Departmental acts

Utworzenie i funkcjonowanie Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.9.111 | decyzja z dnia 6 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i funkcjonowanie Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.9.111 | decyzja z dnia 6 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie naboru na aplikację ogólną w 2009 r.

Dz.Urz.MS.2009.6.25 | zarządzenie z dnia 6 maja 2009 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.9.113 | upoważnienie z dnia 5 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Drzewa mateczne, uznane w 2008 roku.

B.I.LP.2009.6.48 | zarządzenie z dnia 5 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2009.11.120 | decyzja z dnia 5 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 5 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu do spraw analizy obowiązujących przepisów dotyczących wyższego szkolnictwa wojskowego.

Dz.Urz.MON.2009.9.108 | decyzja z dnia 5 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Wyłączone drzewostany nasienne, uznane w 2008 r.

B.I.LP.2009.6.47 | zarządzenie z dnia 5 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Zakup, ewidencja, przekazywanie i zabezpieczenie utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.9.107 | decyzja z dnia 5 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zakup, ewidencja, przekazywanie i zabezpieczenie utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.9.107 | decyzja z dnia 5 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia lotniczego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.39 | zarządzenie z dnia 5 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.35 | zarządzenie z dnia 4 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.33 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.34 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Dz.Urz.GUM.2009.2.7 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Tryb działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2009.2.22 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2009.2.21 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Dz.Urz.GUM.2009.2.9 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie i wdrożenie koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.33 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzone typy tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2009.2.13 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 728/08.

Dz.Urz.ULC.2009.6.130 | komunikat z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.38 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2009.4.22 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Plan finansowo-gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2009 rok.

B.I.LP.2009.5.40 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planów zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2009.5.44 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.5.45 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.5.43 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.34 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Instrukcja likwidacyjna.

Dz.Urz.MF.2009.5.35 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Instrukcja likwidacyjna.

Dz.Urz.MF.2009.5.35 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie nazwy wyróżniającej Oddziałowi Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2009.8.103 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.14 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.14 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Dz.Urz.MZ.2009.4.16 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.10 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2009.1.8 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc