Zmiana ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2016.888 - OpenLEX

Zmiana ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.888

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

USTAWA
z dnia 10 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zarząd Korporacji składa się z 4 członków.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członków Zarządu Korporacji powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji, w tym jednego na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Zarząd Korporacji jest zdolny do prowadzenia spraw spółki i podejmowania uchwał, jeżeli liczba jego członków wynosi nie mniej niż 3 osoby.

3b. W przypadku gdy liczba członków Zarządu Korporacji jest mniejsza niż 4, w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 4 osób.";

2)
w art. 7 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rozpatrywanie propozycji zmian w działalności Korporacji i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.";

3)
w art. 7b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Sekretariat Komitetu prowadzony jest przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.";

4)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Ogólne warunki umów ubezpieczenia eksportowego zatwierdza, na wniosek Korporacji, minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

5)
w art. 10 ust. 4-7 otrzymują brzmienie:

"4. Korporacja za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki może dokonywać lokaty wolnych środków; środki uzyskane z dochodów od tych lokat wpływają na rachunek, o którym mowa w ust. 1.

5. Nadwyżka środków na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki jest przekazywana do budżetu państwa.

6. W przypadku ogłoszenia upadłości Korporacji, środki pieniężne zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzą do masy upadłościowej; środki te minister właściwy do spraw gospodarki przeznacza na zaspokojenie zawartych przez Korporację umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, nadwyżkę zaś przekazuje do budżetu państwa.

7. Czynności, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonywane są po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

6)
w art. 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadzór nad działalnością Korporacji sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki na zasadach określonych niniejszą ustawą.",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych obejmuje:",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kontrolę przeprowadzają co najmniej raz w roku pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej "kontrolerami", na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do przeprowadzenia kontroli.",

d)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. O przyczynach powodujących wyłączenie kontroler lub Prezes Zarządu Korporacji niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.

8. O wyłączeniu postanawia minister właściwy do spraw gospodarki; postanowienie to jest ostateczne.",

e)
w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw gospodarki może w toku przeprowadzania kontroli wydłużyć czas trwania, zmienić zakres lub miejsce przeprowadzenia kontroli, a także upoważnić do podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych.",

f)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Na podstawie ustaleń kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, minister właściwy do spraw gospodarki żąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Żądanie doręcza się Prezesowi Zarządu Korporacji.",

g)
ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie:

"17. Prezes Zarządu Korporacji niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości wskazanych w żądaniu, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informację o ich usunięciu, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

18. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia Korporacji z obowiązku spełnienia żądań ministra właściwego do spraw gospodarki, o czym przewodniczący kontroli informuje Prezesa Zarządu Korporacji.",

h)
w ust. 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, mając na względzie:";

7)
w art. 15a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w Korporacji.";

8)
w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zakres, formę i terminy składania sprawozdań oraz kontrolowanie ich prawidłowości określa, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.".

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) po rozdziale 1a dodaje się rozdział 1b w brzmieniu:

"Rozdział 1b

Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa realizowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Art. 7d. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 6, art. 3, art. 5-5c i art. 18 ust. 1, w stosunku do następujących spółek:

1) Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej;

2) Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej;

3) Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółki Akcyjnej;

4) Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.".

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510 i 1146, z 2015 r. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 266 i 615) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut BGK.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw gospodarki, nadając statut BGK, zasięga opinii ministrów właściwych ze względu na nadzór nad funduszami utworzonymi, powierzonymi lub przekazanymi BGK na podstawie odrębnych ustaw.";

2)
w art. 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Rada Nadzorcza jest zdolna do realizacji swoich zadań i podejmowania uchwał, jeżeli liczba jej członków wynosi nie mniej niż 8 osób.

1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 12, w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 12 osób.",

c)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych ministrów, o których mowa w ust. 4. Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem Zarządu.

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;

6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

7) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;

8) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii.";

3)
w art. 9:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) czuwanie nad zgodnością działalności Zarządu z przepisami prawa i statutem;",

b)
uchyla się ust. 3;
4)
w art. 10:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym prezesa, pierwszego wiceprezesa i wiceprezesa.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Zarząd jest zdolny do kierowania działalnością BGK i podejmowania uchwał, jeżeli liczba jego członków wynosi nie mniej niż 3 osoby.

2b. W przypadku gdy liczba członków Zarządu jest mniejsza niż 6, w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 6 osób.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do składania oświadczeń w imieniu BGK, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, uprawnieni są:

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie;

2) pełnomocnicy - w zakresie otrzymanych pełnomocnictw, działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem Zarządu.",

d)
uchyla się ust. 4,
e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje:

1) prezesa Zarządu - na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) pierwszego wiceprezesa Zarządu - na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

3) wiceprezesa Zarządu - na wniosek ministra właściwego do spraw transportu;

4) po jednym członku Zarządu - na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

f)
uchyla się ust. 6;
5)
po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. Do kompetencji:

1) pierwszego wiceprezesa Zarządu - należą sprawy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego;

2) wiceprezesa Zarządu - należą sprawy z zakresu rozwoju infrastruktury transportu;

3) członka Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - należą sprawy z zakresu polityki regionalnej i rozwoju regionów;

4) członka Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki - należą sprawy z zakresu wspierania gospodarki;

5) członka Zarządu powołanego na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych - należą sprawy z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa.";

6)
w art. 11 w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy art. 10 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.";

7)
uchyla się art. 12;
8)
po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu, członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1, oraz od członków Zarządu powołanych na wniosek tego ministra przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu wspierania gospodarki.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu, członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 2, oraz od członka Zarządu powołanego na wniosek tego ministra przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu polityki regionalnej i rozwoju regionów.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu, członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 3, oraz od pierwszego wiceprezesa Zarządu przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu funkcjonowania rynku finansowego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu, członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 4, oraz od członka Zarządu powołanego na wniosek tego ministra przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa.".

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174 i 615) w art. 5:

1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i pięciu członków.";

2)
w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel;".

1. 
Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej zostanie powołany zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2a i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Trwająca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy kadencja Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej wygasa z dniem powołania nowego Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej zgodnie z przepisem ust. 1.
3. 
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna dostosuje statut do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1. 
Przewodniczący i członkowie Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz członkowie jego Zarządu zostaną powołani zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Trwająca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy kadencja Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego i Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego wygasa z dniem powołania nowej Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego i nowego Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisem ust. 1. Przepisy art. 8 ust. 7 i art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych niniejszą ustawą w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Wszczęta i niezakończona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kontrola, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest wykonywana na dotychczasowych zasadach.
3. 
Do żądania usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli określonej w ust. 2 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zgłosi swój udział w pracach Komisji Nadzoru Finansowego albo wyznaczy swojego przedstawiciela do udziału w pracach tej Komisji.

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego ustępu, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34).

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw instytucji finansowych przekażą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki dokumentację w zakresie zadań przekazanych niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 9 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.