, że mieszańce wyprodukowane sztucznie z jednego albo większej ilości gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu, zaopatrzone w dokument świadczący o ich pochodzeniu ze sztucznego rozmnażania, zgodnie z rezolucją Konferencji 6.19, paragrafem a).

Appendices - Załączniki

I II

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossoidae Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Dasyuridae Sminthopsis longicaudata

Sminthopsis psammophila

Thylacinidae Thylacinus cynocephalus p.e.

Peramelidae Chaeropus ecaudatus p.e.

Perameles bougainville

Thylacomyidae Macrotis lagotis

Macrotis leucura

Phalangeridae Phalanger maculatus

Phalanger orientalis

Burramyidae Burramys parvus

Vombatidae Lasiorhinus krefftii

Macropodidae Bettongia spp.

Caloprymnus campestris p.e.

Dendrolagus bennettianus

Dendrolagus inustus

Dendrolagus lumholtzi

Dendrolagus ursinus

Lagorchestes hirsutus

Lagostrophus fasciatus

Onychogalea fraenata

Onychogalea lunata

CHIROPTERA

Pteropodidae Acerodon spp.

Pteropus spp.*

Pteropus insularis

Pteropus mariannus

Pteropus molossinus

Pteropus phaeocephalus

Pteropus pilosus

Pteropus samoensis

Pteropus tonganus

PRIMATES PRIMATES spp.* =301

Lemuridae Lemuridae spp.

Cheirogaleidae Cheirogaleidae spp.

Indriidae Indriidae spp.

Daubentoniidae Daubentonia madagascariensis

Callithricidae Callithrix jacchus aurita

Callithrix jacchus flaviceps

Leontopithecus spp. =302

Saguinus bicolor

Saguinus leucopus

Saguinus oedipus =303

Callimiconidae Callimico goeldii

Cebidae Alouatta palliata

Ateles geoffroyi frontatus

Ateles geoffroyi panamensis

Brachyteles arachnoides

Cacajao spp.

Chiropotes albinasus

Lagothrix flavicauda

Saimiri oerstedii

Cercopithecidae Cercocebus galeritus galeritus

Cercophithecus diana =304

Colobus pennantii kirki =305

Colobus rufomitratus =306

Macaca silenus

Nasalis spp. =307

Papio leucophaeus =308

Papio sphinx =308

Presbytis entellus

Presbytis geei

Presbytis pileata

Presbytis protenziani

Pygathrix spp. =309

Hylobatidae Hylobatidae spp.

Pongidae Pongidae spp.

EDENTATA

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla

Tamandua tetradactyla chapadensis

Bradypodidae Bradypus variegatus =310

Dasypodidae Priodontes maximus =311

PHOLIDOTA

Manidae Manis crassicaudata

Manis javanica

Manis pentadactyla

Manis temminckii

LAGOMORPHA

Leporidae Caprolagus hispidus

Romerolagus diazi

RODENTIA

Sciuridae Cynomys mexicanus

Ratufa spp.

Muridae Leporillus conditor

Pseudomys praeconis

Xeromys myoides

Zyzomys pedunculatus

Chinchillidae Chinchilla spp. +201

CETACEA CETACEA spp.*

Platanistidae Lipotes vexillifer

Platanista spp.

Ziphiidae Berardius spp.

Hyperoodon spp.

Physeteridae Physeter macrocephalus =312

Delphinidae Sotalia spp.

Sousa spp.

Phocoenidae Neophocaena phocaenoides

Phocoena sinus

Eschrichtidae Eschritius robustus =313

Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata ** -101

Balaenoptera borealis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera musculus

Balaenoptera physalus

Megaptera novaeangliae

Balaenidae Balaena spp. =314

Caperea marginata

CARNIVORA

Canidae Canis lupus ** +202 Canis lupus * -102

Chrysocyon brachyurus

Cuon alpinus

Dusicyon culpaeus

Dusicyon griseus =315

Dusicyon gymnocercus

Speothos venaticus

Vulpes cana

Vulpes zerda =316

Ursidae Ailuropoda melanoleuca

Helarctos malayanus

Melursus ursinus

Selenarctos thibetanus =317

Tremarctos ornatus

Ursus arctos ** +203 Ursus arctos -103

Ursus arctos isabellinus

Ursus arctos pruinosus

Ursus maritimus =318

Procyonidae Ailurus fulgens

Mustelidae Aonyx congica ** +204 =319

Conepatus humboldtii

Enhydra lutris nereis

Lutra felina

Lutra longicaudis =320

Lutra lutra

Lutra provocax

Lutrinae spp.*

Mustela nigripes

Pteronura brasiliensis

Viverridae Cryptoprocta ferox

Cynogale bennettii

Eupleres goudotii =321

Fossa fossa

Hemigalus derbyanus

Prionodon linsang

Prionodon pardicolor

Hyaenidae Hyaena brunnea

Felidae Felidae spp. *

Acinonyx jubatus

Felis bengalensis bengalensis ** -104

Felis caracal ** +205 =322

Felis concolor coryi

Felis concolor costaricensis

Felis concolor cougar

Felis jacobita

Felis marmorata

Felis nigripes

Felis pardalis

Felis pardina =323

Felis planiceps

Felis rubiginosa ** +206

Felis rufa escuinape =324

Felis temmincki

Felis tigrina

Felis wiedii

Felis yagouaroundi ** +207

Neofelis nebulosa

Panthera leo persica

Panthera onca

Panthera pardus

Panthera tigris

Panthera uncia

PINNIPEDIA

Otariidae Arctocephalus spp. *

Arctocephalus townsendi

Phocidae Mirounga spp.

Monachus spp.

TUBULIDENTATA

Orycteropodidae Orycteropus afer

PROBOSCIDEA

Elephantidea Elephas maximus

Loxodonta africana

SIRENIA

Dugongidae Dugong dugon ** -105 Dugong dugon* +208

Trichechidae Trichechus inunguis

Trichechus manatus

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae Equus africanus

Equus grevyi

Equus hemionus * =325

Equus hemionus hemionus

Equus hemionus khur

Equus przewalskii

Equus zebra hartmannae

Equus zebra zebra

Tapiridae Tapiridae spp. **

Tapirus terrestris

Rhinocerotidae Rhinocerotidae spp.

ARTIODACTYLA

Suidae Babyrousa babyrussa

Sus salvanius

Tayassuidae Tayassuidae spp. * -106

Catagonus wagneri

Hippopotamidae Choeropsis liberiensis

Camelidae Lama guanicoe

Vicugna vicugna ** -107 Vicugna vicugna * +209 °501

Cervidae Blastocerus dichotomus

Cervus dama mesopotamicus =326

Cervus duvauceli

Cervus elaphus bactrianus

Cervus elaphus hanglu

Cervus eldi

Cervus porcinus annamiticus =327

Cervus porcinus calamianensis =327

Cervus porcinus kuhli =327

Hippocamelus spp.

Moschus spp. ** +210 Moschus spp. * -108

Muntiacus crinifrons

Ozotoceros bezoarticus

Pudu mephistophiles

Pudu pudu

Bovidae Addax nasomaculatus

Ammotragus lervia

Antilocapra americana

mexicana

Antilocapra americana peninsularis

Antilocapra americana sonoriensis

Bison bison athabascae

Bos gaurus =328

Bos mutus =329

Bos sauveli =330

Bubalus depressicornis =331

Bubalus mindorensis =331

Bubalus quarlesi=331

Budorcas taxicolor

Capra falconeri *

Capra falconeri chialtanensis

Capra falconeri jerdoni

Capra falconeri megaceros

Capricornis sumatraensis

Cephalophus dorsalis

Cephalophus jentinki

Cephalophus monticola

Cephalophus ogilbyi

Cephalophus sylvicultor

Cephalophus zebra

Damaliscus dorcas dorcas

Gazella dama

Hippotragus equinus

Hippotragus niger variani

Kobus leche

Nemorhaedus goral

Oryx dammah =332

Oryx leucoryx

Ovis ammon *

Ovis ammon hodgsoni

Ovis canadensis +211

Ovis orientalis ophion =333

Ovis vignei

Pantholops hodgsoni

Rupicapra rupicapra ornata

AVES

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae Struthio camelus +212

RHEIFORMES

Rheidae Pterocnemia pennata

Rhea americana albescens

TINAMIFORMES

Tinamidae Rhynchotus rufescens

maculicollis

Rhynchotus rufescens

pallescens

Rhynchotus rufescens

rufescens

Tinamus solitarius

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae Spheniscus demersus

Spheniscus humboldti

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae Podilymbus gigas

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae Diomedea albatrus

PELECANIFORMES

Pelecanidae Pelecanus crispus

Sulidae Sula abotti

Fregatidae Fregata andrewsi

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae Balaeniceps rex

Ciconiidae Ciconia ciconia boyciana

Ciconia nigra

Jabiru mycteria

Mycteria cinerea

Threskiornithidae Eudocimus ruber

Geronticus calvus

Geronticus eremita

Nipponia nippon

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae Phoenicopteridae spp.

ANSERIFORMES

Anatidae Anas aucklandica

aucklandica

Anas aucklandica chlorotis

Anas aucklandica nesiotis

Anas bernieri

Anas laysanensis =334

Anas oustaleti

Branta canadensis leucopareia

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Cairina scutulata

Coscoroba coscoroba

Cygnus columbianus

jankowskii =335

Cygnus melanocoryphus

Dendrocygna arborea

Oxyura leucocephala

Rhodonessa caryophyllacea p.e.

Sarkidiornis melanotos

FALCONIFORMES FALCONIFORMES spp. *

-109

Cathartidae Gymnogyps californianus

Vultur gryphus

Accipitridae Aquila heliaca

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Haliaeetus albicilla

Haliaeetus leucocephalus

Harpia harpyja

Pithecophaga jefferyi

Falconidae Falco araea

Falco jugger

Falco newtoni aldabranus

Falco peregrinus =336

Falco punctatus

Falco rusticolus

GALLIFORMES

Megapodiidae Macrocephalon maleo

Cracidae Aburria jacutinga =337

Aburria pipile pipile =337

Crax blumenbachi

Crax mitu mitu =338

Oreophasis derbianus

Penelope albipennis

Phasianidae Argusianus argus

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Cyrtonyx montezumae

mearnsi -110

Cyrtonyx montezumae

montezumae

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Lophophorus spp.

Lophura edwardsi

Lophura imperialis

Lophura swinhoii

Pavo muticus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron emphanum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

Rheinartia ocellata =339

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

Tetraogallus caspius

Tetraogallus tibetanus

Tragopan blythii

Tragopan caboti

Tragopan melanocephalus

Tympanuchus cupido attwateri

GRUIFORMES

Turnicidae Turnix melanogaster

Pedionomidae Pedionomus torquatus

Gruidae Gruidae spp. *

Grus americana

Grus canadensis nesiotes

Grus canadensis pulla

Grus japonensis

Grus leucogeranus

Grus monacha

Grus nigricollis

Grus vipio

Rallidae Gallirallus australis hectori

Tricholimnas sylvestris

Rhynochetidae Rhynochetos jubatus

Otididae Otididae spp. *

Chlamydotis undulata

Chlloriotis nigriceps

Houbaropsis bengalensis =340

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae Numenius borealis

Numenius tenuirostris

Tringa guttifer

Laridae Larus relictus

COLUMBIFORMES

Columbidae Caloenas nicobarica

Ducula mindorensis

Gallicolumba luzonica

Goura spp.

PSITTACIFORMES PSITTACIFORMES spp. *

-111

Psittacidae Amazona arausiaca

Amazona barbadensis

Amazona brasiliensis

Amazona dufresniana rhodocorytha

Amazona guildingii

Amazona imperialis

Amazona leucocephala

Amazona pretrei

Amazona tucumana

Amazona versicolor

Amazona vinacea

Amazona vittata

Anodorhynchus spp.

