Podoficerskie szkoły zawodowe oraz organizacja i podstawowe założenia procesu kształcenia w tych szkołach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2002.11.109

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń procesu kształcenia w tych szkołach.

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925, Nr 154, poz. 1800 i 1801), zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Podoficerskie szkoły zawodowe, zwane dalej "szkołami podoficerskimi", kształcą kandydatów na podoficerów zawodowych.
2.
Głównym zadaniem realizowanym przez szkołę podoficerską jest przygotowanie elewów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w roli kadry dowódczej, techniczno-eksploatacyjnej, kierującej i dowodzącej zespołami ludzi do szczebla drużyny (załogi) włącznie.
3.
Szkołami podoficerskimi są:
1)
Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych:
a)
we Wrocławiu,
b)
w Poznaniu,
c)
w Zegrzu,
d)
w Toruniu;
2)
Szkoły Podoficerskie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej:
a)
w Dęblinie,
b)
w Koszalinie;
3)
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce;
4)
Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.
§  2.
1.
Szkoły podoficerskie są organizowane przy wyższych szkołach wojskowych lub centrach szkolenia.
2.
Strukturę organizacyjną szkoły podoficerskiej określa jej etat.
3.
Nadanie, zmianę, zniesienie etatu szkoły podoficerskiej regulują odrębne przepisy.
4.
Cele i szczegółowe zadania szkoły podoficerskiej, organ prowadzący, organy szkoły oraz ich kompetencje, zakres obowiązków wykładowców, instruktorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut właściwej wyższej szkoły wojskowej lub regulamin organizacyjny centrum szkolenia, przy którym zorganizowana jest szkoła podoficerska.
§  3.
1.
Komendant szkoły podoficerskiej wchodzi w skład organu opiniodawczo-doradczego komendanta wyższej szkoły wojskowej lub centrum szkolenia, przy których zorganizowana jest szkoła.
2.
Nazwę organu kolegialnego, jego skład osobowy oraz kompetencje w zakresie nauczania i wychowania słuchaczy określa statut właściwej wyższej szkoły wojskowej, a w przypadku, gdy szkoła podoficerska jest zorganizowana przy centrum szkolenia, jego regulamin organizacyjny.
§  4.
1.
Naukę w szkołach podoficerskich organizuje się zgodnie z przykładowym ramowym planem nauki, stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2.
Wykładowcami i instruktorami przedmiotów objętych ramowym planem nauki w szkole podoficerskiej są żołnierze zawodowi i pracownicy wojska posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wojskowe) i pedagogiczne.

Rozdział  2

Cele, organizacja i podstawowe założenia procesu kształcenia w podoficerskich szkołach zawodowych

§  5.
1.
W każdej szkole podoficerskiej cele kształcenia formułuje się w oparciu o charakterystyki osobowo-zawodowe absolwentów i opracowuje się w formie celów operacyjnych w układzie taksonomicznym.
2.
Zasadniczym celem procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole podoficerskiej jest przygotowanie absolwentów do spełniania następujących, głównych funkcji społeczno-zawodowych w wojsku:
1)
dowódcy i instruktora o uformowanej osobowości, dysponującego niezbędnym zakresem wiedzy i umiejętności zawodowych szczebla dowódcy drużyny (załogi), przygotowanego do dowodzenia i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych;
2)
wychowawcy zmierzającego do kształtowania osobowości podległych żołnierzy w kierunku cech przydatnych na współczesnym polu walki;
3)
specjalisty wojskowego posiadającego wiedzę i umiejętności specjalistyczne niezbędne do kierowania zespołami ludzi do szczebla drużyny (załogi) włącznie, przygotowanego do rozwiązywania problemów taktyczno-technicznych i szkoleniowych w warunkach czasu pokoju i wojny;
4)
obywatela państwa polskiego o ugruntowanej świadomości patriotyczno-obronnej, rozbudzonych ambicjach edukacyjnych oraz przygotowanego do pełnienia przyszłych funkcji społeczno-zawodowych.
§  6.
1.
Za podstawę do organizacji zasadniczych przedsięwzięć związanych z procesem kształcenia w szkole podoficerskiej przyjmuje się podział czasu nauki określony w załączniku do zarządzenia.
2.
Czas nauki w szkole podoficerskiej dzieli się na okresy szkolenia, zróżnicowane pod względem treści programowych, form i metod nauczania oraz zadań wychowawczych, z uwzględnieniem specyfiki kształcenia na poszczególnych kierunkach nauki i w zakresie określonych specjalności wojskowych.
§  7.
1.
Ramowy plan nauki opracowuje się dla każdego kierunku nauki (specjalności wojskowej).
2.
Ramowy plan nauki określa:
1)
organizację i przebieg procesu kształcenia;
2)
podział czasu nauki i praktykę (jeśli jest planowana) oraz podział godzin na przedmioty nauczania.
3.
Ramowy plan nauki zatwierdza bezpośredni przełożony komendanta wyższej szkoły wojskowej lub centrum szkolenia, przy których zorganizowana jest szkoła podoficerska.
§  8.
1.
Szczegółowe programy nauki opracowuje się i aktualizuje w cyklach przedmiotowych oddzielnie dla poszczególnych przedmiotów nauczania dla każdego kierunku nauki i specjalności wojskowej. Programy te zatwierdza komendant wyższej szkoły wojskowej lub centrum szkolenia, przy których zorganizowana jest szkoła podoficerska.
2.
Szczegółowy program nauki zawiera cele kształcenia (przedmiotowe i tematyczne), rozwinięcie węzłów treściowych (rdzeni programowych) w zagadnienia szczegółowe oraz wskazówki organizacyjno-metodyczne dotyczące sposobów osiągania przedmiotowych celów kształcenia (ewentualnie również celów praktyki).
3.
Struktura szczegółowego programu nauki obejmuje:
1)
przedmiotowe cele kształcenia;
2)
rozliczenie godzin;
3)
materiał nauczania (tematyczne cele kształcenia i szczegółowe treści programowe);
4)
wskazówki organizacyjno-metodyczne;
5)
orientacyjną kalkulację zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji programu.
§  9.
1.
Liczbę dni przeznaczonych na nauczanie, samokształcenie i praktykę różnicuje się w zależności od potrzeb i specyfiki szkoły podoficerskiej.
2.
Podziału godzin na poszczególne przedmioty nauczania dokonuje się w ramach czasu przeznaczonego na nauczanie, które należy planować na 5 dni w tygodniu.
3.
Program nauki (kształcenia i samokształcenia) realizowany jest według przyjętego w szkole podoficerskiej rozliczenia dni do dyspozycji elewów, ustalonych w podziale czasu nauki, określonym w załączniku do zarządzenia.
4.
Zajęcia dydaktyczne planuje się (poza okresem obozów i zgrupowań polowych) w wymiarze 7 godzin lekcyjnych dziennie. Podstawową jednostką dydaktyczną jest godzina lekcyjna, która trwa 45 minut.
5.
W przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie wymiaru liczby godzin przeznaczonych na przedmioty kierunkowe lub specjalistyczne, komendant wyższej szkoły wojskowej (centrum szkolenia) może zwiększyć dzienny wymiar godzin szkoleniowych do ośmiu.
6.
Poza realizacją zasadniczego programu nauczania, w poszczególnych dniach szkolenia planuje się niezbędne treningi, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowe oraz samokształcenie elewów.
7.
W szkole podoficerskiej, w której planuje się odbycie praktyki lub przeprowadzenie szkolenia poligonowego (zgrupowań poligonowych), zadanie to ujmuje się w ogólnej liczbie godzin przeznaczonych na nauczanie przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych.

