Departmental acts

Nałożenie kary pieniężnej na Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.KNF.2010.1.5 | uchwała z dnia 20 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe w części 27 - Informatyzacja oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.5.29 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw służby zastępczej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.36 | zarządzenie z dnia 20 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.40 | decyzja z dnia 20 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.5.39 | komunikat z dnia 20 maja 2009 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.42 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.42 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.42 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.42 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.43 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.43 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.43 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.5.38 | komunikat z dnia 19 maja 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.5.37 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2009.7.40 | zarządzenie z dnia 19 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Formy i tryb szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.13 | decyzja z dnia 18 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Formy i tryb szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.13 | decyzja z dnia 18 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw digitalizacji.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.19 | decyzja z dnia 18 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2009.3.8 | komunikat z dnia 18 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, dla których na 2009 rok zaplanowano dotacje celowe na wydatki inwestycyjne oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.25 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, dla których na 2009 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.24 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb prowadzenia kontroli w izbach i urzędach skarbowych.

Dz.Urz.MF.2009.6.36 | zarządzenie z dnia 18 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie realizacji projektu rejestracji spółek w ciągu 24 godzin.

Dz.Urz.MS.2009.6.26 | zarządzenie z dnia 18 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.41 | zarządzenie z dnia 18 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2009.5.28 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.4.21 | zarządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.4.21 | zarządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.4.21 | zarządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.4.21 | zarządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.4.21 | zarządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.4.21 | zarządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.4.20 | zarządzenie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Morskiej Jednostce Działań Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.10.115 | zarządzenie z dnia 14 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

Dz.Urz.KGP.2009.8.36 | decyzja z dnia 14 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.5.36 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2009 r. | Akt nienormatywny

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Norymberdze (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2009.3.38 | decyzja z dnia 13 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Planowanie, przygotowywanie i prowadzenie postępowania kontrolnego oraz realizacja wyników kontroli.

NFZ.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Planowanie, przygotowywanie i prowadzenie postępowania kontrolnego oraz realizacja wyników kontroli.

NFZ.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.37 | decyzja z dnia 13 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.10.114 | zarządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad obiegu informacji jawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Piłsudczyków.

Dz.Urz.MON.2009.10.118 | porozumienie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.5.27 | zarządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego na polskich statkach morskich.

Dz.Urz.MI.2009.4.17 | zarządzenie z dnia 11 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.10.116 | decyzja z dnia 11 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.16 | decyzja z dnia 11 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2009.4.18 | zarządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2009.4.18 | zarządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Katanii.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.35 | decyzja z dnia 7 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2009.18.63 | zarządzenie z dnia 7 maja 2009 r. | Akt jednorazowy