Ara ambigua

Ara glaucogularis =341

Ara macao

Ara maracana

Ara militaris

Ara rubrogenys

Aratinga guarouba

Cacatua moluccensis

Cyanopsitta spixii

Cyanoramphus auriceps forbesi

Cyanoramphus novaezelandiae

Geopsittacus occidentalis p.e.

Neophema chrysogaster

Ognorhynchus icterotis

Opopsitta diophthalma coxeni =342

Pezoporus wallicus

Pionopsitta pileata

Probosciger aterrimus

Psephotus chrysopterygius

Psephotus pulcherrimus p.e.

Psittacula echo

Psittacus erithacus princeps

Pyrrhura cruentata

Rhynchopsitta spp.

Strigops habroptilus

CUCULIFORMES

Musophagidae Tauraco corythaix

Tauraco porphyreolophus

=343

STRIGIFORMES STRIGIFORMES spp. *

Tytonidae Toty soumagnei

Strigidae Athene blewitti

Ninox novaeseelandiae royana

Ninox squamipila natalis

Otus gurneyi =344

APODIFORMES

Trochilidae Trochilidae spp. *

Glaucis dohrnii =345

TROGONIFORMES

Trogonidae Pharomachrus mocinno

CORACIIFORMES

Bucerotidae Aceros narcondami

Buceros bicornis *

Buceros bicornis homrai

Buceros hydrocorax

hydrocorax

Buceros rhinoceros

Rhinoplax vigil

PICIFORMES

Picidae Campephilus imperialis

Dryocopus javensis richardsi

PASSERIFORMES

Cotingidae Cotinga maculata

Rupicola spp.

Xipholena atropurpurea

Pittidae Pitta brachyura nympha

Pitta guajana

Pitta gurneyi

Pitta kochi

Atrichornithidae Atrichornis clamosus

Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae

Muscicapidae Dasyornis broadbenti litoralis p.e.

Dasyornis longirostris

Niltava ruecki =346

Picathartes spp.

Zosteropidae Zosterops albogularis

Meliphagidae Meliphaga cassidix

Emberizidae Gubernatrix cristata

Paroaria capitata

Paroaria coronata

Fringillidae Carduelis cucullata =347

Carduelis yarrellii =347

Estrildidae Poephila cincta cincta

Sturnidae Leucopsar rothschildi

Paradisaeidae Paradisaeidae spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Dermatemydidae Dermatemys mawii

Emydidae Batagur baska

Clemmys muhlenbergi

Geoclemys hamiltonii

Kachuga tecta tecta

Melanochelys tricarinata =348

Morenia ocellata

Terrapene coahuila

Testudinidae Testudinidae spp. *

Geochelone elephantopus = 349

Geochelone radiata =349

Geochelone yniphora =349

Geopherus flavomarginatus

Psammobates geometricus =349

Cheloniidae Cheloniidae spp.

Dermochelyidae Dermochelys coriacea

Trionychidae Lissemys punctata punctata

Trionyx ater

Trionyx gangeticus

Trionyx hurum

Trionyx nigricans

Pelomedusidae Erymnochelys

madagascariensis =350

Peltocephalus

dumeriliana =350

Podocnemis spp.

Chelidae Pseudemydura umbrina

CROCODYLIA CROCODYLIA spp. * =351

Alligatoridae Alligator sinensis

Caiman crocodilus apaporiensis

Caiman latirostris

Melanosuchus niger

Crocodylidae Crocodylus acutus

Crocodylus cataphractus ** -112

Crocodylus intermedius

Crocodylus moreletii

Crocodylus niloticus ** -113

Crocodylus novaeguineae mindorensis

Crocodylus palustris

Crocodylus porosus ** -114

Crocodylus rhombifer

Crocodylus siamensis

Osteolaemus tetraspis ** -115

Tomistoma schlegelii

Gavialidae Gavialis gangeticus

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae Sphenodon punctatus

SAURIA

Gekkonidae Cyrtodactylus

serpensinsula

Phelsuma spp.

Agamidae Uromastyx spp.

Chamaeleonidae Bradypodion spp. =352

Chamaeleo spp.

Iguanidae Amblyrhynchus cristatus

Brachylophus spp.

Cyclura spp.

Iguana spp.

Phrynosoma coronatum

blainvillei

Sauromalus varius

Lacertidae Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Cordylidae Cordylus spp.

Pseudocordylus spp.

Teiidae Cnemidophorus

hyperythrus

Crocodilurus lacertinus

Dracaena spp.

Tupinambis spp.

Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus

Helodermatidae Heloderma spp.

Varanidae Varanus spp. *

Varanus bengalensis

Varanus flavescens

Varanus griseus

Varanus komodoensis

SERPENTES

Boidae Boidae spp. *

Acrantophis spp.

Boa constrictor occidentalis =353

Bolyeria multocarinata

Casarea dussumieri

Epicrates inornatus

Epicrates monensis

Epicrates subflavus

Python molurus molurus

Sanzinia madagascariensis

Colubridae Clelia clelia =354

Cyclagras gigas =355

Elachistodon westermanni

Ptyas mucosus

Elapidae Hoplocephalus bungaroides

Naja naja

Ophiophagus hannah

Viperidae Vipera ursinii +213

AMPHIBIA

CAUDATA

Ambystomidae Ambystoma dumerilii

Ambystoma mexicanum

Cryptobranchidae Andrias spp. =356

ANURA

Bufonidae Atelopus varius zeteki

Bufo retiformis

Bufo superciliaris

Nectophrynoides spp.

Myobatrachidae Rheobatrachus spp.

Dendrobatidae Dendrobates spp.

Phyllobates spp.

