Prace wykonywane w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu łączności. - OpenLEX

Prace wykonywane w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu łączności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.URTiP.1983.3.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 maja 1983 r.
w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu łączności.

Na podstawie § 1 ust. 2 oraz w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, określonych w § 4 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2.
Prace, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na tym stanowisku.
§  3.
W umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.
§  4.
Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.
§  5.
Okresy pracy w szczególnych warunkach zakład pracy stwierdza w zaświadczeniach wystawianych według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 14 Ministra Łączności z dnia 31 maja 1980 r. w sprawie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia w zakładach pracy resortu łączności (Dziennik Łączności z 1980 r. Nr 13, poz. 59, z 1981 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 9, poz. 92 oraz z 1982 r. Nr 8, poz. 47),
2)
zarządzenie nr 81 Ministra Łączności z dnia 2 grudnia 1982 r. w sprawie stanowisk pracy przy przetwórstwie ołowiu, uprawniającym do skróconego wieku emerytalnego.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Szczegółowy wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach.

WYKAZ A

Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej

Dział I. W górnictwie

1.
Prace pod ziemią
1)
pomocnik telemontera
2)
telemonter
3)
starszy telemonter
4)
nadzorca
5)
mistrz
6)
starszy mistrz
7)
młodszy instruktor techniczny
8)
instruktor techniczny
9)
starszy instruktor techniczny
10)
asystent
11)
starszy asystent
12)
radiooperator
13)
starszy radiooperator
14)
mechanik
15)
starszy mechanik
16)
magazynier
17)
starszy magazynier
18)
kierownik magazynu
19)
radiotelegrafista
20)
starszy radiotelegrafista

zatrudnieni w obiektach (pomieszczeniach) całkowicie zagłębionych oraz na terenie Kopalni Soli w Wieliczce.

Dział II. W energetyce

Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych.

1)
elektromonter linii elektroenergetycznych
2)
elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym

Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu

36.
Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem; ołowiowanie blach ocynkowanych
1)
pomocnik rzemieślnika
2)
rzemieślnik
3)
starszy rzemieślnik
4)
nadzorca
5)
mistrz
6)
starszy mistrz
7)
tłoczarz

Odlewanie metali nieżelaznych i ich stopów

43.
Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych
1)
odlewnik
2)
wytapiacz metali nieżelaznych
3)
formierz - rozlewacz metali
4)
zalewacz form

Przeróbka plastyczna metali

44.
Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej
1)
wytapiacz - odlewacz metali nieżelaznych
2)
zalewacz form
3)
formierz - rozlewacz metali
45.
Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi
1)
operator pras, tłoczarz
2)
krajacz metali
46.
Obsługa urządzeń do trawienia
1)
wytrawiacz

Prace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowym

67.
Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie
1)
hartownik
71.
Metalizowanie natryskowe
1)
metalizator natryskowy
72.
Malowanie minią
1)
pomocnik rzemieślnika
2)
pomocnik telemontera
3)
rzemieślnik
4)
telemonter
5)
starszy rzemieślnik
6)
starszy telmonter
7)
nadzorca
8)
mistrz
9)
starszy mistrz
10)
malarz minią
73.
Emaliowanie
1)
pomocnik rzemieślnika
2)
pomocnik telemontera
3)
rzemieślnik
4)
telemonter
5)
starszy rzemieślnik
6)
starszy telemonter
7)
nadzorca
8)
mistrz
9)
starszy mistrz
10)
lakiernik
74.
Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi
1)
pomocnik rzemieślnika
2)
pomocnik telemontera
3)
rzemieślnik
4)
telemonter
5)
starszy rzemieślnik
6)
starszy telemonter
7)
nadzorca
8)
mistrz
9)
starszy mistrz
76.
Praca w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem
1)
trawiacz
2)
galwanizer
3)
wytrawiacz
4)
ustawiacz urządzeń
5)
konserwator urządzeń galwanicznych
6)
polerownik
7)
anodowacz
8)
ustawiacz - konserwator kąpieli, galwanicznych
9)
ocynkowacz
10)
ocynowacz
11)
kadmowacz
12)
oksydowacz
13)
operator urządzeń wytrawialni
14)
hartownik
15)
robotnik transportu
16)
operator linii hartowniczej drutów i elementów złącznych.
17)
sprzątacz produkcyjny
77.
Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi
1)
fluidyzator
78.
Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne
1)
szlifierz, krajacz metali tarczą ścierną
2)
ostrzacz
3)
pomocnik rzemieślnika
4)
rzemieślnik
5)
starszy rzemieślnik
6)
nadzorca
7)
mistrz
8)
starszy mistrz
9)
polerowacz
79.
Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych
1)
kowal ręczny
2)
kowal młotów mechanicznych
3)
pomocnik rzemieślnika
4)
rzemieślnik
5)
starszy rzemieślnik
6)
nadzorca
7)
mistrz
8)
starszy mistrz
80.
Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór
1)
piaskowacz
2)
oczyszczacz mechaniczny
3)
śrutowacz
4)
operator śrutownika (piaskowacz)
81.
Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych
1)
mechanik napraw pojazdów samochodowych *

*) prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowych

83.
Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych
1)
lutowacz
2)
lutowacz - telemonter
3)
pomocnik rzemieślnika
4)
pomocnik telemontera
5)
rzemieślnik
6)
telemonter
7)
starszy rzemieślnik
8)
starszy telemonter
9)
nadzorca
10)
mistrz
11)
starszy mistrz
12)
młodszy instruktor techniczny
13)
instruktor techniczny
14)
starszy instruktor techniczny
15)
majster
16)
starszy majster
17)
ślusarz - monter
18)
blacharz
19)
napawacz ołowiem
84.
Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią
1)
operator prostowników

Dział IV. W chemii

17.
Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli
1)
tłoczarz - praser
2)
formierz tworzyw sztucznych
3)
frezer tworzyw
4)
rzemieślnik (starszy rzemieślnik) przetwarzający tworzywa sztuczne
5)
operator pras
6)
operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych
7)
operator urządzeń zgrzewających
8)
monter podzespołów
19.
Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej oraz jej produktów
1)
robotnik - wydawca paliw
22.
Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej
1)
ślusarz
2)
tokarz
3)
frezer

zatrudnieni przy produkcji płytek obwodów drukowanych z włókien szklanych

38.
Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych
1)
oczyszczacz konstrukcji stalowych
40.
Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych - pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych.
1)
robotnik magazynowy
2)
robotnik transportowy

Dział V. W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

1.
Roboty wodnokanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach:
1)
betoniarz, zbrojarz
2)
murarz
3)
cieśla, kopacz
4)
monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych
5)
robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach
3.
Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych
A)
Maszyniści robót ziemnych

1) maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

2) maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych

B)
Maszyniści maszyn transportu pionowego

1) maszynista żurawi samojezdnych, kołowych i gąsienicowych

2) maszynista suwnicy

C)
Maszynista maszyn różnych

1) maszynista świdrostawiacza

4.
Prace zbrojarskie i betoniarskie
1)
zbrojarz
2)
zbrojarz prefabrykatów
3)
betoniarz
4)
zestawiacz surowców i mieszanek (np. operator-betoniarz)
5.
Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości
1)
monter urządzeń i konstrukcji metalowych (np. monter masztów antenowych).
6.
Prace malarskie konstrukcji na wysokości
1)
malarz
9.
Prace dekarskie
1)
blacharz - dekarz
10.
Prace kamieniarskie
1)
brukarz
13.
Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne
1)
robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów, zawierających rozpuszczalniki organiczne
15.
Prace przy produkcji betonu kruszywowego
1)
zestawiacz surowców i mieszanek
2)
betoniarz prefabrykacji
3)
operator urządzeń formujących
4)
robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego - smarownik form

Dział VI. W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym

7.
Prace w klejowniach przy użyciu klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne
1)
monter klejenia detali
2)
impregnator (środkami chemicznymi)
8.
Politurowanie ręczne
1)
stolarz

