Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla... - Dz.U.2016.933 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.933

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1056) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji";

2)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.";

3)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
4)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia tytuł części I. tabeli otrzymuje brzmienie:

"I. Pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Biurze Ochrony Rządu
Kategoria

zaszeregowania

Minimalna kwota

w złotych

I1200-2320
II1220-2350
III1240-2380
IV1260-2410
V1310-2440
VI1360-2520
VII1410-2680
VIII1460-2850
IX1510-3020
X1560-3200
XI1610-3390
XII1670-3610
XIII1730-3840
XIV1790-4080
XV1850-4320
XVI1950-4690
XVII2060-5080
XVIII2170-5600
XIX2380-6360
XX2590-7300
XXI2810-8380

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Kategoria

zaszeregowania

Minimalna kwota

w złotych

I1130-2320
II1140-2340
III1150-2360
IV1160-2390
V1170-2420
VI1180-2450
VII1190-2480
VIII1200-2640
IX1210-2800
X1220-2960
XI1230-3160
XII1250-3360
XIII1270-3600
XIV1310-3920
XV1360-4240
XVI1420-4710
XVII1480-5190
XVIII1580-5670
XIX1690-6150
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).