Ranidae Rana hexadactyla

Rana tigerina

Microhylidae Dyscophus antongilii

PISCES

CERATODIFORMES

Ceratodidae Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES

Coelacanthidae Latimeria chalumnae

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae Acipenser brevirostrum

Acipenser oxyrhynchus

Acipenser sturio

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae Arapaima gigas

Scleropages formosus ** -116 Scleropages formosus *

+214

CYPRINIFORMES

Cyprinidae Caecobarbus geertsi

Probarbus jullieni

Catostomidae Chasmistes cujus

SILURIFORMES

Schilbeidae Pangasianodon gigas

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae Cynolebias constanciae

Cynolebias marmoratus

p.e.

Cynolebias minimus

Cynolebias opalescens p.e.

Cynolebias splendens

PERCIFORMES

Sciaenidae Cynoscion macdonaldi

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae Bhutanitis spp.

Ornithoptera spp. * =357

Ornithoptera alexandrae

Papilio chikae

Papilio homerus

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Teinopalpus spp.

Trogonoptera spp. =357

Troides spp. =357

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae Brachypelma smithi

ANNELIDA

ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae Hirudo medicinalis

MOLLUSCA

VENEROIDA

Tridacnidae Tridacnidae spp.

UNIONOIDA

Unionidae Conradilla caelata

Cyprogenia aberti

Dromus dromas

Epioblasma curtisi =358

Epioblasma florentina =358

Epioblasma sampsoni =358

Epioblasma sulcata perobliqua =358

Epioblasma torulosa gubernaculum

=358

Epioblasma torulosa

rangiana =358

Epioblasma torulosa torulosa =358

Epioblasma turgidula =358

Epioblasma walkeri =358

Fusconaia cuneolus

Fusconaia edgariana

Fusconaia subrotunda

Lampsilis brevicula

Lampsilis higginsi

Lampsilis orbiculata orbiculata

Lampsilis satura

Lampsilis virescens

Lexingtonia dolabelloides

Plethobasus cicatricosus

Plethobasus cooperianus

Pleurobema clava

Pleurobema plenum

Potamilus capax =359

Quadrula intermedia

Quadrula sparsa

Toxolasma cylindrella =360

Unio nickliniana

Unio tampicoensis tecomatensis

Villosa trabalis =361

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae Achatinella spp.

Camaenidae Papustyla pulcherrima

=362

Paryphantidae Paryphanta spp. +215

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA ANTIPATHARIA spp.

SCLERACTINIA SCLERACTINIA spp. °502

HYDROZOA

ATHECATA

Milleporidae Milleporidae spp. °502

Stylasteridae Stylasteridae spp. °502

ALCYONARIA

COENOTHECALIA COENOTHECALIA spp.

°502

STOLONIFERA

Tubiporidae Tubiporidae spp. °502

F L O R A

AGAVACEAE Agave arizonica

Agave parviflora

Agave victoriae-reginae

ą 1

Nolina interrata

AMMARYLLIDACEA Galanthus spp. ą 1

Sternbergia spp. ą 1

APOCYNACEAE Pachypodium spp. * ą 1

Pachypodium baronii

Pachypodium brevicaule

Pachypodium decaryi

Pachypodium namaquanum

Rauvolfia serpentina ą 2

ARACEAE Alocasia sanderiana

ARALIACEAE Panax quinquefolius ą 3

ARAUCARIACEAE Araucaria araucana ** +216 Araucaria araucana * -117

ą 1

ASCLEPIADACEAE Ceropegia spp. ą 1

Frerea indica ą 1

BERBERIDACEAE Podophyllum hexandrum

-363 ą 2

BYBLIDACEAE Byblis spp. ą 1

CACTACEAE CACTACEAE spp. * ą 4

Ancistrocactus tobuschii =364

Ariocarpus agavoides

Ariocarpus scaphorostrus

Ariocarpus trigonus

Astrophytum asterias =365

Aztekium ritteri

Backebergia militaris =366

Coryphantha minima =367

Coryphantha sneedii =367

Coryphantha werdermannii

Echinocereus ferreirianus var.

lindsayi =368

Echinocereus schmollii =369

Echinomastus erectocentrus =370

Echinomastus mariposensis =370

Leuchtenbergia principis

Mammillaria pectinifera =371

Mammillaria plumosa

Mammillaria solisioides

Nopalxochia macdougallii =372

Obregonia denegrii

Pediocactus bradyi

Pediocactus despainii

Pediocactus knowltonii

Pediocactus papyracanthus =364

Pediocactus paradinei

Pediocactus peeblesianus

Pediocactus sileri

Pediocactus winkleri

Pelecyphora spp.

Sclerocactus glaucus

Sclerocactus mesae-verdae

Sclerocactus pubispinus

Sclerocactus wrightiae

Strombocactus disciformis

Turbinicarpus laui =373

Turbinicarpus lophophoroides =373

Turbinicarpus pseudomacrochele =373

Turbinicarpus pseudopectinatus =373

Turbinicarpus schmiedickeanus =373

Turbinicarpus valdezianus =373

CARYOCARACEAE Caryocar costaricense ą 1

CEPHALOTACEAE Cephalotus follicularis ą 1

COMPOSITAE Saussurea costus =374

(ASTERACEAE)

CRASSULACEAE Dudleya stolonifera

Dudleya traskiae

CUPRESSACEAE Fitz-Roya cupressoides

Pilgerodendron uviferum

CYATHEACEAE CYATHEACEAE spp. ą 1

CYCADACEAE CYCADACEAE spp. * ą 1

Cycas beddomei

DIAPENSIACEAE Shortia galacifolia ą 1

DICKSONIACEAE DICKSONIACEAE spp. ą 1

DIDIEREACEAE DIDIEREACEAE spp. ą 1

DISOCOREACEAE Dioscorea deltoidea ą 1

ERICACEAE Kalmia cuneata ą 1

EUPHORBIACEAE Euphorbia spp. -118 ą 1

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia cylindrifolia

Euphorbia decaryi

Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii

Euphorbia parvicyathophora

Euphorbia primulifolia

Euphorbia quartziticola

Euphorbia tulearensis

FAGACEAE Quercus copeyensis ą 1

FOUQUIERIACEAE Fouquieria columnaris ą 1

Fouquieria fasciculata

Fouquieria purpusii

HUMIRIACEAE Vantanea barbourii ą 1

JUGLANDACEAE Oreomunnea pterocarpa =375

LEGUMINOSAE Cynometra

(FABACEAE) hemitomophylla ą 1

Platymiscium

pleiostachyum ą 1

Tachigali versicolor ą 1

LILIACEA Aloe spp. * ą 5

Aloe albida

Aloe pillansii

Aloe polyphylla

Aloe thorncroftii

Aloe vossii

MELIACEAE Swietenia humilis ą 1

MORACEAE Batocarpus costaricensis

ą 1

NEPENTHACEAE Nepenthes spp. * ą 1

Nepenthes khasiana

Nepenthes rajah

ORCHIDACEAE ORCHIDACEAE spp. *

=376 ą 6

Cattleya skinneri

Cattleya trianae

Didiciea cunninghamii

Laelia jongheana

Laelia lobata

Lycaste skinneri var. alba =377

Paphiopedilum spp.

Peristeria elata

Phragmipedium spp.

Renanthera imschootiana

Vanda coerulea

PALMAE Areca ipot ą 1

(ARECACEAE) Chrysalidocarpus

decipiens ą 1

Neodypsis decaryi ą 1

PINACEAE Abies guatemalensis

PODOCARPACEAE Podocarpus parlatorei

PORTULACACEAE Anacampseros spp. ą 1

Lewisia cotyledon ą 1

Lewisia maguirei ą 1

Lewisia serrata ą 1

Lewisia tweedyi ą 1

PRIMULACEAE Cyclamen spp. ą 1

PROTEACEAE Orothamnus zeyheri

Protea odorata

RUBIACEAE Balmea stormiae

SARRACENIACEAE Darlingtonia californica ą 1

Sarracenia spp. * ą 1

Sarracenia alabamensis alabamensis

=378

Sarracenia jonesii =379

Sarracenia oreophila

STANGERIACEAE Stangeria eriopus =380

THEACEAE Camelia chrysantha ą 1

WELWITSCHIACEAE Welwitschia mirabilis

=381 ą 1

ZAMIACEAE ZAMIACEAE spp. * ą 1

Ceratozamia spp.

Chigua spp.

Encephalartos spp.

Microcycas calocoma

ZINGIBERACEAE Hedychium philippinense

ZYGOPHYLLACEAE Guaiacum sanctum ą 1

ZAŁĄCZNIK III

stan na 18 stycznia 1990 r.

OBJAŚNIENIA

1. Odniesienia do taksonów (grup systematycznych) wyższych rangą od gatunków mają charakter informacji bądź służą klasyfikacji.

2. Dwie gwiazdki (**) umieszczone przy nazwie gatunku wskazują, że jeden z podgatunków wymieniony jest w załączniku II i że ten podgatunek wyłączony jest z załącznika III.

3. Symbol (=) przed liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku oznacza, że nazwę tego gatunku należy interpretować następująco:

=382 obejmuje synonim Tamandua mexicana

=383 obejmuje synonim Cabassosus gymnurus

=384 obejmuje synonim Manis longicaudata

=385 obejmuje synonim rodzajowy Coendou

=386 obejmuje synonim rodzajowy Cuniculus

=387 obejmuje synonim Vulpes vulpes leucopus

=388 obejmuje synonim Nasua narica

=389 obejmuje synonim Galictis allamandi

=390 obejmuje synonim Martes gwatkinsi

=391 obejmuje synonim rodzajowy Viverra

=392 również zwany Tragelaphus euycerus; obejmuje synonim rodzajowy Taurotragus

=393 poprzednio wymieniany jako Bubalus bubalis (forma udomowiona)

=394 znana także jako Ardeola ibis

=395 znana także jako Egretta alba

=396 znana także jako Spatula clypeata

=397 znana także jako Nyroca nyroca

=398 obejmuje synonim Dendrocygna fulva

=399 znana także jako Cairina hartlaubii

=400 znana także jako Pauxi pauxi

=401 obejmuje synonim Arborophila orientalis

=402 znana także jako Turturoena iriditorques lub Columba malherbii (częściowo)

=403 znana także jako Columba mayeri

=404 znana także jako Treron australis (częściowo)

=405 znana także jako Calopelia brehmeri: obejmuje synonim Calopelia puella

=406 znana także jako Tympanistria tympanistria

=407 znana także jako Terpsiphone bourbonnensis

=408 znana także jako Estrilda subflava lub Sporaeginthus subflavus

=409 znana także jako Estrilda larvata; obejmuje synonim Lagonosticta vinacea

=410 obejmuje synonim rodzajowy Spermestes

=411 znana także jako Euodice cantans

=412 znana także jako Hypargos nitidulus

=413 obejmuje synonim Parmoptila rubifrons

=414 obejmuje synonimy Pyrenestes frommi i Pyrenestes rothschildi

=415 znana także jako Estrilda bengala

=416 obejmuje synonim Bubalornis niger

=417 znana także jako Euplectes afra

=418 znana także jako Coliuspasser ardens

=419 znana także jako Coliuspasser macrourus

=420 obejmuje synonim Euplectes franciscanus

=421 znana także jako Anaplectes melanotis

=422 obejmuje synonimy Passer diffusus, Passer gongonensis, Passer suahelicus i Passer swainsonii

=423 obejmuje synonim Ploceus nigriceps

=424 obejmuje synonim Ploceus atrogularis

=425 znana także jako Sitagra luteola

=426 znana także jako Sitagra melanocephala

=427 obejmuje synonimy Ploceus katangae, Ploceus reichardii, Ploceus ruweti i Ploceus vitellinus

=428 znana także jako Hypochera chalybeata; obejmuje synonimy Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis, Vidua ultramarina

=429 obejmuje synonim Vidua orientalis

=430 znana także jako Pelusios subniger

=431 poprzednio włączany do rodzaju Natrix.