Dział VIII. W transporcie i łączności

Transport

1.
Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie

- w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon

1) ekspedient (starszy ekspedient)

zatrudnieni w służbach ekspedycyjno-rozdzielczej i przeładunkowej przedmiotów ładunku (paczek, worków paczkowych i worków listowych) oraz w magazynach - wykonujący prace powodujące stale wydatek energetyczny powyżej 2.500 Kcal dla mężczyzn i powyżej 1.200 Kcal dla kobiet

2) kontroler w przypadku stałego dokonywania przemieszczania ładunku pocztowego na stacji kolejowej

3) asystent (starszy asystent)

zatrudnieni przy odprawie celnej paczek z zagranicy - wykonujący prace powodujące stale wydatek energetyczny powyżej 2.500 Kcal dla mężczyzn i powyżej 1.200 Kcal dla kobiet

- w jednostkach budownictwa łączności

4) ładowacz

2.
Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów
1)
kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony
2)
kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących większej niż 15
3.
Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych
1)
kierowca ciągnika
2)
kierowca pojazdu gąsienicowego
12.
Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska
1)
kierownik zespołu latającego
2)
starszy pilot
3)
pilot
4)
starszy mechanik lotniczy
5)
mechanik lotniczy

Łączność

18.
Praca radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz radiooperatorów kontroli emisji radiowej
1)
asystent radiotelegrafisty
2)
radiotelegrafista
3)
radiotelegrafista I klasy
4)
radiotelegrafista II klasy
5)
starszy radiotelegrafista
6)
radiotelefonista
7)
starszy radiotelefonista
8)
telegrafistka
9)
starsza telegrafistka
10)
inspektor ruchu
11)
kontroler
12)
kontroler - kierownik zmiany
13)
starszy kontroler - kierownik zmiany
14)
teletypista
15)
teletypista w służbie radiokomunikacji morskiej
16)
starszy teletypista w służbie radiokomunikacji morskiej
16)
starszy teletypista w służbie radiokomunikacji morskiej
17)
radiooperator
18)
starszy radiooperator
19)
młodszy radiooperator
20)
radiooperator kontroli emisji radiowej
21)
starszy radiooperator kontroli emisji radiowej
22)
kontroler ruchu radiokomunikacji (radiokomunikacyjnego)
23)
starszy kontroler ruchu radiokomunikacyjnego
24)
dyspozytor ruchu radiokomunikacji
19.
Praca telefonistek central międzymiastowych i miejscowych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych i telekomunikacyjnych
1)
telefonistka
2)
starsza telefonistka
3)
kontroler
4)
kontroler - kierownik zmiany
5)
starszy kontroler - kierownik zmiany
6)
inspektor ruchu
20.
Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych
1)
pomocnik telemontera
2)
telemonter
3)
starszy telemonter
4)
nadzorca
5)
mistrz
6)
starszy mistrz
7)
młodszy instruktor techniczny
8)
instruktor techniczny
9)
starszy instruktor techniczny
10)
instruktor techniczny w CLTMM i OLPiT
11)
starszy instruktor techniczny w CLTMM i OLPiT
12)
pomocnik montera
13)
monter linii kablowych międzymiastowych
14)
monter linii kablowych sieci miejscowych
15)
monter linii napowietrznych
16)
majster
17)
starszy majster
18)
technik budowy
19)
inżynier budowy
20)
starszy inżynier budowy

pracownicy wymienieni w pkt. 18, 19 i 20, o ile wykonują prace w takich samych warunkach jak pracownicy wymienieni w pkt. 12-17

21.
Pracownicy poczt ruchomych
1)
ekspedient
2)
starszy ekspedient
3)
asystent
4)
starszy asystent
5)
kontroler (kierownik ambulasu)
22.
Praca doręczycieli przesyłek pocztowych i telegramów, którzy nie używają do pracy samochodów
1)
doręczyciel
2)
starszy doręczyciel

