Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2006.4.50 | decyzja z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Klub Fort.

Dz.Urz.MON.2006.3.47 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Federacją Rodzin Katyńskich.

Dz.Urz.MON.2006.3.46 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Federacją Rodzin Katyńskich.

Dz.Urz.MON.2006.3.46 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Federacją Rodzin Katyńskich.

Dz.Urz.MON.2006.3.46 | porozumienie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego Święta 13 Elbląskiego pułku przeciwlotniczego w Elblągu.

Dz.Urz.MON.2006.3.42 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

Dz.Urz.MON.2006.3.39 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1 Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Dz.Urz.MON.2006.3.35 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 21 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Pucku.

Dz.Urz.MON.2006.3.34 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2006.3.33 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie nazwy wyróżniającej 31 dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2006.3.31 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 55 batalionu remontowego w Opolu.

Dz.Urz.MON.2006.3.29 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 14 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2006.3.28 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie nazwy wyróżniającej 36 specjalnemu pułkowi lotnictwa transportowego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2006.3.27 | decyzja z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.3.4 | informacja z dnia 17 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.2.3 | informacja z dnia 1 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.2.2 | informacja z dnia 1 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2006.4.18 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2006.4.17 | zarządzenie z dnia 8 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.4.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2006.4.14 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI.

Dz.Urz.MZ.2006.4.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2006.2.13 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2006.2.12 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zasady szkolenia i sprawdzania kwalifikacji operatora tankowania statków powietrznych prowadzonych przez pracodawcę.

Dz.Urz.ULC.2006.2.11 | wytyczne z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2006.2.10 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej.

Dz.Urz.ULC.2006.2.9 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.7.44 t.j. | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.7.44 t.j. | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.7.44 t.j. | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.7.43 t.j. | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu i Budownictwa.

Dz.Urz.MTiB.2006.4.12 | zarządzenie z dnia 7 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.10 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.9 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.8 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.7 | decyzja z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.6 | zarządzenie z dnia 1 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.39 | decyzja z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.38 | decyzja z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Zespołu do spraw opracowania nowego serwisu internetowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.37 | decyzja z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc