Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. - Dz.U.2016.951 - OpenLEX

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.951

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zwanego dalej "dofinansowaniem";
2)
terminy składania i wzory:
a)
miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, zwanej dalej "informacją",
b)
wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, zwanego dalej "wnioskiem", wraz z wykazem dokumentów załączanych do wniosku;
3)
wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.
Dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną udziela się zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.
1. 
Określa się wzory:
1)
informacji, o symbolu INF-D-P, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosku, o symbolu Wn-D, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Do wskazania części lub całości informacji wymienionych w załącznikach wnioskodawca może dodatkowo stosować fotokody, w tym kody QR, umieszczone powyżej górnej krawędzi bloku informacyjnego formularza lub na odwrocie formularza, oznaczenia lub etykiety ułatwiające identyfikację dokumentu, w tym etykiety dźwiękowe i etykiety pisane alfabetem Brailleˋ a. których zastosowanie nie wyłącza uznania informacji o symbolu INF-D-P ani wniosku o symbolu Wn-D za zgodne ze wzorami określonymi w ust. 1.
1. 
Pracodawca składa wniosek wraz z informacją w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
2. 
Pracodawca przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", wraz z pierwszym wnioskiem:
1)
kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
a)
pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada, oraz
b)
numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
2)
upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty do występowania w imieniu pracodawcy, jeżeli pracodawca nie przesyła dokumentów osobiście.
3. 
Wraz z pierwszym wnioskiem, składanym po ustanowieniu osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem, pracodawca przesyła do Funduszu zgłoszenie zawierające imię i nazwisko tej osoby, a także jej numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile z nich korzysta.
4. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, przywraca się na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
1. 
Pracodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek lub informację otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego.
2. 
Pracodawca przekazujący odpowiednio wnioski lub informacje w formie elektronicznej opatruje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo uwierzytelnia je certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.
3. 
Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
4. 
Pracodawca, o którym mowa w ust. 2:
1)
rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 2;
2)
niezwłocznie informuje Fundusz o:
a)
rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,
b)
utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.
1. 
Po otrzymaniu informacji i wniosku Fundusz:
1)
sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym oraz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje pracodawcę o uznaniu wniosku za kompletny i prawidłowo wypełniony albo informuje pracodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących wniosku i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;
2)
ustala, czy pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;
3)
ustala kwotę przysługującego dofinansowania;
4)
przekazuje ustaloną kwotę przysługującego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy;
5)
informuje pracodawcę pisemnie o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego pomoc ta jest udzielana.
2. 
Dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, Fundusz nie bierze pod uwagę zastosowanych fotokodów, oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie.
Wnioskodawca korzystający z dofinansowania przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.
Przepisów § 4 ust. 2 i § 5 ust. 1 nie stosuje się do pracodawców, którzy przekazali wymagane dokumenty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów.
1. 
Dofinansowania na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu udziela się począwszy od wynagrodzeń należnych za miesiąc lipiec 2016 r.
2. 
Korekty miesięcznych informacji, o których mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i korekty wniosków, o których mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2 tej ustawy, za okresy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. składa się na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INF-D-P Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Wn-D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wzór

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1988), które traci moc z dniem 1 lipca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886).