4. Nazwa krajów umieszczona obok nazw gatunków oznacza te strony uczestniczące w konwencji, które zaproponowały włączenie danego gatunku do załącznika.

5. Wszystkie zwierzęta lub rośliny, zarówno żywe jak i martwe, należące do gatunków wymienionych w załączniku podlegają przepisom niniejszej konwencji, podobnie jak rozpoznawalne części lub produkty pochodne. Wyłącza się z niej nasiona, zarodniki, pyłek (łącznie z pyłkowinami), kultury tkankowe i kultury młodych roślin w probówkach (postanowienia Konferencji 4.24 i Konferencji 6.18).

FAUNA

MAMMALIA

CHIROPTERA

Phyllostomidae Vampyrops lineatus Uruguay (Urugwaj)

ENDENTATA

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla ** =382 Guatemala (Gwatemala)

Choloepidae Choloepus hoffmanni Costa Rica (Kostaryka)

Dasypodidae Cabassous centralis Costa Rica (Kostaryka)

Cabassous tatouay =383 Uruguaj (Urugwaj)

PHOLIDOTA

Manidae Manis gigantea Ghana (Ghana)

Manis tetradactyla =384 Ghana (Ghana)

Manis tricuspis Ghana (Ghana)

RODENTIA

Sciuridae Epixerus ebii Ghana (Ghana)

Marmota caudata India (Indie)

Marmota himalayana India (Indie)

Sciurus deppei Costa Rica (Kostaryka)

Anomaluridae Anomalurus beecrofti Ghana (Ghana)

Anomalurus derbianus Ghana (Ghana)

Anomalurus peli Ghana (Ghana)

Idiurus macrotis Ghana (Ghana)

Hystricidae Hystrix cristata Ghana (Ghana)

Erethizontidae Sphiggurus mexicanus =385 Honduras (Honduras)

Sphiggurus spinosus =385 Uruguaj (Urugwaj)

Agoutidae Agouti paca =386 Honduras (Honduras)

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Honduras (Honduras)

CARNIVORA

Canidae Canis aureus India (Indie)

Vulpes bengalensis India (Indie)

Vulpes vulpes griffithi India (Indie)

Vulpes vulpes montana India (Indie)

Vulpes vulpes pusilla =387 India (Indie)

Procyonidae Bassaricyon gabbii Costa Rica (Kostaryka)

Bassariscus sumichrasti Costa Rica (Kostaryka)

Nasua nasua = 388 Honduras (Honduras)

Nasua nasua solitaria Uruguaj (Urugwaj)

Potos flavus Honduras (Honduras)

Mustelidae Eira barbara Honduras (Honduras)

Galictis vittata =389 Costa Rica (Kostaryka)

Martes flavigula =390 India (Indie)

Martes foina intermedia India (Indie)

Mellivora capensis Botswana (Botswana),

Ghana (Ghana)

Mustela altaica India (Indie)

Mustela erminea India (Indie)

Mustela kathiah India (Indie)

Mustela sibirica India (Indie)

Viverridae Arctictis binturong India (Indie)

Civettictis civetta =391 Botswana (Botswana)

Paguma larvata India (Indie)

Paradoxurus hermaphroditus India (Indie)

Paradoxurus jerdoni India (Indie)

Viverra megaspila India (Indie)

Viverra zibetha India (Indie)

Viverricula indica India (Indie)

Herpestidae Herpestes auropunctatusi India (Indie)

Herpestes edwardsi India (Indie)

Herpestes fuscus India (Indie)

Herpestes smithii India (Indie)

Herpestes urva India (Indie)

Herpestes vitticollis India (Indie)

Protelidae Proteles cristatus Botswana (Botswana)

PINNIPEDIA

Odobenidae Odobenus rosmarus Canada (Kanada)

ATRIODACTYLA

Hippopotamidae Hippopotamus amphibius Ghana (Ghana)

Tragulidae Hyemoschus aquaticus Ghana (Ghana)

Cervidae Cervus elaphus barbarus Tunisia (Tunezja)

Mazama americana cerasina Guatemala (Gwatemala)

Odocoileus virginianus mayensis Guatemala (Gwatemala)

Bovidae Antilope cervicapra Nepal (Nepal)

Boocercus eurycerus =392 Ghana (Ghana)

Bubalus arnee =393 Nepal (Nepal)

Damaliscus lunatus Ghana (Ghana)

Gazella cuvieri Tunisia (Tunezja)

Gazella dorcas Tunisia (Tunezja)

Gazella loptoceros Tunisia (Tunezja)

Tetracerus quadricornis Nepal (Nepal)

Tragelaphus spekei Ghana (Ghana)

AVES

RHEIFORMES

Rheidae Rhea americana ** Uruguaj (Urugwaj)

CICONIIFORMES

Ardeidae Ardea goliath Ghana (Ghana)

Bubulcus inis =394 Ghana (Ghana)

Casmerodius albus =395 Ghana (Ghana)

Egretta garzetta Ghana (Ghana)

Ciconiidae Ephippiorhynchus senegalensis Ghana (Ghana)

Leptoptilos crumeniferus Ghana (Ghana)

Threskiornithidae Hagedashia hagedash Ghana (Ghana)

Lampribis rara Ghana (Ghana)

Threskiornis aethiopicus Ghana (Ghana)

ANSERIFORMES

Anatidae Alopochen aegyptiacus Ghana (Ghana)

Anas acuta Ghana (Ghana)

Anas capensis Ghana (Ghana)

Anas clypeata =396 Ghana (Ghana)

Anas crecca Ghana (Ghana)

Anas penelope Ghana (Ghana)

Anas querquedula Ghana (Ghana)

Aythya nyroca =397 Ghana (Ghana)

Cairina moschata Honduras (Honduras)

Dendrocygna autumnalis Honduras (Honduras)