Rozdział  3

Postanowienia końcowe

§  10.
W sprawach:
1)
zasad prowadzenia rekrutacji do szkół podoficerskich, przebiegu służby kandydackiej, obowiązków i uprawnień oraz warunków zwalniania i wydalania słuchaczy ze szkół wojskowych;
2)
szczegółowych zasad składania egzaminów końcowych, odbywania praktyk, tytułów i kwalifikacji wojskowych absolwentów szkół podoficerskich oraz świadectw stwierdzających ich ukończenie

- mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962 oraz z 2000 r. Nr 82, poz. 928).

§  11.
Traci moc zarządzenie Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń procesu kształcenia w tych szkołach (Dz. Rozk. MON z 1997 r. poz. 168 oraz z 1999 r. poz. 26).
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

PRZYKŁADOWY RAMOWY PLAN NAUKI ELEWÓW SZKÓŁ PODOFICERSKICH

Podział czasu nauki

Rozliczenie dniLiczba dni kalendarzowych
ogółemnieprzeznaczonych na realizację programu nauczaniaprzeznaczonych na realizację programu nauczania
Czas nauki w szkoleRazemświątecznychurlopówdyspozycyjnych*Razemnauczaniesamokształcenie**egzaminy
sześć miesięcy18163562511811035

*) Dni przeznaczone na warty i służby, przejazdy na szkolenie poligonowe i praktyki, a także inne przedsięwzięcia organizacyjne.

**) Dni przeznaczone na samodzielne zdobywanie (poszerzanie i pogłębianie) wiedzy oraz doskonalenie umiejętności według wytycznych wykładowcy.

Podział godzin na poszczególne przedmioty nauczania

Przedmioty nauczaniaLiczba godzin nauczania
1. PRZEDMIOTY OGÓLNE
Wybrane problemy społeczno-zawodowe w wojsku

obejmujące następujące obszary treściowe: etykę

żołnierza zawodowego, podstawy komunikowania

społecznego, elementy wiedzy o społeczeństwie,

prawo wojenne, współczesne bezpieczeństwo

międzynarodowe, podstawy gospodarki rynkowej i

wojskowej, ochronę środowiska, pedagogikę i

psychologię wojskową, historię wojskowości.

Razem przedmioty ogólne80
2. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Przedmioty ogólnowojskowe: regulaminy, szkolenie

strzeleckie, wychowanie fizyczne, taktyka ogólna,

topografia wojskowa (nawigacja), przepisy

wojskowe.

Razem przedmioty kierunkowe186
3. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNEUkład przedmiotów
3.1. Przedmioty ogólnotechniczne (specjalistyczne).specjalistycznych jest różny
3.2. Przedmioty techniczno-specjalne

(techniczno-wojskowe).

w zależności od specyfiki szkoły podoficerskiej.
3.3. Przedmioty taktyczno-specjalne.
Razem przedmioty specjalistyczne525
Ogółem godzin791

UWAGA: w szkołach podoficerskich o innym okresie kształcenia, o sposobie podziału czasu nauki i godzin na poszczególne przedmioty nauczania decyduje właściwy organ zwierzchni.

Praktyki

SemestrCzas praktykiRodzaj praktyki (stanowisko)

Zmiany w ramowym planie nauki

Lp.TreśćPodstawa