Dział IX. W gospodarce komunalnej

1.
Prace w kanałach ściekowych
1)
hydraulik
2.
Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych
1)
hydraulik
4.
Prace asflaciarzy i przy gotowaniu asfaltu
1)
gotowacz mas asfaltu lanego

Dział XI. W przemyśle poligraficznym

1.
Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego
1)
składacz ręczny
2)
składacz linotypowy
3)
odlewacz monotypowy
4)
stereotyper
5)
korektor
6)
odbijacz w przygotowalni form typograficznych
7)
odlewacz linii i materiału zecerskiego
8)
pomocnik ogólnowydziałowy w dziale składu maszynowego
9)
przetapiacz stopów drukarskich
3.
Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych
1)
fotochemik
2)
montażysta offsetowy
3)
kopista offsetowy
4)
operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)
5)
trawiacz chemigraficzny
6)
kopista światłodrukowy (operator wyświetlarni)
7)
preparator światłodrukowy
8)
preparator materiałów chemigraficznych
9)
pomocnik ogólnowydziałowy
4.
Drukowanie i uszlachetniania druków
1)
maszynista maszyn typograficznych arkuszowych
2)
maszynista maszyn typograficznych zwojowych
3)
maszynista maszyn offsetowych arkuszowych
4)
operator maszyn typograficznych arkuszowych
5)
operator maszyn typograficznych zwojowych
6)
operator maszyn offsetowych arkuszowych (drukarz offsetowy)
7)
nakładacz na maszynach drukujących
8)
odbieracz na maszynach drukujących
9)
pomocnik ogólnowydziałowy
5.
Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach
1)
introligator przemysłowy
2)
operator maszyn introligatorskich
3)
preparator wyrobów introligatorskich
4)
pomocnik ogólnowydziałowy (w dziale introligatorni)

Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

6.
Prace przy pobieraniu prób i pomiarów w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych
1)
starszy asystent
2)
asystent
3)
młodszy asystent
4)
starszy technik
5)
technik
6)
starszy laborant
7)
laborant
8)
specjalista

Dział XIV. Prace różne

1.
Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego
1)
palacz przemysłowych kotłów parowych
2)
palacz i pomocnik palacza
2.
Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych
1)
popielarz
2)
żużlowy
3)
popielarz - wyżużlacz
4.
Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia
A)
w ośrodkach nadawczych urządzeń radiowych i telewizyjnych oraz w grupach pomiarowych laboratoriów, w grupach profilaktyczno-awaryjnych i konserwacyjno-remontowych i w grupach konserwacji systemów antenowych w sieciach radiotelefonicznych jednostek państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"

1) mechanik

2) radiooperator

3) młodszy instruktor techniczny

4) instruktor techniczny

5) starszy mechanik

6) starszy radiooperator

7) starszy instruktor techniczny

8) pomocnik telemontera

9) telemonter

10) starszy telemonter

11) nadzorca

12) mistrz

13) starszy mistrz

oraz stanowiska pomocnicze w obiektach radiowych i telewizyjnych, w których w wyniku pomiarów stwierdzono występowanie stref zagrożenia (pkt 14-19)

14) wartownik (starszy wartownik, dowódca warty itp.)

15) komendant (zastępca komendanta)

16) palacz centralnego ogrzewania

17) rzemieślnik (starszy rzemieślnik)

18) robotnik gospodarczy

19) sprzątaczka

B)
w Państwowej Inspekcji Radiowej

inspektor d/s pomiarów silnych pól elektromagnetycznych

2) starszy inspektor d/s pomiarów silnych pól elektromagnetycznych

C)
w Zakładach Radiowych i Telewizyjnych "ZARAT

1) monter urządzeń elektronicznych

2) zestrajacz urządzeń elektronicznych

3) monter konstrukcji stalowych i kotłowych

4) młodszy elektronik

5) młodszy konstruktor

6) konstruktor

7) elektronik

8) specjalista konstruktor

D)
w Instytucie Łączności

1) asystent

2) starszy asystent

3) adiunkt

4) technik konstruktor

5) technik elektronik

6) inżynier konstruktor

7) inżynier elektronik

E)
w przedsiębiorstwach przemysłu teleelektronicznego "TELKOM"

1) kontroler jakości w laboratorium defektoskopowym

2) laborant i inni pracownicy zatrudnieni w laboratoriach wyposażonych w aparaturą izotopową i rentgenowską

3) operator źródeł promieniowania jonizującego

5.
Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia - w kartografii, montażu mikroelementów, wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych
1)
monter elementów półprzewodnikowych
2)
kontroler jakości
3)
grawer mikroelementów
4)
operator urządzeń przygotowania danych (starszy operator na elektronicznych monitorach ekranowych
9.
Bezpośrednio obsługa stacji sprężarek
1)
operator sprężarek
2)
maszynista sprężarek
11.
Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C
1)
wyżarzacz
2)
lakiernik - wyżarzacz
12.
Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym
1)
spawacz
2)
pomocnik rzemieślnika
3)
pomocnik telemontera
4)
rzemieślnik
5)
telemonter
6)
starszy rzemieślnik
7)
starszy telemonter
8)
nadzorca
9)
mistrz
10)
starszy mistrz
11)
spawacz elektryczny
12)
spawacz gazowy
13)
zgrzewacz
14)
wypalacz elektroiskrowy rowków
15)
wycinacz
16)
drążacz
13.
Prace w akumulatorniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych
1)
pomocnik rzemieślnika
2)
pomocnik telemontera
3)
rzemieślnik
4)
telemonter
5)
starszy rzemieślnik
6)
starszy telemonter
7)
nadzorca
8)
mistrz
9)
starszy mistrz
10)
elektromonter
11)
ładowacz akumulatorów
12)
elektryk
13)
konserwator akumulatorowy
14)
elektromechanik akumulatorowy
15)
elektromonter akumulatorów i baterii
16)
monter ogniw i baterii
14.
Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych
1)
mechanik
2)
mechanik napraw pojazdów samochodowych
16.
Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych
1)
mechanik zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych
17.
Lakierowanie ręczne lub natryskowe - nie zhermetyzowane
1)
lakiernik ręczny
2)
lakiernik natryskowy
3)
lakiernik samochodowy
4)
lakiernik - malarz
5)
pomocnik rzemieślnika
6)
rzemieślnik
7)
starszy rzemieślnik
8)
inni pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach lakierni niezhermetyzowanych - w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk lakierniczych *)

*) stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

18.
Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych
1)
operator narzędzi udarowych
2)
krajacz na nożycach młoteczkowych
3)
obsługa młota pneumatycznego
4)
szlifierz szlifierkami pneumatycznymi
23.
Prace funkcjonariuszy pożarnictwa
1)
funkcjonariusze pożarnictwa
24.
Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie
1)
stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie *)

*) stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

25.
Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie
1)
stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie *)

*) stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

WYKAZ B

Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej.

Dział IV. Prace różne

2.
Prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji ołowiu i kadmu oraz przetwórstwie tych metali

Praca w Odlewni Plomb

1)
pomocnik rzemieślnika
2)
rzemieślnik
3)
starszy rzemieślnik

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Pieczątka zakładu pracy ......:.................................

(miejscowość, data)

......................................

(nazwa resortu)

ŚWIADECTWO

wykonywania prac w szczególnych warunkach

Niniejszym zaświadcza się, że Ob. ..............................................................................................

ur. ....................... zam. w ......................................................................................... jest (był)

zatrudniony w naszym zakładzie pracy od ........... do ........., w tym okresie od ........... do .........

stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace ..........................................................

.......................................................................................................................................................

(określić charakter pracy ściśle wg wykazu, działu i pozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7. II. 1983 r. - Dz. U. Nr 8, poz. 43)

na stanowisku ...............................................................................................................................

wymienionym w wykazie ..........................., dziale ....................., poz. ......... pkt ......... wykazu

stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33 Ministra Łączności z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu łączności.

Podpis i pieczątka kierownika zakładu

pracy lub upoważnionego pracownika.

Uwaga: w razie zmiany nazwy stanowiska

pracy podać przyczyny tej zmiany