Dendrocygna bicolor =398 Ghana (Ghana),

Honduras (Honduras)

Dendrocygna viduata Ghana (Ghana)

Nettapus auritus Ghana (Ghana)

Plectropterus gambensis Ghana (Ghana)

Pteronetta hartlaubii =399 Ghana (Ghana)

FALCONIFORMES

Cathartidae Sarcoramphus papa Honduras (Honduras)

GALLIFORMES

Cracidae Crax alberti Colombia (Kolumbia)

Crax daubentoni Colombia (Kolumbia)

Crax globulosa Colombia (Kolumbia)

Crax pauxi =400 Colombia (Kolumbia)

Crax rubra Colombia (Kolumbia),

Costa Rica (Kostaryka),

Guatemala (Gwatemala),

Honduras (Honduras)

Ortalis vetula Guatemala (Gwatemala),

Honduras (Honduras)

Penelope purpurascens Honduras (Honduras)

Penelopina nigra Guatemala (Gwatemala)

Phasianidae Agelastes meleagrides Ghana (Ghana)

Agriocharis ocellata Guatemala (Gwatemala)

Arborophila brunneopectus

=401 Malaysia (Malezja)

Arborophila charltonii Malaysia (Malezja)

Caloperdix oculea Malaysia (Malezja)

Lophura erythrophthalma Malaysia (Malezja)

Lophura ignita Malaysia (Malezja)

Melanoperdix nigra Malaysia (Malezja)

Polyplectron inopinatum Malaysia (Malezja)

Rhizothera longirostris Malaysia (Malezja)

Rollulus rouloul Malaysia (Malezja)

Tragopan satyra Nepal (Nepal)

CHARADRIIFORMES

Burhinidae Burhinus bistriatus Guatemala (Gwatemala)

COLUMBIFORMES

Columbidae Columba guinea Ghana (Ghana)

Columba iriditorques =402 Ghana (Ghana)

Columba livia Ghana (Ghana)

Columba unicinta Ghana (Ghana)

Nesoenas mayeri =403 Mauritius (Mauritius)

Oena capensis Ghana (Ghana)

Streptopelia decipiens Ghana (Ghana)

Streptopelia roseogrisea Ghana (Ghana)

Streptopelia semitorquata Ghana (Ghana)

Streptopelia senegalensis Ghana (Ghana)

Streptopelia turtur Ghana (Ghana)

Streptopelia vinacea Ghana (Ghana)

Treron calva =404 Ghana (Ghana)

Treron waalia Ghana (Ghana)

Turtur abyssinicus Ghana (Ghana)

Turtur afer Ghana (Ghana)

Turtur brehmeri =405 Ghana (Ghana)

Turtur tympanistria =406 Ghana (Ghana)

PSITTACIFORMES

Psittacidae Psittacula krameri Ghana (Ghana)

CUCULIFORMES

Musophagidae Corythaeola cristata Ghana (Ghana)

Crinifer piscator Ghana (Ghana)

Musophaga violacea Ghana (Ghana)

Tauraco macrorhynchus Ghana (Ghana)

PICIFORMES

Capitonidae Semnornis ramphastinus Colombia (Kolumbia)

Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Guatemala (Gwatemala)

PASSERIFORMES

Cotingidae Cephalopterus ornatus Colombia (Kolumbia)

Cephalopterus penduliger Colombia (Kolumbia)

Muscicapidae Bebrornis rodericanus Mauritius (Mauritius)

Tchitrea bourbonnensis =407 Mauritius (Mauritius)

Icteridae Xanthopsar flavus Uruguay (Urugwaj)

Fringillidae Serinus gularis Ghana (Ghana)

Serinus leucopygius Ghana (Ghana)

Serinus mozambicus Ghana (Ghana)

Estrildidae Amadina fasciata Ghana (Ghana)

Amandava subflava =408 Ghana (Ghana)

Estrilda astrild Ghana (Ghana)

Estrilda caerulescens Ghana (Ghana)

Estrilda melpoda Ghana (Ghana)

Estrilda troglodytes Ghana (Ghana)

Lagonosticta larvata =409 Ghana (Ghana)

Lagonosticta rara Ghana (Ghana)

Lagonosticta rubricata Ghana (Ghana)

Lagonosticta rufopicta Ghana (Ghana)

Lagonosticta senegala Ghana (Ghana)

Lonchura bicolor =410 Ghana (Ghana)

Lonchura cucullata =410 Ghana (Ghana)

Lonchura fringilloides =410 Ghana (Ghana)

Lonchura malabarica =411 Ghana (Ghana)

Mandingoa nitidula =412 Ghana (Ghana)

Nesocharis capistrata Ghana (Ghana)

Nigrita bicolor Ghana (Ghana)

Nigrita canicapilla Ghana (Ghana)

Nigrita fusconota Ghana (Ghana)

Nigrita luteifrons Ghana (Ghana)

Ortygospiza articollis Ghana (Ghana)

Parmoptila woodhousei =413 Ghana (Ghana)

Pholidornis rushiae Ghana (Ghana)

Pyrenestes ostrinus =414 Ghana (Ghana)

Pytilia hypogrammica Ghana (Ghana)

Pytilia phoenicoptera Ghana (Ghana)

Spermophaga haematina Ghana (Ghana)

Uraeginthus bengalus =415 Ghana (Ghana)

Ploceidae

Amblyospiza albifrons Ghana (Ghana)

Anomalospiza imberbis Ghana (Ghana)

Bubalornis albirostris =416 Ghana (Ghana)

Euplectes afer =417 Ghana (Ghana)

Euplectes ardens =418 Ghana (Ghana)

Euplectes hordeaceus Ghana (Ghana)

Euplectes macrourus =419 Ghana (Ghana)

Euplectes orix =420 Ghana (Ghana)

Malimbus cassini Ghana (Ghana)

Malimbus malimbicus Ghana (Ghana)

Malimbus nitens Ghana (Ghana)

Malimbus rubriceps =421 Ghana (Ghana)

Malimbus rubricollis Ghana (Ghana)

Malimbus scutatus Ghana (Ghana)

Passer griseus =422 Ghana (Ghana)

Petronia dentata Ghana (Ghana)

Plocepasser superciliosus Ghana (Ghana)

Ploceus albinucha Ghana (Ghana)

Ploceus aurantius Ghana (Ghana)

Ploceus cucullatus =423 Ghana (Ghana)

Ploceus heuglini =424 Ghana (Ghana)

Ploceus luteolus =425 Ghana (Ghana)

Ploceus melanocephalus =426 Ghana (Ghana)

Ploceus nigerrimus Ghana (Ghana)

Ploceus nigricollis Ghana (Ghana)

Ploceus pelzelni Ghana (Ghana)

Ploceus preussi Ghana (Ghana)

Ploceus superciliosus Ghana (Ghana)

Ploceus tricolor Ghana (Ghana)

Ploceus velatus =427 Ghana (Ghana)

Quelea erythrops Ghana (Ghana)

Sporopipes frontalis Ghana (Ghana)

Vidua chalybeata =428 Ghana (Ghana)

Vidua interjecta Ghana (Ghana)

Vidua larvaticola Ghana (Ghana)

Vidua macroura Ghana (Ghana)

Vidua paradisaea =429 Ghana (Ghana)

Vidua raricola Ghana (Ghana)

Vidua togoensis Ghana (Ghana)

Vidua wilsoni Ghana (Ghana)

REPTILIA

TESTUDINATA

Trionychidae Trionyx triunguis Ghana (Ghana)

Pelomedusidae Pelomedusa subrufa Ghana (Ghana)

Pelusios adansonii Ghana (Ghana)

Pelusios castaneus Ghana (Ghana)

Pelusios gabonensis =430 Ghana (Ghana)

Pelusios niger Ghana (Ghana)

SERPENTES

Colubridae Atretium schistosum India (Indie)

Cerberus rhynchops India (Indie)

Xenochrophis piscator =431 India (Indie)

Elapidae Micrurus diastema Honduras (Honduras)

Micrurus nigrocinctus Honduras (Honduras)

Viperidae Agkistrodon bilineatus Honduras (Honduras)

Bothrops asper Honduras (Honduras)

Bothrops nasutus Honduras (Honduras)

Bothrops nummifer Honduras (Honduras)

Bothrops ophryomegas Honduras (Honduras)

Bothrops schlegelii Honduras (Honduras)

Crotalus durissus Honduras (Honduras)

Vipera russellii India (Indie)

F L O R A

GNETACEAE Gnetum montanum Nepal (Nepal)

MAGNOLIACEAE Talauma hodgsonii Nepal (Nepal)

PAPAVERACEAE Meconopsis regia Nepal (Nepal)

PODOCARPACEAE Podocarpus neriifolis Nepal (Nepal)

TETRACENTRACEAE Tetracentron sinense Nepal (Nepal)

ZAŁĄCZNIK IV

strona 1

KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM

Zezwolenie eksportowe nr ..........

Kraj eksportu: Ważne do: .......(data)

Zezwolenie to wydaje się: .....................................

adres: ....................................

który oświadcza, że są mu znane postanowienia tej konwencji w

celu wyeksportowania: .........................................

...............................................................

(okazu/ów albo części lub pochodnej/ych gatunku/ów)1)

wymienionego w załączniku I2)

w załączniku II2)

w załączniku III tej konwencji, jak

wyszczególniono poniżej.2)

(wyhodowanego w niewoli lub uprawianego w .....................

.............................................................2)

Ten (te) okaz(y) jest(są) przeznaczony(e) dla: ................

...............................................................

...............................................................

adres: .......................... kraj: .......................

..........................

..........................

w ............................... dnia: .......................

....................................

(podpis ubiegającego się o

zezwolenie)

w .................. dnia .....

...............................

(stempel lub podpis władz administracyjnych

wydających zezwolenie eksportowe)

_______________

1) zaznaczyć rodzaj produktu

2) niepotrzebne skreślić

strona 2

Opis okazu(ów) albo części lub pochodnej(ych) okazu(ów), łącznie z wszelkimi znakami przytwierdzonymi:

Okazy żywe

Gatunek

(nazwa naukowa i potoczna)

LiczbaPłećRozmiar

(lub ilość)

Znak

(jeśli jest)

Części lub pochodne

Gatunek

(nazwa naukowa i potoczna)

IlośćRodzaj towaruZnak

(jeśli jest)

Stempel władz sprawdzających:

(a) przy eksporcie

(b) przy imporcie*)

___________________

*) Stempel ten uniemożliwia korzystanie z niniejszego zezwolenia dla dalszych celów handlowych; zezwolenie należy zwrócić władzom administracyjnym.

*Z dniem 14 listopada 2003 r. nin. Konwencja została uzupełniona przez Załączniki I, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz.U.04.112.1183).

Z dniem 4 października 2013 r. zmienia się zakresu obowiązywania konwencji przez zgłoszenie zastrzeżenia odnośnie do następujących gatunków i podgatunków wymienionych w Załączniku III konwencji: Vulpes vulpes griffithi, Vulpes vulpes montana, Vulpes vulpes pusilla (podgatunki lisa pospolitego) oraz Mustela altaica (łasica górska), Mustela erminea ferghanae (gronostaj), Mustela kathiah (łasica żółtobrzucha) i Mustela sibirica (łasica syberyjska), zgodnie z oświadczenia rządowego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz.U.2016.833).

1 Art. III ust. 3 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.00.66.802).
2 Tytuł art. VII zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.00.66.802).
3 Art. VII ust. 3 zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.00.66.802).
4 Art. XXI zmieniony przez umowę międzynarodową z dnia 30 kwietnia 1983 r. (Dz.U.2014.428) zmieniającą nin. umowę międzynarodową z dniem 29 listopada 2013 r.